Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1987 / BIRŽELIS - JUNE / VOLUME XXXVIII, NO 6

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS ŠVENTĖ

181

 Prof. St. Šalkauskis

BŪTI KRIKŠČIONIU. . .

186

 Dalia Staniškienė

NEUŽGAUTI ARTIMO

188

 Chiara Lubich

EILĖRAŠČIAI

189

  Nenrikas Nagys

LIETUVIŠKOSIOS KATALIKYBĖS ŠAKNŲ BEIEŠKANT

190

 Vytautas Bagdanavičius, M.I.C.

DVYLIKA KRIKŠTO ATSPALVIŲ

193

 A. Saulaitis, S.J.

LITURGIJA — KRIKŠČIONIŠKOS
BENDRUOMENĖS PASIREIŠKIMAS

198

 Vytautas Kasniūnas

TOKIO BŪTA KUNIGO . . .

200

 Kun. A. K.

DVIKALBIŠKUMAS SVETUR

202

 Dr. A. Norvilas

AR VERTA DALVAUTI LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE?

204

 Vidą Brazaitytė

NAUJAS JURGIO GLIAUDOS ROMANAS

206

 Alė Rūta

KALBA

207

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

209

 Gediminas Vakaris

ŠYPSULIAI

213

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

214

 Juoz. Pr.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

216

 Red.

Šis numeris iliustruotas Stasio Žilevičiaus nuotraukomis “Vaizdai iš Amerikos Vakarų”. Skyrių vinjetės ir viršelio piešinys — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.