Spausdinti
ĮVAIRŪS straipsniai
 
Mielas tautieti — Red. ir Adm. ............................... I, l
Mūsų viltis — J. Borevičius, S. J. ........................... I, 2
O, kaip aš noriu Tau pasakyti — Dianas ....................... I, 6
Trumpa ir įdomu .............................................. I, 7
Mintys vasario 16-tai — Red................................... I, 8
Šventieji lietuviai — Red..................................... I, 8
Auksas pelenuose — Red........................................ I, 9
Ar ryžtatės? — P. Daugintis, S. J............................ I, 10
Tolstant nuo Lietuvos — A. Mantautas, senj. ................. I, 12
Tikėjimas—svarbiausia pareiga—Borevičius, S. J. ............. I, 15 
Ką manyti apie eutanaziją? — J. Venckus, S. J. .............. I, 17 
Žvanga pinigėliai bažnyčiose — J. Kidykas, S. J. ............ I, 21
Tikėjimo esmė — J. Borevičius, S. J. ........................ I, 26
Ar nesigaili savęs? — Vl. Mikalauskas, S. J. ................ I, 29
Jis taip mylėjo — I. Kidykas, S. J. ......................... I, 33
Dangus skelbia Dievo didybę—J. Sukackas, S. J. .............. I, 37
Ir aš Tau noriu pasakyti — Andrius .......................... I, 39
Rašo skaitytojai ............................................ I, 40
Jos ašara — Red. ............................................ I, 41
Tremtinio laiškas motinai — Vytas ........................... I, 42
Dangus skelbia Dievo didybę II—Sukackas, S. J. .............. I, 45
Jis taip mylėjo II — J. Kidykas, S. J. ...................... I, 50
Laiškas vienuolio motinai—Br P. Kleinotas, S. J. ............ I, 53
Mūsų laikų herojė — Red. .................................... I, 57
Pasauliečio laiškas pamokslininkui— P. Alšėnas .............. I, 67
Kur yra laimė — Vl. Mikalauskas, S. J. ...................... I, 69
Mažasis milžinas — Red. ..................................... I, 73
Mamyte, pagalvok ir Tu — K. Vabalkšnis ...................... I, 74
Apie mendelizmą — J. Venckus, S. J. ......................... I, 83
Laiškas iš Šv. Miesto — ]. Juozukas ......................... I, 89
Gyvoji krikščionybė — J. Kubilius, S. J. .................... I, 91
Apie mendelizmą II — J. Venckus, S. J. ...................... I, 97
Perpildyta žemė — Kun. Jonas ................................ I, 99
Turime ko ir pagalvoti — Paulius ........................... I, 100
Presbytero Aristobulo pamokslas — G. S. J. ................. I, 102
Laiškas iš Romos —- Kun. V. Balčiūnas ...................... I, 105
Šventieji Metai Romoje — G. S. J............................ I, 107
Šv. Tėvo diena ............................................. I, 108
Ar mūsų vardai pagoniški? — Kun. Stasys .................... I, 109
Laiškas iš Pietų Amerikos — K. Jurandė ..................... I, 112
Tikėjimo smukimas Anglijoje ................................ I, 113
Kalba T. Lombardi! ......................................... I, 116
Alkoholis — J. Venckus, S. J. .............................. I, 118
Darbo palaima — P. Daugintis, S. J. ........................ I, 122
Ar aš turiu likti lietuvis? — J. Bružikas, S. J. ........... I, 123
Alkoholis ir moralė — J. Venckus, S. J. .................... I, 129
Marijos Dangun Ėmimo Dogma—J. Vaišnys, S. J. ............... I, 137
Ar rašytis į parapijas? — J. Bružikas, S. J. ............... I, 139
Apie Evoliuciją — J. Venckus, S. J. ........................ I, 145
Atsakyk į svarbiausią klausimą — G. S. J. .................. I, 147
Lietuviški kryžiai — V. M. ................................. I, 149
Žodis tėvams — J. Juozukas ................................. I, 150
Žvaigždės paslaptis — B. Markaitis, S. J. .................. I, 154
Rytų Bažnyčia ir naujoji dogma — VI. Mikalauskas, S. J. .... I, 155
Gera ir bloga spauda — P. Alšėnas .......................... I, 156
Leisk man tau pasiskųsti — Kunigas ......................... I, 157
Darvinizmas — J. Venckus, S. J. ............................ I, 162
Žengiame į antruosius metus — Red. .......................... II, 2
Jei Kristus ateitų — Kan. V. Zakarauskas .................... II, 4
Katalikas ir modernieji laikai— Daugintis,S.J.  .............. II,5 
Ateikite visi, kurie vargstate— Gutauskas, S. J. ..........  II, 13
Mindaugas ir Lietuvos krikštas ............................. II, 18
Kunigas — Žmogus — J. Bružikas, S. J........................ II, 21
Modernaus kataliko vaizdas — Daugintis, S. J. .............. II, 25
Marksizmo filosofija — J. Venckus, S. J. ................... II, 28
Velykos — A Tamošaitis, S. J. .............................. II, 34
Šv. Juozapas XX amžiuje — P Daugintis, S. J. ............... II, 35
Komunizmo įvertinimas — J. Venckus, S. J. .................. II, 36
Nesiskųsk, kunige — J. Kidykas, S. J. ...................... II, 41
Reporteris pas teolog. profesorių—Judas Vėtra  ............. II, 45
Neregimi apaštalai — J. Juozukas ........................... II, 48
Vienybėje su Bažnyčia — J. Bružikas, S. J. ................. II, 50
Bobulės vargai — K. Vabalkšnis ............................. II, 53
Aukso širdis ............................................... II, 66
Duona, Vynas ir Kryžius — B. Markaitis, S. J. .............  II, 68
Nepraraskime savo turtų— J. Beleckas, S. J. ................ II, 76
Dievo šešėlis — K. Vabalkšnis .............................. II, 77
O tėvas? — Juozas Vaišnys, S. J............................. II, 82
Pasisekimas nepasisekime — K. Vabalkšnis ................... II, 84
Susitikimas prie laikrodžio — R. D. ........................ II, 91
Laiškas iš Urugvajaus — J. Br. ir V. Mik. .................. II, 95
Brangus lietuvi! — PLB Vok. Kr. Valdyba .................... II, 98
Jis buvo geriausias tėvas — Judas Vėtra ................... II, 107
Senos paslaptys — B. Markaitis, S. J. ..................... II, 114
Kelionė į pažadėtąją žemę — K. Vabalkšnis ................. II, 121
Mūsų talkininkai — Red. ir Adm............................. II, 123
Kaip laimėti draugų — A. Tamošaitis, S. J. ................ II, 125
Kas mane nustebino Amer. — Kun. J. Matusas ................ II, 127
Įdomi anketa — Red. ....................................... II, 128
Katalikai ir demokratija — P. Daugintis, S. J. ............ II, 130
Pušis ir berželis — K. Vabalkšnis ......................... II, 141
Mergytė ir blynai — Kun. J. Matusas ....................... II, 144
Valdovo meilė — išvertė J. Kidykas, S. J. ................. II, 146
Kaip žmonės praranda tikėjimą—Venckus, S. J. .............. II, 148 
Didysis moters paskyrimas—V. Gutauskas, S. J. ............. II, 155 
Garbė būti darbininku—išv. A. Tamošaitis, S. J. ........... II, 156 
Šventieji, kurių nerasi knygose—Kun. Matusas .............. II, 162 
Tremtinio laiškas tremtiniui — Jurgis  .................... II, 163
Did. moters paskyrimas II — V. Gutauskas, S. J. ........... II, 172
Kur eini, Viešpatie? — K. Vabalkšnis ...................... II, 174
Ką pasirinksime? — J. Borevičius, S. J. ................... II, 178
Du laišku ir dar šis tas — J. Kidykas, S. J. .............. II, 180
Did. moters paskyrimas III—V. Gutauskas, S. J. ............ II, 183 
Prie Nekaltosios paveikslo — K. Vabalkšnis ................ II, 185
 
PRIE ŠEIMOS ŽIDINIO
 
Šeimos džiaugsmai ir vargai — Kunigas Jonas ................. I, 2
Dievo planai moterystėje I  — Kunigas Jonas ................ I, 13
Dievo planai moterystėje II — Kunigas Jonas ................ I, 27
Dievo planai moterystėje III — Kunigas Jonas ............... I, 43
Gyvybės šaltinių išniekinimas — Kunigas Jonas .............. I, 59
“Mes negalime turėti vaikų” — Kunigas Jonas ................ I, 77
Kokią vesti? — “T. Ž.” ..................................... I, 80
Didelis ačiū ir kai kas daugiau— Kunigas Jonas ............. I, 94
Ne tik vaikai —  Kunigas Jonas ............................ I, 114
Kalbu daugelio vardu: leiskite išsiskirti Kunigas Jonas ..  I, 127
Kodėl nesiskirti? — Kunigas Jonas ........................  I, 142
Galima išsiskirti, bet... — Kunigas Jonas ................  I, 159
Opus klausimas — Kunigas Jonas ............................. II, 9
Anketa apie vaiko auklėjimą — K. Mažutis .................  II, 24
Vai riejamės tai riejamės — Kunigas Jonas ................. II, 38
Pašnekesys su vedusiųjų pora—P. Lippert, S. J. ............ II, 55
Atsakykite Jūs! — Chrizas ................................. II, 57
Mišrios' moterystės — išvertė kuri. V. Balčiūnas .......... II, 70
Kaip sugyventi — Kunigas Jonas ............................ II, 71
Patarimai Chrizui — Kunigas Jonas ......................... II, 86
Pasaka apie garnį — J. Venckus, S. J...................... II, 100
Daugiau atsakymų Chrizui — Kunigas Jonas ................. II, 102
Atsakymai Chrizui — Kunigas Jonas ........................ II, 116
Kunigas Jonas Chrizui — Kunigas Jonas .................... II, 133
Nenusisekus moterystė -— Brolis A......................... II, 136
Kelies pastabos apie laiškus Chrizui—K. Jonas ............ II, 150
Nelaimingas mišinys — Kunigas Jonus ...................... II, 164
Klausimas apie šeimos santaiką—Kunigas Jonas ............. II, 182
 
JAUNIMO PASLAPTYS
 
Jaunuoliškoji komedija — Juozas Vaišnys, S. J. .............. I, 4
Mylėti draudžiama! — Juozas Vaišnys, S. J. ................  I, 19
Apsivilsi ir gailėsiesi... — Juozas Vaišnys, S. J. ......... I, 31 
Ar bučiuotis yra nuodėmė?—Juozas Vaišnys, S. J ............. I, 47
Nenusimink! — J. Kubilius, S. J............................  I, 62
Lietuvių jaunimo globėjas — Liet. vyskupai ................. I, 64
Šoksime ar ne? — P. Daugintis, S. J........................  I, 81
Draugavimas su mergaitėmis—Juozas Vaišnys, S. J. .......... I, 131
Kas yra koketavimas ir flirtas? — J. Venckus, S. J......... I, 134
Priešvedybinis draugavimas — Juozas Vaišnys, S. J. ........ I, 165
Besiruošiančiai ištekėti — Z. J. ........................  II,  11
Neužmiršk Lietuvos! — Juozas Vaišnys, S. J................ II,  27
Kalbėjimas apie lytinius dalykus — K. Mažutis ............ II,  40 
Išvykstančiam į kariuomenę—Juozas Vaišnys, S. J. .......... II, 59
Dėkok Dievui, kad nesi graži — A. Šidlauskaitė ............ II, 73
Tėviškė jauno žmogaus pasaulyje — J. Elijošius, S. J. ..... II, 74
Kurią pasirinkti ? — Juozas Vaišnys, S. J. ................ II, 89
Ieškant sužieduotinio— Juozas Vaišnys, S. J. ............. II, 104
Pašaukimas — Juozas Vaišnys, S. J. ....................... II, 119
Meilės krašte apsilankius —- V. Gutauskas, S. J. ........  II, 139
Pasilik lietuvaitė — Juozas Vaišnys, S. J. ............... II, 153
Ar atspėsi šią mįslę? — Juozas Vaišnys, S. J. ............ II, 170
 
RŪPIMIEJI KLAUSIMAI
 
Celibatas ir Dievo planai — Juozas Vaišnys, S. J. .......... I, 20
Ar jie pasigailėjimo verti? — Juozas Vaišnys, S. J ......... I, 35
Ar tai nedrums mūsų laimės? — Juozas Vaišnys, S. J. ........ I, 35
Krepšinis ir futbolas Danguje! — Juozas Vaišnys, S. J. ..... I, 35
Publika koncerto salėje — Juozas Vaišnys, S. J. ............ I, 36
Dievas ir pažanga —- Juozas Vaišnys, S. J. ................. I, 36
Išpažintis pačiam Dievui — Juozas Vaišnys, S. J. ........... I, 55 
Tikėjimas ir geri darbai — Juozas Vaišnys, S. J. ........... I, 56 
Kam tas eikvojimas? — Juozas Vaišnys, S. J. ................ I, 71
Bažnyčia ir higiena — Juozas Vaišnys, S. J. ................ I, 72
Nuodėmingos mintys — Kunigas Jonas ........................  I, 86
Bažnyčios įsakymai ir kt. klausimai — J. Vaišnys, S. J. ..  I, 103
Kūnų deginimas —- J. Vaišnys, S. J. ......................  I, 119
Išpažintis svetima kalba — J. Vaišnys, S. J. .............. I, 120
Žmogaus laisvė ir atsakingumas—J. Vaišnys, S. J. .......... I, 135
Besiblaškanti siela — J. Vaišnys, S. J. ................... I, 151
Ar nusidedi nežinodamas — J. Vaišnys, S. J. ............... I, 152
Bažnyčia ir naujos dogmos — J. Vaišnys, S. J. ............. I, 167
Išrinktoji tauta —  V. Mikalauskas, S. J. ................  I, 168
Atsakymas P. Jurandei — K. Jonas .......................... II, 15
Ar gimdymas yra nuodėmė? — J. Vaišnys, S. J. ............... II,16 
Ar vienodas atlyginimas? — J. Vaišnys, S. J. ............... II,16 
Tikėjimas ir kritikavimas — J. Vaišnys, S. J. ............. II, 31
Kaip pašalinti tą kliūtį — J. Vaišnys, S. J. .............. II, 31
Ar gali būti prieštaravimų — J. Vaišnys, S. J. ............ II, 32
Savi ir svetimi papročiai — J. Vaišnys, S. J. ............. II, 43
Lytiniai nenormalumai — K. Mažutis ........................ II, 61
Ar gyvuliai turi protą? — V. Gutauskas, S. J. ............. II, 61
Klausimai iš Šv. Rašto — J. Elijošius, S. J. .............. II, 79
Masonai ir Katal. Bažnyčia— B. Markaitis, S. J. ........... II, 92 
Du margi laiškeliai (“Ku-Klux Klan’o baltos kaukės”
ir “Kada susilpnėjo žmogaus valia?”) ..................... II, 111
Keletas trumpų paaiškinimų — J. Vaišnys, S. J. ........... II, 143
Paprastumas — grožis — J. Venckus, S. J. ................  II, 159
Kaip žmonės praranda tikėjimą — J. Vaišnys, S. J. ........ II, 168
Ar Kristus mirė ir prisikėlė?— V. Gutauskas, S. J. ....... II, 188
 
EILĖRAŠČIAI
 
Velykiniai varpai — J. Aug.-Vaičiūnienė .................... I, 25
Viešpatie — J. Aug.-Vaičiūnienė ............................ I, 76
Cicero varpai — J. Aug.-Vaičiūnienė ....................... I, 121
Pavargusi širdis — Gr. Tulauskaitė ........................ II, 39
Geresnių laikų viltis — Maironis .......................... II, 49
Agnus Dei — D. Mickutė-Mitkienė ........................... II, 64
Pasaka apie nežinomą motiną -— V. Jonikas ................. II, 67
Žvaigždė miglose — Sofija Pipiraitė ....................... II, 99
Kalėdos — J. Aug.-V aičiūnienė ........................... II, 179
 
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.