Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1993 / LAPKRITIS — NOVEMBER / VOL. XLIV, NO. 11

REDAKTORIUS — JUBILIATAS

325

 Redakcijos kolektyvo nariai

PAKALBINIMAS ŽMOGAUS

327

 Marija A. Jurkutė

KUNIGYSTĖS PENKIASDEŠIMTMEČIUI

333

 Teofilija Žemaitytė

KUN. J. VAIŠNYS, SJ, KULTŪRINIO

   

IR VISUOMENINIO GYVENIMO KELYJE

334

 Vytautas Kasniūnas

“NEUŽMIRŠK PATIES GERIAUSIO DRAUGO”

340

 Vida Brazaitytė

“NEUŽMIRŠK PATIES GERIAUSIO...

342

 Asta Kazlauskaitė

“NEUŽMIRŠK PATIES...

343

 Rima Polikaitytė

KUNIGAS, KURIS RAŠO LAIŠKUS

344

 Danutė Bindokienė

KUN. J. VAIŠNIO KUNIGYSTĖ

346

 V. Bagdanavičius, MIC

KUN. J. VAIŠNYS, SJ,

   

IR LIETUVIŲ KALBOS KULTŪRA

348

 Antanas Klimas

KUN. J. VAIŠNYS — SKAUTAS

349

 Vytenis Statkus

KELI PRISIMINIMAI

351

 Sesė Nijolė

ŠEŠI PAGARBŪS ĮSPŪDŽIAI

353

 Antanas Saulaitis, SJ

TĖVYNĖJE

355

 Marija A. Jurkutė

TRUMPAI

359

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš kun. J. Vaišnio gyvenimo. Viršelio piešinys — dail. Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.
Apdaila — Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.