Spausdinti
ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
 
Į KETURIASDEŠIMTUOSIUS METUS — Redaktorius ....................... 1
NERAMIOS JĖZAUS DIENOS — Wilhelm Schmidt ......................... 3
JIS ATJAUČIA MŪSŲ SILPNYBES — Chiara Lubich ..................... 10
DIDELIS GALVOSŪKIS — Kun. Jonas.................................. 11
MOTERIS PRIE ŠULINIO MARIJA IR MES — Danutė Augienė ............. 17
VASARIO 16-OSIOS PATRIOTIZMO ŽVAIGŽDEI SUŽIBUS Vytautas Kasniūnas 37
PAL. JURGIO MATULAIČIO MEILĖ TĖVYNEI — Sės. Ona Mikailaitė ...... 41
JO ŽODŽIAI NEPRAEIS — Chiara Lubich ............................. 47
APSIREIŠKUSIOS ŽODŽIAI IR ŽENKLAI MEDJUGORJE — Kęstutis Trimakas  49
PARAPIJA IŠEIVIŲ GYVENIME — Algimantas Norvilas ................. 54
MŪSŲ TAUTOS RELIGINĖ ATEITIS — Juozas Vaišnys, S.J. ............. 73
“IR PRAGARO VARTAI JOS NENUGALĖS” 
 — Aldona Zailskaitė ............................ 77,111,150,183,221
KRIKŠČIONIS GYVENIMO KELYJE — Vytautas Kasniūnas ................ 83
KRISTAUS KARALIAUS TVIRTOVĖS MARIJOS ŽEMĖJE Romualdas Kriaučiūnas 85
SIEKITE TO, KAS AUKŠTYBĖSE — Chiara Lubich ...................... 92
PASAKA APIE KETVIRTĄJĮ IŠMINČIŲ — Henry van Dyke ................ 92
TYTUVĖNŲ BAŽNYČIA — Red. ....................................... 108
AR IŠMINTINGA PASILIKTI ŽMOGUMI BE DIEVO? P. Daugintis, S.J. 116,154
KONKRETI ARTIMO MEILĖ — Chiara Lubich .......................... 122
KATALIKŲ VISUOMENĖ KUN.A.GREELEY KŪRYBOJE V.Bagdanavičius,M.I.C. 124
KAUNO ARKIKATEDRA-BAZILIKA — Red. .............................. 144
ATSAKINGIAUSIOS PAREIGOS — Danutė Bindokienė ................... 145
ATSARGUMAS DVASINAIME GYVENIME — Chiara Lubich ................. 152
AR ŽINGEIDUMAS DVASINĖ UBAGYSTĖ? — Edita Nazaraitė ............. 160
KRIKŠČIONIS GYVENIMO KELYJE — Vytautas Kasniūnas ............... 161
LAIŠKAI, LAIŠKAI... Dalia Staniškienė .......................... 165
LIETUVOS ATGIMIMAS IŠEIVIJOJE — Juozas Končius ................. 167
LIETUVOS MADONŲ ŠVENTOVĖ — Red. ................................ 180
ATEIZMO DIEVAI — Kun. Jonas .................................... 186
ATŠALIMAS NUO TIKĖJIMO — Aldona Kamantienė ..................... 194
LABIAUSIAI APLEISTASIS — Kostas Paulius ........................ 201
SUSITAIKINKITE SU DIEVU — Chiara Lubich ........................ 203
“NAUJO AMŽIAUS” SĄJŪDIS — Vincas Kolyčius ...................... 203
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ — Red. ....................... 216
VINCAS KUDIRKA IR “VARPAS” — Juozas Vaišnys, S.J. .............. 217
VISKAS NAUJA — Chiara Lubich ................................... 225
KAS NE PRIEŠ MUS, TAS SU MUMIS — Nina Gailiūnienė............... 226
RELIGINIŲ PATYRIMŲ IR PERGYVENIMŲ UGDYMAS — P. Daugintis, S.J. . 231
KAS YRA JĖZUS KRISTUS? — Petras Kreeft.......................... 235
KRIKŠČIONIS GYVENIMO KELYJE — Vytautas Kasniūnas................ 238
JIEZNO BAŽNYČIOS ISTORIJA — Red. ............................... 216
MANO DIEVAS — MEILĖS DIEVAS — Dalia Staniškienė ................ 255
PASAULIO ISTORIJOS PRASMĖ — Kun. Jonas.......................... 258
TĖVO NAMUOSE — Marija Stankus-Saulaitė ......................... 261
KRISTAUS SEKIMAS — Chiara Lubich ............................... 263
ŽMOGAUS VARGO MAŽINIMAS “CARITAS” ŠVIESOJE — A. Pajarskaitė .... 264
PAULIUS AUGIUS — Red. .......................................... 288
APIE TAUTOS DVASINGUMĄ — Dalia Nasvytienė ...................... 289
TIKĖJIMO AKIMIS ŽVELGIANT Į MŪSŲ TAUTOS KANČIAS
 —  Ona Mikailaitė ........................................ 292, 330
MEDJUGORJĖS DOVANOS — Aldona Aistienė .......................... 296
IŠGANYMO DOVANA — Chiara Lubich ................................ 299
TEIZMO IR ATEIZMO SANKIRTIS — Aleksandras Mauragis ............. 300
AR NE PER DAUG? — Kun. Jonas.................................... 301
NUODĖMĖ — NESUBRENDIMO APRAIŠKA — V. Bagdanavičius, M.I.C. ..... 303
KOMUNIZMAS MIRĘS — NE DIEVAS — Edita Nazaraitė.................. 307
MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS — Aldona Ruseckaitė ..... 309
IEŠKOKIME — GAL SURASIME — Algirdas Nakas....................... 325
“ATĖJAU ĮŽIEBTI UGNIES” — Chiara Lubich ........................ 333
TURTAS: PRAKEIKIMAS AR PALAIMA? — P. Daugintis, S.J. ........... 334
DRAUGAS, DRAUGYSTĖ, DRAUGIŠKUMAS — Vytautas Kasniūnas .......... 338
“MAŽĖJANČIO” PASAULIO PROVOKACIJA — Kun. Jonas.................. 340
JĖZUS DEDA VISUOTINĖS BAŽNYČIOS PAGRINDUS — W. Schmidt. ........ 346
TĖVO BOREVIČIAUS JAU NEBĖRA — Red. ............................. 360
RAMYBĖ IR DŽIAUGSMAS ŽEMĖS GYVENTOJAMS — Juozas Vaišnys, S.J. .. 361
ŠVENTOJI DVASIA IR MES — P. Daugintis, S.J. .................... 369
NUTEISTOSIOS KALBA TEISME — Sesuo Sofija ....................... 372
DIEVO ŽODŽIO KLAUSYMAS — Chiara Lubich ......................... 376
MOTERIS IR BAŽNYČIA — Ramūnė Sakalaitė-Jonaitenė ............... 378
KUR DINGO KAIMYNŲ BENDRAVIMAS IR DRAUGYSTĖ? — V. Kasniūnas ..... 380
KAM SKIRTAS PASAULIS? — Rasa Miliauskaitė ...................... 384
 
ŠEIMA
 
“MIELAS PONE JĖZAU, PASAKYK, KĄ MAN DARYTI”
 — Gražina Kriaučiūnienė .................................... 21, 59
PAVYDULIAVIMAS ŠEIMOJE — Alfonsas Grauslys ...................... 94
NAIKINAMOJI “RŪŠIS” — Nijolė Jankutė............................ 129
KRIKŠČIONIS GYVENIMO KELYJE (TĖVO DIENA) — Vytautas Kasniūnas... 205
KAIP IŠAUGINTI NUSIKALTĖLĮ — “L.L.”............................. 387
 
JAUNIMAS
 
TIKRA DRAUGYSTĖ— Rima Polikaitytė................................ 26
SPORTAS IR MOKSLAS — MamnrPoTikaitis............................. 27
KO REIKIA, KAD LIETUVYBĖ IŠSILAIKYTŲ — Vija Bublytė ............. 63
MERGAITĖS GROŽIS IR ŽAVUMAS — Juozas Vaišnys, S.J..............  131
SPORTAS IR MOKSLAS — Dainius Brazaitis ......................... 133
MANO PASAULĖŽIŪRA— Vaiva Vygantaitė............................. 168
DRAUGŲ ĮTAKA — Edvyna Valkiūnaitė .............................. 207
LAISVĖ, TEISĖS IR PAREIGOS — Vaiva Vygantaitė .................. 241
RASINIS KLAUSIMAS — Rima Polikaitytė ........................... 269
MANE STEBINA IR DŽIUGINA — Vida Brazaitytė ..................... 270
KOKIE AUKLĖTOJAI (MOKYTOJAI) JAUNIMUI PATINKA Jūratė Buinevičienė312
KUO DOMISI JAUNIMAS? — Gytis Vygantas........................... 314
MANDAGUMAS — AR MAN ? — Marius Polikaitis....................... 350
KOKIE AUKLĖTOJAI JAUNIMUI PATINKA — Vija Bublytė................ 386
 
KNYGOS
 
MENININKAS — DIEVO ATSPINDYS AR ŽMONIŲ TARNAS? — Alė Rūta ....... 28
JURGIO JANKAUS ŽODINGUMAS, PSICHOLOGIJA — Alė Rūta............... 99
ALBINO BARANAUSKO NAUJAS ROMANAS — Alė Rūta .................... 134
ĮRĖMINTAS SKAUSMAS — Alė Rūta .................................. 170
KNYGOS — Red. .................................................. 209
KNYGOS — Red. .................................................. 242
PO AUKŠTAISIAS, PO GIEDRAISIAIS — Alė Rūta ..................... 280
NAUJOS KNYGOS — Alė Rūta ....................................... 315
BR. RAILOS “KRYŽKELĖS” — Alė Rūta .............................. 352
 
EILĖRAŠČIAI
 
PRIE ALVITO EŽERO — Kazys Bradūnas .............................. 14
TREMTINIAI — V. Mykolaitis-Putinas .............................. 52
PASKOLINTAS VAKARAS — Julija Švabaitė ........................... 90
ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ— Bernardas Brazdžionis ....................... 109
SNIEGO BARELJEFAI — Edita Nazaraitė ............................ 123
EILĖRAŠČIAI — Danguolė Sadūnaitė ............................... 153
TRYS ELEGIJOS — Ona Mikailaitė ................................. 166
BIRŽELIO 15-OJI — V. Mykolaitis-Putinas ........................ 181
VILNIAUS VAIKAI — Lacrima ...................................... 253
VASAROS PABAIGA — Jūratė Vasauskaitė ........................... 268
REGĖJIMAS — Antanas Miškinis ................................... 295
KRISTAUS GIMIMO RYTMETĮ — John Milton .......................... 377
VIZIJA — P. Abromaitienė ....................................... 382
 
TRUMPAI IŠ VISUR — visuose numeriuose yra trumpų žinučių iš katalikiškojo pasaulio.