Spausdinti

ŠIAME NUMERYJE:

Gyvenimas apsprendžia tikėjimą

Kataliko santykiai su YMCA

Šv. R. Bellarmino apie šv. Kazimierą

Vedybų kliūtys

Krikščionybės kelias Lietuvon

Sielos tėviškės ilgesys

Iš filmų pasaulio

1959 M. KOVO MEN. (MARCH) VOL. X. NO. 3

T U R I N Y S

Gyvenimas apsprendžia tikėjimą (II) — A. Grauslys 67

Šv. Robertas Bellarmino — šv. Kazimiero biografas— kun. dr. J. Bičiūnas 72

Krikščionybės kelias Lietuvon— Z. Ivinskis 76

Vedybų kliūtys — P. Joga .... 81

Tėvų ir vaikų draugystė — J. Miškinis 85

Sielos tėviškės ilgesys — J. Prunskis 87

Pergalė (eil.) — S. Tomarienė 90

Misijonieriai pašto ženkluose— A. Bernotas 91

Kataliko santykiai su YMCA — J. Vaišnys, S. J. 92

Iš filmų pasaulio— J. Vaišnys, S. J. 95

“Laiškai Lietuviams”— Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago

36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn. Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press