Spausdinti
T U R I N Y S
 
MOTINA SŪNAUS ATSIMINIMUOSE — Šv. Augustinas ........ 129 
ŽMOGAUS LAISVĖ IR BAŽNYČIA — J. Elijošius, S. J. .... 135 
MOTINA - KŪRĖJA — Danutė Lipčiūtė ................... 138
TIE NEMALONŪS ĮSTATYMAI — A. Tamošaitis, S. J. ...... 141
APIE ŠĮ BEI TĄ — Redaktorius ........................ 146 
KELIONĖ Į URUGVAJŲ — J. Venckus, S. J. .............. 147 
DIEVAS AR AMŽINOJI MATERIJA? — G. S. J. ............. 150 
PRESBITERIJONAI — J. Venckus, S. J. ................. 152
KANOS STEBUKLAS — Redaktorius ....................... 158
FAKTAI IR IDĖJOS — Bruno Markaitis, S. J. ........... 158
 
Nauja maldaknygė
      Neseniai baigta spausdinti taip laukta kun. St. Ylos maldaknygė “Sveika Marija”. Tiek kalbos grynumu, tiek maldų įvairumu ši knygelė pralenkia visas kitas, iki šiol pasirodžiusias. Čia yra maldų, skirtų kiekvienai savaitės dienai ir kiekvienam mėnesiui, randame įdomių maldų kiekvienam luomui, kiekvienai profesijai, kiekvienam amžiui. Pažymėtinos kai kurios visai naujos organizacijų maldos: Katalikiškosios Akcijos, ateitininkų, skautų, vyčių. Žinoma, netrūksta gražių maldų už Tėvynę, į kurias įdėta tikrai daug širdies.
      Knygelė labai patogaus formato, 370 psl. Galima gauti leidykloje: Immaculate Conception Convent, R. F. D. 2, Putnam, Conn.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly
subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesi, išskyrus liepos - rugpjūčio dvi-mėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.   Vinjetės Vl. Vijeikio