Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1998 / GEGUŽĖ - MAY / VOL. XLIX, NO. 5

MOTINA SŪNAUS ATSIMINIMUOSE

145

 

TEILHARD DE CHARDIN

152

 Pierre Leroy SJ

KELIONĖ Į VAIKYSTĘ

158

 Vaidotas Nevardauskas

GĖLĖS IR EVANGELIZACIJA

161

 B. Miliauskaitė-Harris

TIKĖJIMAS DIEVU IR EVANGELIJA

162

 Kun. Petras Linkevičius

PROF. PAULIUS RABIKAUSKAS SJ

166

 LKMA Centro Valdyba

KAI AKMENYS KRINTA IŠ RANKŲ

167

 Chiara Lubich

TAIKOS DIPLOMATAS

168

 Kęstutis Trimakas

JAUNIMO MINTYS

170

 A. Švabaitė-Brazauskienė

ĮVAIRYBĖS

173

 Viktoras Jautokas

KALBA

174

 Juozas Vaišnys S J

AMŽINYBĖS SPINDULYS (EIL.)

175

 Valerija Vilčinskaitė

TĖVYNĖJE

176

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

179

 Red.

TRUMPAI

180

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Algimanto Kezio nuotraukomis iš Lietuvos Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.