Spausdinti
ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI
 
TRISDEŠIMT METŲ — Juozas Vaišnys, S.J. ........................... 1
ŽIUPSNIS MINČIŲ APIE MEILĘ — Anicetas Tamošaitis, S.J. ........... 4
DAŽNAS IR PRASMINGAS ŠV. RAŠTO SKAITYMAS — P. Daugintis, S.J. .... 9
KILNIŲJŲ ŽMONIŲ DARBAI TAUTOJE GYVI — Jonas Miškinis ............ 13
GYVENIMO ŽODIS — Chiara Lubich .................................. 14
MEILĖ VIENUOLIŠKAME GYVENIME - Ses. Gregory Sheehy .............. 15
MAŽOSIOS LIETUVOS KOVOS DĖL LIETUVYBĖS — J. Miškinis ............ 17
AR KRISTUS DABAR GALI KENTĖTI? — Juozas Vaišnys, S.J. ........... 21
DIEVO LAUKINĖJE GAMTOJE — Anicetas Tamošaitis, S.J. ............. 22
DAILININKAS POVILAS KAUPAS — V.K................................. 35
AKTYVUS IR PASYVUS PATRIOTIZMAS — D. Bindokienė ................. 37
ŽEMĖS GĖRYBIŲ ERŽILAS — Anicetas Tamošaitis, S.J................. 41
TEATEINIE TAVO KARALYSTĖ — Chiara Lubich ........................ 44
KRISTAUS KANČIOS VAIDINIMAI — Juozas Vaišnys, S.J................ 45
PATRIOTIZMAS — TĖVYNĖS MEILĖS JAUSMAS — J. Miškinis ............. 48
VYSKUPAS VALERIJONAS PROTASEVIČIUS — Paulius Rabikauskas, S.J.... 49
PASKUTINIEJI KRISTAUS ŽODŽIAI — J. El............................ 73
TIKĖJIMO NEAIŠKUMAI 
— Anicetas Tamošaitis, S.J. ....... 77, 113, 158, 188, 222, 264, 296
II VATIKANO SUSIRINKIMAS MŪSŲ KASDIENINIAME GYVENIME
Vysk. V. Brizgys ........ 81, 119, 164, 192, 225, 260, 291, 327, 369
ABORTAS — ŽMOGŽUDYSTĖ — Kun. iš Lietuvos ................... 84, 116
DIEVAS, ŽMOGUS IR BLOGIS — P. Daugintis, S.J. ................... 86
KAS NEPRIIMA DIEVO KARALYSTĖS KAIP VAIKAS — Chiara Lubich ....... 88
IDĖJŲ SKELBĖJAI — MITŲ HEROJAI — J. Miškinis .................... 89
PRISIKĖLIMAS — Juozas Vaišnys, S.J. ............................ 109
PAGUODŽIANČIOS MINTYS — Dalia Staničkienė ...................... 125
PALAIMINTI, KURIE TIKI NEMATĘ — Chiara Lubich .................. 125
SOLIDARUMAS YRA ATSAKYMAS — P. Daugintis, S.J. ................. 129
MEILĖ MOTINAI — AMŽINA — Juozas Beleckas, S.J. ................. 145
MANO MOTINA — Al. Likanderienė ................................. 147
MEILĖ STIPRESNĖ UŽ MIRTĮ — Marija Saulaitytė-Stankuvienė ....... 149
MOTINOS KASDIENINĖ RUTINA — Elisabeth Elliot ................... 150
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” VIETA MŪSŲ SPAUDOJE — Jurgis Gliauda ....... 154
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 30 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS — Redakcija .... 180
BIRŽELINĖS MINTYS — Juozas Vaišnys, S.J. ....................... 181
KAIP AŠ SUPRANTU TIKĖJIMĄ — Aldona Kamantienė .................. 183
TRISDEŠIMTMEČIAI “LAIŠKAI LIETUVIAMS” — Ingrida Bublienė ....... 186
DARIUS IR GIRĖNAS — Bruno Markaitis, S.J. ...................... 217
KAIP AŠ SUPRANTU TIKĖJIMĄ — Kostas Paulius ..................... 219
KUNIGAS — KONTROVERSINĖ ASMENYBĖ — Juozas Vaišnys, S.J. ........ 230
AŠ JUMS DUODU NAUJĄ ĮSAKYMĄ — Chiara Lubich .................... 232
MOTERIŠKUMO PASLAPTIS — L. Jekentaitė .......................... 233
ŽMOGAUS BŪDO SAVYBIŲ APRAIŠKA — Jonas Miškinis ................. 238
SIEKIANT PRASMINGESNIO GYVENIMO — Juozas Prunskis .............. 239
KAINA, KURIĄ SUMOKAME, MYLĖDAMI DIEVĄ — J. A. Hardon, S.J. ..... 240
LIETUVIŠKI VITAMINAI IR MINTYS RUDENĖJANT — D. Bindokienė ...... 253
MYLĖK SAVO ARTIMĄ KAIP PATS SAVE — Gražina Kriaučiūnienė ....... 256 
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA Į EUROPĄ — Redakcija ............ 268
IŠ PIETŲ Į ŠIAURĘ PER EUROPĄ — Birutė A. Vindašienė 268,304,340, 382
PER DEVYNIOLIKA DIENŲ KARTU - Al. Likanderienė ............ 273, 301
JAI ATLEIDŽIAMOS NUODĖMĖS — Chiara Lubich ...................... 277
MŪSŲ SPAUDOS ATEITIS — Juozas Vaišnys, S.J. .................... 289
REIKIA ĮEITI PRO ANKŠTUS VARTUS — Chiara Lubich ................ 300
LAPKRIČIO MINTYS — Juozas Vaišnys, S.J.......................... 325
AŠTUONIOS JUODOS MINTYS — Anicetas Tamošaitis, S.J. ............ 331
O REIKIA TIK VIENO — Chiara Lubich ............................. 335
JAPONŲ MENAS - Vida Kabailienė ................................. 336
KUNIGO VEIKLA VISUOMENĖJE — Stasys Yla ......................... 338
PAŽVELK Į SAVE — S. M. ......................................... 346
KALĖDŲ NAKTIES VIZIJOS — J. E. ................................. 361
GEROJI NAUJIENA — KELIAS Į LAIMINGĄ GYVENIMĄ — Nina Gailiūnienė  364
GYVENIMO MEDIS — PILNAS ŽIEDŲ IR VAISIŲ — Bruno Markaitis, S.J.  375
JŪSŲ NEKĘS DĖL MANO VARDO — Chiara Lubich ...................... 381
 
ŠEIMA
 
IDEALI MOTERIS IR VYRAS ALKOHOLIKAS — Vytautas Kasnis ........... 27
NAMIE TYLA — Birutė Boreišienė .................................. 29
IDEALI MOTERIS SU KAUKE — Vytautas Kasnis ....................... 52
PIRMIEJI VEDYBINIO GYVENIMO METAI — Audronė S. ir M. B........... 56
IDEALI MOTERIS - Vytautas Kasnis ................................ 92
VALIOS UGDYMAS — Reda Norkienė .................................. 95
ŠEIMOS ŽIEDAI IR DYGLIAI — Anicetas Tamošaitis, S.J. ........... 131
SIMPATIJA DIENOS KELYJE — Vytautas Kasnis ...................... 169
SKYRYBOS — PRIEŽASČIŲ BEIEŠKANT — Danutė Bindokienė  196,242,278,310
PO AUDRŲ — Į SAULĖTĄ GYVENIMĄ — Vytautas Kasnis ................ 202
LINKSMOSIOS NAŠLĖS IŠGYVENIMAI — Vytautas Kasnis ............... 246
PAVYDAS IR JO DRAUGAS PYKTIS — Vytautas Kasnis ................. 281
PIKTI VAIKAI — Jonas Grudzinskas ............................... 314
PAPRASTA ISTORIJA — Birutė Boreišienė .......................... 315
KAI SUSIKRYŽIUOJA KALAVIJAI — Birutė Boreišienė ................ 317
MOKYKIME UŽJAUSTI — R. Norkūnaitė .............................. 318
SINODAS, ŠEIMA IR LŪKESČIAI — P. Daugintis, S.J. ............... 347
MANO VYRAS IDEALIAUSIAS — Vytautas Kasnis ...................... 349
PADĖKIME VAIKUI MĄSTYTI — Kazys Poškus ......................... 351
IDEALUS VYRAS IR RELIGIJA — Vytautas Kasnis .................... 387
 
JAUNIMAS
 
PRIEŠ KETVIRTĮ ŠIMTMEČIO — Juozas Vaišnys, S.J. ................. 58
GYVENIMAS YRA AUKA — Juozas Vaišnys, S.J. ....................... 96
PAVOJINGAS MIEGAS — Juozas Vaišnys, S.J. ....................... 135
NETURĖJAU BŪTI KUNIGAS — Jonas Kidykas, S.J. ................... 172
KAS JĮ SUVILIOJO? — Laiškas iš Lietuvos ........................ 174
KĄ MAN REIŠKIA TIKĖJIMAS — Daina Kamantaitė .................... 208
SEPTINTASIS LITUANISTIKOS SEMINARAS — Juozas Vaišnys, S.J. ..... 320
NESKUBĖKITE GUOSTIS — A. A. .................................... 353
 
KNYGOS
 
SKAITINIAI MŪSŲ MAŽIESIEMS — A. Tyruolis ........................ 62
LIETUVOS ISTORIJOS VAIZDAI - Red................................. 63
KNYGŲ LIKIMAS - J. Miškinis ..................................... 64
NEGI TAMSĄ MĖGSTAME LABIAU, KAIP ŠVIESĄ? — Nina Gailiūnienė .... 100
SKAUDI KNYGA APIE SKAUDŽIUS ĮVYKIUS — Nijolė Jankutė ........... 103
DAR VIENA NAUJA KNYGELĖ VAIKAMS - Ses. Ona Mikailaitė .......... 136
KNYGA APIE KILNŲJĮ JAUNUOLĮ — P. Dts............................ 137
AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINĖ VEIKLA — Adolfas Baliūnas .......... 167
PRAEITIS KALBA — P. D. ......................................... 210
KLAJŪNO DALIA — Alė Rūta ....................................... 211
 
EILĖRAŠČIAI
 
ZENTA TENISONAITĖ ................................................ 8
J. Gotautas ..................................................... 12
FRAGMENTAI IŠ PASAULIO RELIGINĖS POEZIJOS (KABIR IR KAHLIL GIBRAN)47
FELIX TIMMERMANS ................................................ 80
ADA KARVELYTĖ .................................................. 112
DALIA STANIŠKIENĖ .............................................. 153
RITA DAMBRAUSKAITĖ, VANDA GIEDRYTĖ, KORNELIJUS PLATELIS ........ 208
IŠ JAPONŲ POEZIJOS ............................................. 337
ADELĖ ABROMAITIENĖ ............................................. 380
 
TĖVYNĖJE ................. 30, 65, 104, 138, 175, 212, 249, 284, 391
 
KALBA    ....... 33, 67, 105, 141, 177, 214, 251, 286, 322, 355, 389
 
ATGARSIAI .................................................. 69, 357
 
TRUMPAI IŠ VISUR — visuose numeriuose yra trumpų žinučių iš katalikiškojo pasaulio.
“LAIŠKAI LIETUVIAMS” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaguoja Juozas    Vaišnys, S.J. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Redakcijos ir administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, I11. 60636. Tel. 737-8400.