Spausdinti
T U R I N Y S
VELYKŲ RYTĄ... — Redaktorius .................................... 97
SĄŽINĖS BALSAS SKELBIA DIEVO BUVIMĄ — Ignas Naujokas ............ 98
RYTMETINĖ DAINA (eil.) — J. Aug.-Vaičiūnienė ................... 101
RELIGINIS - MORALINIS PRISIRENGIMAS MOTERYSTEI—Kan.V.Zakarauskas 102
LIETUVIŲ JAUNIMAS DIDMIESČIŲ ĮTAKOSE — P. Maldeilds ............ 109
APELSINAMS ŽYDINT ... — Raganėlė ............................... 116
URUGVAJAUS LIETUVIŲ KOLONIJA — J. Bružikas, S. J. .............. 118
AR DABAR NEĮVYKSTA STEBUKLŲ? AR TAI VAGYSTĖ? AR SUSIDĖ-JUSIEJI GALI
GAUTI IŠRIŠIMĄ? KAIP PAŽINTI PAŠAUKIMĄ? —
J. Vaišnys, S. J. ..... 121
PROTESTANTIŠKOS ŠEIMOS ATSIVERTIMAS — Em. Greitaitienė  ........ 124
IŠ FILMŲ PASAULIO — S. K. ...................................... 127
DĖL KO AŠ NEINU Į BAŽNYČIĄ?  ................................... 128
 
"Laiškai Lietuviams" leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinį. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
     Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
     Redakcijos nariai: Jonas Borevičius, S. J. ir Bruno Markaitis, S. J.
     Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.
 
Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
Telefonas: HEmlock 4-1677.
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Tel. HEmlock 4-1677. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
Viršelis ir vinjetės Sesers M. Mercedes, S. S. C.    N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.