Spausdinti
T U R I N Y S
 
PRISIKĖLIMAS — Redakcija ................................... 97
KRISTAUS MISTINIS KŪNAS — J. Elijošius, S. J. .............. 98
DŽIAUGSMAS IR LIŪDESYS RELIGIJOS ŠVIESOJE —G. Draugelienė . 101
PRANCIŠKUS KSAVERAS JAPONIJOJE — Jonas Girulis ............ 104
DU LAIŠKAI... — Motina ir vaikas .......................... 107
BESIRUOŠIANČIAI IŠSISKIRTI — J............................. 111
ATSAKYMAI TERESEI — Redakcija ............................. 115
LIUTERONAI — J. Venckus, S. J.............................. 118
FAKTAI IR IDĖJOS — Bruno Markaitis, S. J. ................. 126
MELCHIZEDEKAS — J. Elijošius, S. J. ....................... 128
 
Viršelyje — Vl. Vijeikio “Prisikėlimas”
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI
 
      Adomas Mickevičius. KONRADAS VALENRODAS. Lietuvių ir prūsų žygių istorinė apysaka. Vertė V. Mykolaitis - Putinas. Iliustracijos iš originalo, 1851 m. Paryžiaus leidinio — dail. J. Tysiewicz. Išleido Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. 108 psl., kaina $1.50.
      Šis Ad. Mickevičiaus kūrinys įdomus ne tik kaip epochinis dokumentas, bet jis žavi ir šių dienų skaitytoją kaip kūrybine ugnim plazdantis aukštos vertės meno veikalas. Lietuviams jis brangus tuo, kad jo poetiškoj šviesoj pamatome šlovingą mūsų istorijos vaizdą. Ad. Mickevičius laikė save Lietuvos sūnumi, mylėjo Lietuvą ir žavėjosi jos praeitimi. Šiuos jausmus jis įkvėpė ir į savo kūrinį.
 
      LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos - rugpiūčio dvi-mėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleiuotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
Vinjetės VI. Vijeikio         N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.