Spausdinti
T U R I N Y S
 
TILTAI IR SIENOS — Bruno Markaitis, S. J. ............ 193
IR BEDIEVYBĖ IR TIKĖJIMAS ĮRODO DIEVĄ — I. Naujokas .. 197
DAR ŠIS TAS APIE KUN. LIPNIŪNĄ — Alg. Kezys, S. J. ... 204
KUR GYVENA DIEVAS? — Pr. Alšėnas ..................... 206
VAIŠINGUMAS IR MANDAGUMAS — J. Vaišnys, S. J. ........ 208
AR GALIMA APSIEITI BE AUTORITETŲ? — P. Maldeikis  .... 210
ATVIRUMAS IR PASITIKĖJIMAS — Redaktorius  ............ 213
STEBUKLINGI BERNIUKAI. DANŲ PREKYBOS MINISTERIS... —
J. Vaišnys, S. J. .................................... 215
EMMAUS STOVYKLA — K. Pečkys, S. J. ................... 221
IŠ FILMŲ PASAULIO — J. V. ............................ 222
 
"Laiškai Lietuviams" leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinj. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
      Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
      Redakcijos nariai: Jonas Borevičius, S. J. ir Bruno Markaitis, S. J.
      Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.
 
Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
Telefonas: HEmlock 4-1677.
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Tel. HEmlock 4-1677. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, I11. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
Viršelis ir vinjetės Sesers M. Mercedes, S. S. C.    N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.