■ Vilniaus Kalvarijos- Kristaus kančios kelias - buvo įrengtos 1661 m., išvarius rusų kariuomenę, kaip padėka už laisvę Dievui. Pradžioje koplytėlės buvo medinės, vėliau barokinio stiliaus mūrinės. Šias Kalvarijas prieš I Pasaulinį karą lankydavo maldininkai iš visos Lietuvos. 1962 m. bolševikai koplytėles susprogdino. Šv. Kryžiaus parap. klebono kun. K. Latožos rūpesčiu ir tikinčiųjų parama 7 koplytėlės jau atstatytos ir pašventintos. Per šių metų Sekmines vyko didieji Kalvarijos atlaidai.

■    Marquette Parko Čikagoje Švč. M. Mergelės Gimimo parapijos klebono kun. M. Yakaičio rūpesčiu klierikas Tomas Skrudupis iš Panevėžio vyskupijos nuo šio rudenio pradės teologijos studijas Mundelein kunigų seminarijoje.

■    Kun. R. Gudeliui vasarą išvykus į Lietuvą, Marquette Parko lietuvių parapijos bažnyčiai talkininkavo iš Lietuvos atvykęs kun. Petras Baniulis.

■    Arvydas Žygas, cicerietis, JAV gimęs, užaugęs ir daktaro laipsniu mokslus baigęs, nuo Atgimimo laikų persikėlęs į Lietuvą, dėstęs Vytauto Didžiojo universitete Kaune, vėliau įstojęs į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, 2000 m. birželio 29 d. ark. Sigito Tamkevičiaus buvo įšventintas kunigu.

■    Kun. Kęstutis Kevalas, mokęsis Kauno ir Baltimores, JAV kunigų seminarijose, birž. 29 d. Kaune buvo įšventintas kunigu ir rugp. 6-13 d. buvo Mokytojų studijų savaitės Dainavoje, JAV, kapelionu.

■    Kryžių kalno pranciškonų namų kertinis akmuo buvo padėtas 1991 m. gegužės 9 d. Pastatas iškilo per 18 mėnesių, vienuolyno statyba kainavo 8 mil. litų. Ją finansavo  Italijos, provincijos pranciškonai iš surinktų aukų. Liepos 8 d. namus pašventino apaštalinis nuncijus ark. Ervin Encler. Prieš šventinimą buvo perskaitytas pop. Jono Pauliaus II sveikinimo laiškas, kuriame tarp kitko rašo: “Iš širdies gelmių linkiu, kad Kryžių kalnas virstų vis reikšmingesniu gailestingumo ir išgelbėjimo ženklu, kuriuo yra mūsų Išganytojo Kryžius ir Prisikėlimas”.

■    Birželio 18 d. Gervėčiuos įvyko Baltagudijos lietuvių šventė. Švč. Trejybės atlaiduose dalyvavo išeivijos lietuvių vysk. P. Baltakis OFM, Gardino vyks. A. Kaškievičius, daug kunigų ir tikinčiųjų iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Karaliaučiaus krašto.

■  Rugpj. 15 d., Žolinę, kaip šventės dieną, įteisino Lietuvos seime priimta įstatymo pataisa.

■    Daugiau kaip 2000 Lietuvos mokyklų gavo vertingą dovaną - Lietuvos Biblijos draugijos išleistą ekumeninį Šv. Raštą. Ši knygų knyga, kurią sudaro kun. Antano Rubšio išverstas Senasis Testamentas ir kun. Česlovo Kavaliausko išverstas Naujasis Testamentas, išspausdintas Suomijoje ant labai plono patvaraus popieriaus, vadinamo bibliniu.

■    Pop. Jonas Paulius II, liepos 23 d. vykstant Camp David, JAV, deryboms tarp Izraelio ir palestiniečių, paragino, kad Jeruzalė būtų paversta tarptautiniu protektoratu. Jis tvirtino, kad tik ypatingos statusas mieste garantuos religines laisves.

■    Vysk Paulius Baltakis OFM liepos 25 - rugpj. 23 d. buvo Lietuvoje ir dalyvavo pasaulio anykštėnų suvažiavime, pranciškonų diakonų šventinime, vysk. Jono Kaunecko konsekracijoje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime Vilniuje ir Tilžės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventinime.

■    Išeivijos lietuvių sielovados klausimai buvo svarstyti rugjp. 2 d. Kaune vykusioje Lietuvos vyskupų konferencijoje, visuotiniame posėdyje. Jame dalyvavęs vysk. P. Baltakis OFM supažindino dalyvius su dabartine lietuvių išeivijos sielovados padėtimi. Jis prašė Lietuvos vyskupų rasti galimybę skirti bent kelis kunigus dirbti užsienyje. Pažadėta tokios galimybės ieškoti.

■    Kun. Antanas Liuima SJ, gyv. Romoje, mirė liepos 26 d. Buvo gimęs 1910 m. Utenos apskr. Velionis buvo iškilus dvasininkas ir mokslininkas, popiežiškojo Grigaliaus universiteto profesorius, ilgametis Lietuvių katalikų mokslo akademijos pirmininkas, paskutiniuoju metu - garbės pirmininkas. Palaidotas liepos 28 d. Verano kapinėse, jėzuitų koplyčioje.

■    Birželio 28 - liepos 1 d. Klaipėdos universitete vyko Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) XIII suvažiavimas, ketvirtasis nepriklausomoje Lietuvoje. Buvo perskaityta apie 135 pranešimai. Šiuo metu LKMA centro valdybos pirm. yra vysk. Jonas Boruta SJ.

■    Marijampolėje tėvu marijonų iniciatyva liepos 14-15 d. vyko marialoginis kongresas, kuriuo baigėsi pal. Jurgio Matulaičio atlaidų aštundienis. Kongrese dalyvavo daug svečių iš užsienio.

■    Vilniaus miesto Rasų kapinės įrašytos į Lietuvos respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Šiose kapinėse yra palaidota daugybė žymių Lietuvos žmonių, o jiems prisiminti - daugybė meniškų paminklų.

■    Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto absolventams birž. 22 d. buvo įteikti diplomai. Fakultetą baigė 84 studentai, iš kurių 55 katalikų teologijos ir 29 religijos mokslų bakalaurai. Kita dieną kauno arkikatedroje bazilikoje vyskupai R. Norvilą ir V. Michelevičius su universitete dirbančiais kunigais koncelebravo šv. Mišias, kuriose dalyvavo rektorius V. Kaminskas, dėstytojai, svečiai ir studentai. Pamokslą pasakė vysk. R. Norvila.

■    Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės Kryžių koplyčią Meteliuose birželio 11 d. pašventino Vilkaviškio vysk. J. Žemaitis MIC. Senąją Kryžių koplyčią bolševikai nugriovė 1963 m. Ši šventovė dar vadinama Sūduvos Šiluva. Vyskupas susirinkusiems pasakė, kad turėjęs tris tikslus; atstatyti Vilkaviškio katedrą, atsteigti kunigų seminariją ir atstatyti kryžių koplyčią. Metelių parapijos klebonui kun. V. Prajarai iškilmių metu suteiktas garbės kanauninko titulas.

■    Kun. Petras Smilgys, studijuojąs Romoje, liepos 1 - rugjp. 14 d. aptarnavo tikinčiuosius lietuvių Apreiškimo parapijoje, Brooklyn, NY. Romoje jis ruošiasi kanonų teisės daktaratui.

■    Kard. V. Sladkevičius palaidotas birželio 1 d. Kauno arkikatedros bazilikos Švč. Sakramento koplyčioje - karstas įleistas į po grindimis įrengtą kriptą. Laidotuvėse dalyvavo Lenkijos kard. Josef Glemp, Bosnijos kard. Vinco Puljic, visi Lietuvos vyskupai ir daugybė arkivyskupų, Vyskupų iš užsienio.

■    Antrasis Eucharistinis kongresas, didžiausias Jubiliejinių metų renginys Lietuvoje, vyko birželio 2-4 d. Eucharistinis kongresas pradėtas šv. Mišių auka arkikatedroje bazilikoje. Po Mišių eucharistinė eisena - vyskupai, kunigai, vienuolijų bei parapijų atstovai - iš Kauno arkikatedros bazilikos Vilniaus gatve bei laisvės alėja nuėjo į Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčią, kur prasidėjo valandų liturgija bei naktinė adoracija. Kongreso metu įvairiose salėse buvo skaitomos paskaitos, svarstybos. Keturias dienas trukęs kongresas baigtas Lietuvos paaukojimu Švč Jėzaus Širdžiai birželio 4 d. Kauno Santakoje.

■    Eucharistinio kongreso nuotaikos bei išgyvenimai buvo pratęsti Religinės muzikos ir giesmių švente “Kristui gieda Lietuva” Vilniuje liepos 2 d.

■    Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete Kaune šį pavasarį paminėjo 10 m. sukaktį. Fakulteto dekano mons. V.S. Vaičiūno pranešimu, šį fakultetą jau baigė beveik 400 studentų, o šiuo metu studijuoja 473 bakalauro laipsnio siekiantys studentai, 29 magistro ir 6 doktorantai.

■    Kristaus laiptų tradicija vėl atgaivinta Bernardinų bažnyčioje Vilniuje. Bal. 21 d. po daugelio metų maldininkai melsdamiesi galėjo keliais užkopti Kristaus laiptais, simboliškai pakartodami Kryžiaus kelią. Tradicija buvo nutraukta 1948 m. sovietams uždarius šią bažnyčią.

■    Kun. dr. Kęstutis Trimakas birž. 25 d. Cicero, Šv. Antano parapijoje atšventė kunigystės 40 m. jubiliejų.

■    Kun. Michael Yakaitis, Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas Čikagos Marquette Parke, buvo išvykęs į Lietuvą ir dalyvavo antrame Eucharistiniam kongrese Kaune.

■    Kun. Rimantas Gudelis, talkininkaudamas Švč. M. Marijos Gimimo parapijos sielovadoje, studijavo Čikagos universitete ir ten 2000 m. pavasarį įsigijo magistro laipsnį iš pastoracinės teologijos.

Juozas M.