Spausdinti

1964 M. SAUSIS — JANUARY. VOL. XV. NR. 1

J. F. Kennedy PREZIDENTO ŽODIS    1

* * * GYVENIMUI TEKANT    2

Dr. J. Girnius TIKINČIOJO SANTYYKIAI SU NETIKINČIUOJU    4

St. Yla VINCO KRĖVĖS SVYRAVIMAI IR PUSIAUSVYRA    10

V. Krėvė IŠTRAUKOS IŠ "DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNŲ"    10-13

A. Kurauskas FOTOGRAFIJOS MENAS    16

A. Grauslys ATSILIEPIMAI IR ATOVEIKIAI    22

G. Kijauskas, S. J. KRIKŠČIONYS PASAULYJE    25

P. K.. ARGI TĖVAI NETURĖTŲ ŽINOTI?    28

D. Bindokienė NAUJA SUKNELĖ MARYYTEI    30

Vy. Žm. ŽMONOS IR VYRO RAUDA    33

K. Bučmys, O. F.M. EKRANO MIRGESY    34

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas

Redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J.

Arūnas Liulevičius Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Dailininkas Algirdas Kurauskas Fotografas Algimantas Kezys, S. J.

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Fotografijos A. Kezio, S. J.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 300 Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.