Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1983 / KOVAS-MARCH / VOLUME XXXIV, NO. 3

PASNINKO PRASMĖ

73

 Andrius Valevičius, S.J.

MALDA Į ŠV. KAZIMIERĄ (eil.)

75

 Juozas Mikštas

EILĖRAŠČIAI

76

 Ada Karvelytė

TIKĖJIMAS IŠGELBĖJO

77

 Chiara Lubich

TIESOS SAULĖ IR PELĖDOS AKIS

78

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

PASILIK SU MUMIS, NES ARTINASI VALANDA . . .

81

 Sibiro tremtinė

PASAULIO SEKULIARIZACIJA

81

 A. Mauragis

TĖVĄ ANDRIŲ RUDAMINĄ PRISIMENANT

85

 Paulius Rabikauskas, S.J.

SENELIO PALAIMINIMAI

88

 N.N.

ĮSPŪDŽIAI IŠ “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KELIONĖS

89

 Gunda Kodatienė

KURAIČIO PALIKIMAS LIETUVIŲ ŠVIESUOMENEI

94

 Vytautas Bagdanavičius

VAKARO KOMEDIJA - RYTMEČIO DRAMA

101

 Vytautas Kasniūnas

TĖVYNĖJE

105

 Gediminas Vakaris

KALBA

107

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

108

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” kelionės. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636.