Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1991 / SAUSIS - JANUARY / VOL. XLII, NO. 1

 

PRADĖJUS PENKTĄJĮ DEŠIMTMETĮ

1

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŽMONIJOS NUODĖMINGUMO KLAUSIMAS

4

 V. Bagdanavičius, M.I.C.

JŪS VISI ESATE BROLIAI

7

 Chiara Lubich

EVANGELIZACIJA

8

 Vincas Kolyčius

VARGAS PASAULIUI...

11

 Jonas Lauriūnas

ŽMOGAUS LIKIMAS, PALIKIMAS IR IŠLIKIMAS

13

 Juozas Kraučiūnas

DVASINĖS GRUMTYNĖS

16

 Petras Kreef

EILĖRAŠČIAI

17

 Kun. Valerijus Ruuzinskas

KAD NEIŠTRŪKTŲ RAUDONASIS GAIDYS

18

 Kun. K.J. Ambrasas

ISPANIJA, PORTUGALIJA, MAROKAS

20

 Red.

TĖVYNĖJE

22

 Gediminas Vakaris

MŪSŲ ŠEIMŲ PAGRINDINĖS PROBLEMOS

27

 Gytis Vygantas

KALBA

28

 Juozas Vaišnys, S.J.

KĄ GIRDI VISA LIETUVA

28

 Ina Marčiulionytė

EILĖRAŠTIS

30

 Kun. Valerijus Rudzinskas

SUGRĄŽINK MŪSŲ ŽINGSNIUS

31

 Teofilija Žemaitytė

ĮVAIRYBĖS

32

 Red.

ŠYPSULIAI

34

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

34

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos. Viršelio piešinys — dail. Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės. Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.