Spausdinti

1974 / SAUSIS - JANUARY / VOLUME XXV, NO. 1

KRIKŠČIONIŠKOJI KULTŪRA...    3    Feliksas Jucevičius

EILĖRAŠČIAI    10    Zenta Tenisonaitė

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (XII)    11    Br. Krištanavičius, S.J.

KAS YRA ALCOHOLICS ANONYMOUS?    16    Pasikalbėjimas

AR KARTAIS NESI ALKOHOLIKAS?    21    Vertimas

100 METŲ NUO CHESTERTONO GIMIMO    22    J. Venckus, S.J.

ŠEIMOS HARMONIJA    25    O. Poškaitienė

TĖVYNĖJE    27    Danutė Bindokienė

KALBA    30    Juozas Vaišnys, S.J.

FILMAI    32    Juozas Prunskis

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONCERTAS    36    Redakcija

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

METAI VEJA METUS — NUOLAT KEIČIASI LAIKAS.

SAKOMA, KAD REIKIA EITI DRAUGE SU LAIKU.

JEI NEISI — ATSILIKSI NUO GYVENIMO.

BET KAŽKOKS IŠMINČIUS TEISINGAI PASAKĖ,

KAD NEUŽTENKA EITI DRAUGE SU LAIKU —

JEIGU SU LAIKU SUSIJUNGSI IR SUSITUOKSI,

TAI NĖ NEPAJUSI, KAI TAPSI NAŠLYS.

JIS TAVE PRALENKS, O TU PASILIKSI VIETOJE.

JEI NORI NEATSILIKTI, TURI LAIKĄ PRALENKTI.

O AR MES PAGALVOJAME, KAS YRA LAIKAS?

FILOSOFAMS LAIKAS YRA JUDESIO MATAS,

SANTYKIS TARP JUDESIO PRADŽIOS IR PABAIGOS.

LAIKAS NEGALI EGZISTUOTI BE JUDESIO,

JIS NEEGZISTUOJA BE GYVENIMO IR VEIKLOS.

TAI AR NE MES PATYS KURIAME LAIKĄ?

AR JIS NE NUO MŪSŲ GYVENIMO PRIKLAUSO?

TAD ŽVELKIM Į ATEITĮ IR PRALENKIME LAIKĄ,

JEIGU NORIM NEATSILIKTI IR BŪTI MODERNŪS!

Rimas Karka    Mergaitė