Spausdinti

religinės ir tautinės kultūros žurnalas kovas/march 1978 volume XXIX no. 3

“TAS ŽODIS TAPO KŪNU” (JN 1,14)

73

 A. Rubikas

MOTINA TERESĖ KALKUTOJE

76

 Alfonsas Grauslys

DEPRESIJA

79

 Vėjūnė

RAMYBĖ

85

 Pranys Alšėnas

IŠ KITŲ TAUTŲ POEZIJOS

86

 Danguolė Sadūnaitė

NAUJOS APAŠTALAVIMO PROGOS

87

 V. Bagdanavičius, MIC

SENATVĖ

93

 J. Venckus, S.J.

RŪPESTIS DĖL GYVENIMO ŠVIESOS IR ŽEMĖS DRUSKOS

96

 R. Gulbinas

JAUNIMO ŽVILGSNIS Į SAVE

97

 Antanas Saulaitis, S.J.

TRYS AKTAI DRAMOS, KURI VADINASI MEILĖ

101

 Vytautas Kasnis

KALBA

104

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

106

 J. Pr.

Šis “Laiškų lietuviams” numeris iliustruotas Kazio Norvilo nuotraukomis, darytomis 1977 m. rudenį Michigane.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.