Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

PRIELINKSNIO DĖL VARTOSENA

    Prielinksnis dėl paprastai vartojamas priežasčiai ar tikslui reikšti: pvz.: Nemesk kelio dėl takelio. Partizanai kovojo dėl Lietuvos laisvės.

    Kartais prielinksnio dėl konstrukcijos gali reikšti nuolaidą, kai norima pasakyti, jog kas nors laikosi pasyviai ir veiksmui netrukdo, pvz.: Dėl manęs gali sau eiti. Dėl jo tai gali ir dangus griūtijis nesijaudins. Šitokios konstrukcijos yra daug sklandesnės už pasakymus kai dėl manęs, kai dėl jo. .. Taip pat jos vartotinos, užuot vartojus netaisyklingus vertinius kas liečia mane, kas liečia jį. . .

    Prielinksnio dėl konstrukcijas kai kurie vartoja paskirčiai reikšti, bet šiam tikslui daug geriau tinka naudininkas, naudininkas su bendratimi arba tik viena bendratis. Pvz.: Nupirk maisto dėl vakarienės (= vakarienei). Nusirezgiau tinklą dėl žuvų gaudymo (= žuvims gaudyti). Priskyniau obuolių ne dėl valgymo (=ne valgyti), bet dėl pardavimo (= parduoti).

    Kai kur prielinksnio dėl konstrukcijomis norima nusakyti kokių nors vaistų paskirtis, bet tokia vartosena jau vien dėl dviprasmiškumo bendrinei kalbai netinka. Pvz.: Parnešk vaistų dėl kosulio ( = nuo kosulio). Gydytojas prirašė vaistų dėl šienligės ( =nuo šienligės). Šiuose sakiniuose vartojant prielinksnį dėl, visai neaišku, ar tie vaistai skiriami kosuliui, šienligei pagydyti, ar sukelti.

    Prielinksnio dėl konstrukcijos nelabai tinka nusakyti objektui, kurio labui kas daroma. Pvz.: Turiu pinigų tik dėl savęs ( = sau). Jis taip aukojasi ne dėl tavęs vieno ( = ne tau vienam).

    Būdvardžius įdomus, naudingas geriau vartoti su atitinkamais linksniais, o ne su prielinksnio dėl konstrukcijomis. Pvz.: Si knyga įdomi dėl savo turinio (=savo turiniu). Ji yra naudinga ir dėl jaunų, ir dėl suaugusių skaitytojų (=ir jauniems, ir suaugusiems skaitytojams).

    Daiktavardis kova, kaip ir veiksmažodis kovoti, gali būti vartojami ir su prielinksnio dėl, ir su prielinksnio konstrukcijomis, nors esama ir tam tikro skirtumo. Pavyzdžiui, kova dėl tėvynės paprastai sakoma tada, kai tėvynė nelaisva, kai reikia ją išvaduoti, o kova už tėvynę — kai reikia ją apginti, jos laisvę apsaugoti.

NETAISYKLINGA PRIELINKSNIO Į VARTOSENA

    Netinka vartoti prielinksnį į, kai nusakomas laiko tarpas, už kurį mokama, atlyginama, per kurį kas nors padaroma. Pvz.: Imk šiuos vaistus tris kartus į dieną ( = per dieną). Jo pulsas muša šešiasdešimt kartų į minutę (=per minutę). Jis gauna du šimtus dolerių algos į savaitę ( = per savaitę, savaitei).

    Kartais dėl svetimų kalbų įtakos prielinksnio į konstrukcijos pavartojamos po tokių veiksmažodžių, kurie reikalauja kitokių konstrukcijų:

    atsiliepti(reikšme "turėti poveikį”) — kam, ne į ką. Pvz.: Žmonių skurdas atsiliepia ir į mokslo pažangą (—mokslo pažangai). Nemiga atsiliepia į žmogaus sveikatą ( = žmogaus sveikatai).

    įsimylėtiką, ne į ką. Pvz.: Visi vaikai buvo įsimylėję į jaunąją mokytoją (= jaunąją mokytoją).

    nurodytiką, ne į ką. Pvz.: Gydytojas nurodė pacientui į rūkymo žalą (= rūkymo žalą).

    pristatyti, grąžinti— geriau kam, ne į ką, Pvz.: Prekes reikia pristatyti į mūsų krautuvę (geriau: mūsų krautuvei). Grąžink knygą į biblioteką (geriau: bibliotekai).

    skirti dėmesįkam, ne į ką. Pvz.: Mokytojas skyrė nepakankamai dėmesio į mokinių pažangumą (=mokinių pažangumui). Tačiau kreipti dėmesį — į ką: Nekreipk į juos dėmesio. Mokytojas kreipia dėmesį į mokinių pažangumą.

    šauktis— geriau ko, ne į ką: Šauktis į daktarą ( = daktaro).

    tikėti— geriau ką, kuo, ne į ką: Daugumas žmonių tikt į Dievą (geriau: tiki Dievą, tiki Dievu).

    turėti įtakąkam, ne į ką: Ankstesniųjų rašytojų veikalai turėjo įtaką į jo kūrybą (=jo kūrybai).

    veiktiką, ne į ką: Triukšmas veikia į nervų sistemą (=nervų sistemą).

NETAISYKLINGA PRIELINKSNIŲ IKI, LIGI VARTOSENA

    Sinonimiški prielinksniai iki ir ligi bendrinėje kalboje vartojami su kilmininku, bet tarmėse neretai pasitaiko ir naudininkas. Pvz.: Įsibrido į vandenį iki kaklui (=iki kaklo). Jo laukiau ligi aušrai (=ligi aušros). Vis dėlto ir mūsų grožinėje literatūroje kartais šie prielinksniai pavartojami su naudininku. Pvz.: Aš surinksiu lauko žiedus lig vienam (S. Nėris). Ar atmenat jūs tą rudenį, šaltą ir drėgną, kada nuo ryto ligi vakarui ir per kiauras naktis purškė smulkus lietus. (J. Biliūnas). Ir liaudies šnekamojoje kalboje pasitaiko tokių posakių, kur šie prielinksniai vartojami su vienaskaitos naudininku: iki valiai, lig šiai dienai. .. Jų, be abejo, negalime smerkti, tačiau bendrinei kalbai teiktinesni atitinkami posakiai su kilmininku: iki valios, ligi šios dienos. ..

NETAISYKLINGA PRIELINKSNIO IŠ VARTOSENA

    Šis prielinksnis paprastai vartojamas su kilmininku, tačiau su veiksmažodžiais stebėtis, džiaugtis, biaurėtis, piktintis geriau vartoti ne prielinksnio konstrukciją su kilmininku, bet įnagininką. Pvz.: Visi stebėjosi iš jo elgesio (=jo elgesiu). Nesidžiauk iš kito nelaimės (=kito nelaime). Kaip galima nesibiaurėti ir nesipiktinti iš tokio nesąžiningo žmogaus (=tokiu nesąžiningu žmogumi) .

    Su veiksmažodžiu prašyti, nurodant asmenį, reikėtų vartoti ne prielinksnio konstrukcijas, bet galininką arba kilmininką. Pvz.: Ar tu pažįsti tą asmenį, iš kurio ( = kurį, kurio) aš prašiau pinigų?

    Nevartotini iš kitų kalbų išsiversti posakiai su prielinksniu iš, žymimieji laiką, kada buvo parašytas koks nors protokolas, nutarimas ar kitoks dokumentas. Pvz.: Apie tai gali paskaityti mūsų organizacijos susirinkimo protokole iš šių metų sausio 15 dienos (=šių metų sausio 15 dienos protokole'). Gavau tavo laišką iš 1979 metų vasario 20 dienos ( = 1979) metų vasario 20 dienos laišką).

    Taip pat nevartotini kai kurie su prielinksniu posakiai, pasidaryti, nusižiūrėjus į kitas kalbas:

    iš kieno pusės(reikšme "kaip” arba "kieno”). Pvz.: Šį įvykį galima vertinti iš teigiamos pusės (= teigiamai). Romanas susilaukė gero įvertinimo iš skaitytojų pusės (= gero skaitytojų įvertinimo). Tai buvo labai negražu iš jo pusės (= Jis labai negražiai pasielgė arba: Tai buvo labai negražus jo pasielgimas).

    iš kitos pusės(reikšme "antra vertus”). Pvz.: Iš kitos pusės (=Antra vertus), galima pasakyti, kad Ha buvo ir jo kaltės.

    iš kalno(reikšme "iš anksto”). Pvz.: Už mano darbą turėsi užmokėti iš kalno (=iš anksto).

    iš kieno iniciatyvos(reikšme "kieno iniciatyva”). Visa tai buvo įvykdyta iš jo iniciatyvos (= jo iniciatyva).

“Liaudies bažnyčios” grupė, kuriai vadovavo Jim Jones ir kurios stovykloje Guyanoje žuvo devyni šimtai žmonių, simpatizavo komunistams. Paskelbtas jų vadovybės raštas, kuriuo jų turimi milijonai skiriami Sovietų Sąjungos komunistams. To Jones žmona, su juo gyvenusi 30 m., sako, kad jis buvo marksistas, tik panaudojęs religiją pritraukti žmones. Tos “Liaudies bažnyčios” laikrašty 1977 m. kovo mėn. numery įdėtas jų vadovo Jones paveikslas Kuboje besisveikinant su vienu iš Juodųjų panterų vadų — Huey Newton.