Spausdinti
ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI
 
GYVOJI KRIKŠČIONIŠKA DVASIA — Juozas Vaišnys, S.J. ............... 1
GAILESTINGUMO DARBAI SIELAI — Alfonsas Grauslys .................. 4
IŠTVERMINGAI BĖKIME PIRMYN! — Chiara Lubich ...................... 7
VILNIAUS ŠVENTOSIOS DVASIOS VIENUOLYNAS Liutauras Kazakevičius 8, 44
PIRMOJI JŪROS DIENA KLAIPĖDOJE — Feliksas Tiškus ................ 13
IŠLAISVINIMAS IR LAISVĖ — P. Daugintis, S.J. .................... 14
KADA KALBĖTI, KADA TYLĖTI? — Aldona Bielskienė .................. 15
VIENA MINTIS JAUNIMUI VASARIO 16-OSIOS PROGA — Redaktorius ...... 37
SU TAUTA DALINTIS JOS LIKIMU — Kęstutis Trimakas ................ 39
PAŠAUKIMŲ KLAUSIMU — Vysk. P. Baltakis ..................... .... 41
APSIGINKLUOKIME ŠVIESOS GINKLAIS — Chiara Lubich ................ 41
MELDŽIAM TAVE, VIEŠPATIE — Vytautas Volertas .................... 42
VOKIŠKOJI ROMA - Henrikas Stasas .... . ... ..................... 50
LIETUVIS TARPTAUTINĖJE KALINIŲ GELBĖJIMO MISIJOJE Juozas Prunskis 55
KURIE KUNIGAI LAIMINGESNI: VEDUSIEJI AR NEVEDUSIEJI? — Kun. Jonas 56
NEPATINKA, BET REIKALINGA — Kun. Jonas .......................... 73
SEPTYNI SUSITAIKYMO SIMBOLIAI — A. Saulaitis, S.J. .............. 77
NAUJAS KŪRINYS - Chiara Lubich - ................................ 79
GERAS DARBAS SIELAI—MELSTIS UŽ GYVUS IR MIRUSIUS — A. Grauslys .. 80
POLITIKA IR DIEVAS — Bernhard Vogei ............................. 81
BRANGI DOVANA, O NEKAINUOJA NĖ CENTO — Danutė Bindokienė......... 86
TU DIDŽIOJI MANO LAIMĖ — H.S. Braun, O.M.Cap. ................... 88
KRIKŠČIONYBĖS KELIAS Į LIETUVA — Paulius Rabikauskas, S.J. ..... 111
KAS SENAS IR KAS JAUNAS — McCarthy ............................. 113
LIETUVIŠKOSIOS KATALIKYBĖS ŠAKNŲ BEIEŠKANT 
— V. Bagdanavičius, M.I.C. ...................... 117, 149, 190, 226
IŠGANINGOJI LIETUVOS ISTORIJA — A. Saulaitis, S.J. ............. 120
GYVĄJA KRIKŠČIONIŠKA DVASIA PRIPILDYTAS GYVENIMAS P.Daugintis,S.J125
MEDICINOS DAKTARĖ ĮSTOJO Į VIENUOLYNĄ — Juozas Prunskis ........ 129
NUO LOPŠIO LIGI KARSTO — A.S. .................................. 131
KO LAUKIAME IŠ PAMOKSLININKŲ — Kostas Paulius .................. 132
PRIIMKIME VIENAS KITĄ - Chiara Lubich ..... .................... 148
VERKIANČIOJI MADONA — Alfonsas Grauslys ........................ 153
PAVĖLUOTAS LAIŠKAS MAMAI — Kun. Jonas .......................... 155
KODĖL SKAITYTI ŠV. RAŠTĄ? — P. Daugintis, S.J. ................. 157
MARIJOS APSIREIŠKIMAI MEDJUGORJE — Irena Šerelienė ............. 159
KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS ŠVENTĖ — Prof. S. Šalkauskis .............. 181
BŪTI KRIKŠČIONIU... — Dalia Staniškienė ........................ 186
NEUŽGAUTI ARTIMO — Chiara Lubich ...... ........................ 188
DVYLIKA KRIKŠTO ATSPALVIŲ — A. Saulaitis, S.J. ................. 193
LITURGIJA—KRIKŠČIONIŠKOS BENDRUOMENĖS PASIREIŠKIMAS V. Kasniūnas 198
TOKIO BŪTA KUNIGO. . . — Kun. A.K. ............................. 200
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ — Redaktorius ................ 216
IŠ ARKIV. JURGIO MATULAIČIO UŽRAŠŲ — Arkiv. J. Matulaitis....... 217
PAL. JURGIS MATULAITIS PRISIMINIMŲ PRIZMĖJE 
- Ses. Ona Mikailaitė ................................ 219, 255, 294
MIRTI PASAULIUI, KAD GYVENTUME KRISTUI — Chiara Lubich ......... 222
GYVA KRIKŠČIONIŠKA DVASIA — Aldona Kamantienė .................. 223
EKONOMINIS TEISINGUMAS VISIEMS — P. Daugintis, S.J. ............ 233
NENIEKINKIM SAVO PROSENELIŲ! — Paulius Rabikauskas ............. 238
VISA ŠIRDIMI MYLĖJO JAUNIMĄ - K.J. ............................. 239
MARIJOS METAI — Kun. A. Steigvilas, M.I.C. ..................... 253
DOVANA IŠ DANGAUS - Nina Gailiūnienė .......... ................ 259
VERČIAU KENTĖTI UŽ GERUS DARBUS — Chiara Lubich ................ 266
TREMTIS IR MES — P. Daugintis, S.J. . .......................... 267
ISTORINĖS DIENOS ROMOJE - Juozas Vaišnys, S.J. ................. 289
ATEIKITE, KURIE VARGSTATE. . . — Chiara Lubich ................. 297
ROŽANČIAUS MALDA - Kun. A. Steigvilas, M.I.C. .................. 298
ŠIŲ DIENŲ NELAIMĖ—SUŽALOTAS DIEVAS — R.J. Fuhrman .............. 299
AUKLĖTOJAI MATERIALISTINIO HUMANIZMO GRĖSMĖJE P. Daugintis, S.J. 302
MAN GĖDA BŪTI SENAM — A. Saulaitis, S.J. ....................... 308
VISI ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS — Juozas Vaišnys, S.J. ............... 325
MARIJOS METAI IR ŠEIMA — kun. A. Steigvilas, M.I.C.  ........... 327
NIEKAS NEGALĖS ATSKIRTI — Chiara Lubich ........................ 328
KAIP IŠSILAIKYTI LIETUVIAIS KATALIKAIS — P. Daugintis, S.J. .... 329 
ABSTRAKTINIS MENAS IR SAKRAMENTINIS PAMALDUMAS 
— V. Bagdanavičius, M.I.C. ..................................... 336
DEVINTOJI EKSKURSIJA — Ekskursantai ....................... 343, 374
KALĖDŲ NUOTAIKOMIS — P. Daugintis, S.J. ........................ 363
MES ESAME VIEŠPATIES — Chiara Lubich ........................... 364
MARIJOS APSIREIŠKIMAI MEDJUGORJE? — Kun. dr. K. Trimakas ....... 365
“MEILĘ ĮŽIEBEI ŠALIES BEGALINIĄJĄ” — Irena Slavinskaitė ........ 371
 
MOKSLAS
 
AR TIKRAI 1387 M. NEBUVO LIETUVOS KRIKŠTO? — Paulius Rabikauskas  15
ATSARGIAI—VAISTAI KENKIA SVEIKATAI — Juczas Kriaučiūnas, M.D. ... 91
DVIKALBIŠKUMAS SVETUR Dr.Algis Norvilas 202, 241, 274, 311, 343, 378
 
ŠEIMA
 
TĖVAI IR MOKYKLA — Bruno Markaitis, S.J. ........................ 22
KOKIE TĖVAI, TOKIE VAIKAI — Bruno Markaitis, S.J. .............. 165
KAIP RUOŠTIS VEDYBOMS — Kun. Jonas ........................ 276, 313
PAŠAUKIMAS AR AKLAS LIKIMAS — Kun. Jonas ....................... 349
ŠIRDIS IR GALVA — Kun. Jonas ................................... 380
 
JAUNIMAS
 
KOKIOS SAVYBĖS DRAUGYSTĘ UGDO IR KOKIOS ŽLUGDO — Adomas Didžbalis 25
KODĖL JAUNIMAS PRADEDA RŪKYTI, GERTI, VARTOTI NAKOTIKUS 
— Jonas Rimkūnas   .............................................. 26
PLIUSAI IR MINUSAI BŪTI LIETUVIU SVETIMAME KRAŠTE — Ina Šilgalytė 61
DĖL KO JAUNIMAS PRADEDA GERTI, RŪKYTI. . . — Vaiva Vėžytė ....... 62
PLIUSAI IR MINUSAI BŪTI LIETUVIU SVETIMAME KRAŠTE Dana Penčylaitė 96
DĖL KO JAUNIMAS PRADEDA GERTI, RŪKYTI. . . — A. Kaminskaitė ..... 97
NEINU Į BAŽNYČIĄ, NES IŠ MIŠIŲ NIEKO NEGAUNU — Asta Kižytė ..... 133 
PLIUSAI IR MINUSAI BŪTI LIETUVIU SVETIMAME KRAŠTE 
— Audra Bankutė ir Jolanta Salytė .............................. 134
10-35 METŲ LIETUVIŲ KILMĖS JAUNOJI KARTA PASAULYJE 
— Kęstutis Trimakas  ........................................... 169
AKLUMAS IR AKLIEJI — Vaiva Vygantaitė .......................... 171
AR VERTA DALVAUTI LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE? - Vida Brazaitytė ..... 204
JAUNIMAS IR LIETUVIŠKA VEIKLA — Rima Polikaitytė ............... 243
KĄ MAN REIŠKIA BŪTI KRIKŠČIONE? — Ata Kazlauskaitė ............. 278
AR VERTA DALVAUTI LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE? — Vaiva Vygantaitė - .. 279
AR VERTA DALYVAUTI LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE? — Danutė Grajauskaitė  316
KĄ MAN REIŠKIA BŪTI KRIKŠČIONE? — Lina Grigaitytė .............. 352
KĄ KRIKŠČIONYBĖ DAVĖ LIETUVAI — Rasa Hollenderytė .............. 352
AR VERTA DALYVAUTI LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE? — Lilė Gelažytė ...... 383
LITUANISTIKOS KURSAI — Linas Simonaitis . ...................... 385
MANO KELIONĖ Į ISPANIJĄ — Vaiva Vygantaitė ..................... 387
 
KNYGOS
 
NAUJI LEIDINIAI — Redakcija ..................................... 33
KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI — Alf. Tyruolis  ....................... 64
NAUJI LEIDINIAI — Redakcija  ................................... 105
NAUJAS JURGIO GLIAUDOS ROMANAS - Ale Rūta . .................... 206
NAUJI LEIDINIAI — Redaktorius .................................. 280
 
EILĖRAŠČIAI
 
LEONARDAS ANDRIEKUS ............................................ 109
KAZYS BRADŪNAS    .............................................. 114
V. PUTINAS MYKOLAITIS .......... ............................... 145
ŠANKARA    ..................................................... 147
HENRIKAS NAGYS    .............................................. 189
HENRIKAS NAGYS    .............................................. 232
ZENTA TENISONAITĖ    ........................................... 273
BERNARDAS BRAZDŽIONIS    . ..................................... 361
 
TĖVYNĖJE ........ 26, 65, 97, 135, 174, 209, 245, 282, 318, 354, 388
 
KALBA .......... 29, 69, 102, 138, 178, 207, 248, 285, 321, 357, 391
 
ĮVAIRYBĖS .............................. 31, 106, 140, 179, 250, 323
 
ŠYPSULIAI ................................... 32, 141, 213, 251, 359
 
ATGARSIAI  ................................................. 70, 142
 
TRUMPAI IŠ VISUR — visuose numeriuose yra trumpų žinučių iš katalikiškojo pasaulio.
“Laiškai lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaguoja Juozas Vaišnys, S.J. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Redakcijos ir administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Tel. (312) 737-8400.