Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1987 / RUGSĖJIS - SEPTEMBER / VOLUME XXXVIII NO. 8

MARIJOS METAI

253

 Kun. A. Steigvila, M.I.C.

PAL. JURGIS MATULAITIS PRISIMINIMŲ PRIZMĖJE

255

 Sesuo Ona Mikailaitė

DOVANA IŠ DANGAUS

259

 Nina Gailiūnienė

VERČIAU KENTĖTI UŽ GERUS DARBOS

266

 Chiara Lubich

TREMTIS IR MES

267

 P. Daugintis, S.J.

EILĖRAŠČIAI

273

 Zenta Tenisonaitė

DVIKALBIŠKUMAS SVETUR

274

 Dr. Algis Norvilas

KAIP RUOŠTIS VEDYBOMS

276

 Kun. Jonas

KĄ MAN REIŠKIA BŪTI KRIKŠČIONE?

278

 Asta Kazlauskaitė

AR VERTA DALYVAUTI ORGANIZACIJOSE?

279

 Vaiva Vygantaitė

NAUJI LEIDINIAI

280

 Red.

TĖVYNĖJE

282

 Gediminas Vakaris

KALBA

285

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

286

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas J. Tamulaičio nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” metinės šventės. Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.