Spausdinti

ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI

 
SVEČIAVIMASIS IR JO KULTŪRA - A. Grauslys ........................ 3
TILTAS TARP ŽEMĖS IR DANGAUS — dr. J. Prunskis ................... 9
ŽMOGUS, KURIS PAVOGĖ DIEVĄ — F. Dickenson ....................... 12
ATIDENGIANT LAISVĖS KOVŲ PAMINKLĄ — B. Krištanavičius, S. J. .... 35
GYVULYS PRIEŠ ŽMOGŲ — B. Markaitis, S. J. ....................... 37
ŠIRDIES ŠVELNUMAS — TAKTAS — A. Grauslys ........................ 41
Į KALNUS, Į AUKŠTYBES — dr. J. Prunskis ......................... 46
ŠYPSNIO DOVANA — A. Grauslys .................................... 67
MOKSLO ŠVIESA, MEILĖS ŠILIMA — dr. J. Prunskis .................. 70
SVARBIAUSIEJI MUSŲ UŽDAVINIAI IŠEIVIJOJE — P. Razminas .......... 99
TREMTIES LIETUVOJE PASIDAIRIUS — N. Gailiūnienė ................ 103
MOTINOS DIENAI — D. Augienė .................................... 131
MŪSŲ TAUTINĖS GYVYBĖS IŠLAIKYMAS — J. Gylys .................... 134
MUSU BALSAS TAVE TEPASIEKIA — vysk. V. Brizgys ................. 139
PAMESTIEJI DEIMANTAI — N. Jankutė - Užubalienė ................. 163
MODERNIOJO MENO KLAUSIMAIS — A. Kezys, S. J. ................... 166
IDEALŲ BESIEKIANT — D. Augienė ................................. 195
JUOKAS IR PAJUOKA — A. Grauslys ................................ 198
ŽEMĖS SAUJELĖ — V. Frankienė ................................... 202
KENČIANČIOS TAUTOS AIDAS — I. Naujokas ......................... 227
DU ŽODŽIAI — P. Razminas ....................................... 232
BAŽNYČIA IR TIKROVĖ — M. Pribilla, S. J. ....................... 259
KONTRASTAI — B. Markaitis, S. .................................. 266
KAS SVARBIAUSIA? — O. Galvydienė ............................... 273
RELIGINIS SĄJŪDIS AMERIKOJE — dr. J. Prunskis .................. 275
LIETUVIŠKOSIOS IŠEIVIJOS TIKSLAI — Z. Prūsas ................... 291
NEDAVERTINTA KNYGA — A.Grauslys ................................ 296
TARP MEILĖS IR NEAPYKANTOS — E. Vasyliūnienė ................... 299
KANČIA IR LAIMĖ — dr. J. Prunskis .............................. 301
IŠMOKIME DŽIAUGTIS GYVENIMU — E. Šulaitis ...................... 302
MUSŲ DIDIEJI UŽDAVINIAI — J. Janonis ........................... 323
AR LAIMĖ ČIA GALIMA, — A. Grauslys ............................. 327
 
EILĖRAŠČIAI
 
SNIEGAS. MĖNESIENA. VĖJAS — N. Jankutė .......................... 60
EILĖRAŠTIS — D. Mitkienė ....................................... 122
TĖVE MUSŲ — D. Mitkienė ........................................ 188 
AD TERTIAM — J. Gutas .......................................... 274
NEPRAŽYSK PER ANKSTI — J. Aug.-Vaičiūnienė ..................... 345
 
PRIE ŠEIMOS ŽIDINIO
 
VAIKŲ ŽAISLŲ PROBLEMA — dr. J. Vaišnora, M.I.C. ................. 17
AR KATRELĖ BUS LAIMINGA? — K. Eglinis ........................... 21
PIRMOSIOS ŽMOGAUS GYVENIMO DIENOS — D. Petrutytė ................ 83
MELAGIAI NEGIMSTA — I. Pašušvys ................................. 89
ŠEIMOS UŽDAVINIAI — J. Vargelis ................................ 124
ŽMOGUS — ĮSIKŪNIJUSI DVASIA — D. Petrutytė ..................... 150
FIZINIS AUGIMAS IR DVASINĖ PLĖTRA — D. Petrutytė ............... 183
JAUTRUMO LAIKOTARPIAI — D. Petrutytė ........................... 207
JUDESIO REIKŠMĖ AUKLĖJIME — D. Petrutytė ....................... 252
VAIKO KALBOS VYSTYMASIS — D. Petrutytė ......................... 284
MOKYKLA IR TĖVAI — B. Markaitis, S. J. ......................... 304
JUSLIŲ REIKŠMĖ AUKLĖJIME — D. Petrutytė ........................ 308
TĖVU PAVYZDYS — B. Markaitis, S. J. ............................ 332
AR JAUNUOLIS NEREIKALINGAS GLOBOS? — P. Alšėnas ................ 337
RELIGINIO AUKLĖJIMO REIKALINGUMAS ŠEIMOJE — A. Kepys, S. J. .... 339
 
JAUNIMO PASLAPTYS
 
APIE GRAŽŲ ELGESĮ — E. Šulaitis ................................. 56
NESKAISČIOS MINTYS — J. Vaišnys, S. J. .......................... 91
MERGAITĖS GROŽIS IR ŽAVUMAS — J. Vaišnys, S. J. ................ 249
MEILĖ PAVERGTAI TĖVYNEI — R. L. Spingytė ....................... 279
AMERIKIETĖS AR LIETUVAITĖS? — K. P. B. ......................... 315
ĄŽUOLO MIRTIS — V. Frankienė ................................... 316
 
RŪPIMIEJI KLAUSIMAI
 
MALDA IR ŽMOGAUS GYVYBĖ — J. Vaišnys, S. J. ..................... 27
KAS YRA KUNIGAS — P. Alšėnas ................................... 189
ŽVILGSNIS Į MODERNU ŠV. RAŠTO AIŠKINIMĄ — dr. P. Celiešius ..... 235
KADA SUTVERIAMA ŽMOGAUS SIELA? — J. Vaišnys, S. J. ............. 277
KŪNO PRISIKĖLIMAS — J. Vaišnys, S. J. .......................... 312
 
IDĖJOS IR ŽMONĖS
 
UŽ PASAULIO GYVYBĘ! — A. Šmulkštienė ............................ 23
KŪRYBINĖ UGNIS — B. Markaitis, S. J.............................. 26
VISUOTINIO BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIMO BELAUKIANT — A. Grauslys ....... 49
DVASINĖ JAPONIJOS JAUNIMO KRIZĖ — A. Grauslys ................... 51
DAR APIE DOROVINĮ PERSIGINKLAVIMĄ — P. Cinikas, M.I.C. .......... 54
KATALIKŲ BAŽNYČIA KUBOJE — A. Grauslys .......................... 74
APIE PAGARBĄ IR MEILĖ GYVYBEI — P. Alšėnas ...................... 79
RABINDRANATH TAGORE — A. Grauslys ......................... 111, 141
KALBA NOBELIO LAUREATAI — dr. J. Prunskis ...................... 120
BAŽNYTINIO GIESMYNO SULIETUVINIMO KLAUSIMU — dr. P. Mačiulis ... 123
RELIGIJOS ILGESYS — dr. J. Prunskis ............................ 148
BAŽNYČIA KONGO SUIRUTĖJE — A. Grauslys ......................... 174
VIENAŠALIŠKAS KRISTUS — G. Diekmann, O.S.B. .................... 178
GIMTOJI KALBA PAMALDOSE — A. Tamošaitis, S. J. ................. 213
SKAITYTOJU NUOMONĖS — J. Vaišnys, S. J. ........................ 217
ŽODŽIO LAISVĖ BAŽNYČIOJE — K. Rahner, S. J. .................... 245
AR JAU TURIME “TAIKYTIS SU REALYBE”, — L. Dambriūnas ........... 341
REALIOS PASTANGOS LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI — E. Gerdauskaitė ...... 346
 
Į turinį nėra įtraukta kiekviename numeryje buvusių filmų aprašymų ir kai kurių kitų smulkesnių dalykėlių.
“Laiškai Lietuviams” leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rug-piūčio dvimėnesini. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Adresas: 2345 W. 56th St., Chicago 36, Illinois, USA.