Spausdinti
ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI
 
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” SUKAKTUVINIAI METAI — Juozas Vaišnys, S .J. .. 1
DIEVO APVAIZDA — Ses. Ona Mikailaitė.............................. 4
LITURGINIŲ REFORMŲ PRASMĖ — V. Bagdanavičius, M.I.C. ............ 10
KRIKŠČIONIS GYVENIMO KELYJE — V. Kasniūnas....................... 16
“MAN REIKIA APSILANKYTI TAVO NAMUOSE” — Chiara Lubich............ 18
TRYS KANKINIAI BUDAVONĖS MIŠKE — Red. ........................... 19
PARSIDAVĖLIAI IR HEROJAI — A. Šeškevičius, S.J................... 22
TOLERACIJA KITAIP MANANČIAM — Leonardas Juozapavičius............ 24
SUSIRAŠINĖJIMAS, TRUNKĄS KETURIASDEŠIMT METŲ — Danutė Bindokienė. 37
ANTRASIS KRISTAUS ATĖJIMAS — Ses. Ona Mikailaitė................. 42
KANKINĖS VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS ŠVENTĖS ŽODIS — V. Kasniūnas..... 48
KĄ KRIKŠČIONIŲ IR ŽYDŲ BIBLIJOS SAKO APIE DIEVĄ—Aldona Zailskaitė 50
NEMURMĖKIME — Chiara Lubich...................................... 52
DIEVAS AR STABAI — Kun. Jonas.................................... 53
KUR DINGO VELNIAI? — Nina Gailiūnienė............................ 61
AUKSAS IR PELENUOSE ŽIBA — Red................................... 73
DVASINIS ATGIMIMAS IR DIEVO DVASIA —kun. V. Rudzinskas........... 75
PAL.  JURGIO MATULAIČIO POŽIŪRIU — Marija Stankus-Saulaitė....... 80
VIENYBĖS PAGRINDAS — MEILĖ — Chiara Lubich....................... 83
O KĄ MES PADAROME ARTIMUI? — Kostas Paulius...................... 85
KAIP VERTINTI KRITIŠKUS ISTORIKŲ IR EGZEGETŲ TVIRTINIMUS 
— P. Daugintis, S.J. ............................................ 87
KĄ DARYTI SU RASTU DAIKTU? — Antanas Girnius..................... 90
ATOSTOGOS AMERIKOS PIETUOSE — Bernadeta Miliauskaitė-Harris...... 92
KAS TAS “AŠ”? — Kun. Jonas ...................................... 95
BAŽNYČIA MODERNIAME PASAULYJE — V. Bagdanavičius, M.I.C.... 119, 147
AŠ BUVAU, KADA JIS PRISIKĖLĖ — kun. V. Rudzinskas .............. 116
MARUOS VAIDMUO ŠIŲ LAIKŲ KRIKŠČ. ATSINAUJINIME 
— Kęstutis Trimakas ....................................... 117, 151
TIKRAS DIEVO GARBINIMAS — Chiara Lubich......................... 123
KAS MUMS YRA JĖZUS — P. Daugintis, S.J. ........................ 124
KELIONĖ PO EGZOTIŠKAS SALAS — Konstancija Valiuškienė .......... 128
TREMTINIŲ KAULAI Į TĖVYNĘ — Red. ............................... 144
GEGUŽINĖS NUOTAIKOS — Red. ..................................... 145
KRYŽIAUS PRASMĖ — Chiara Lubich ................................ 156
MAMAI — Bernadeta Miliauskaitė-Harris .......................... 157
STEBUKLŲ STEBUKLAS — Kostas Paulius ............................ 160
BLOGIO PROBLEMA — Petras Kreeft ................................ 162
MISIJONIERIUS TARP INDĖNŲ — Antanas Saulaitis, S.J. ............ 165
MOT. MARIJOS KAUPAITĖS TOBULYBĖS KELIAS 
— V. Bagdanavičius, M.I.C. ........................... 183, 221, 256
TIKĖJIMO IR LIETUVYBĖS ĮTAKA...— Vytautas Skuodis .............. 189
KO SIEKTI, KUR PASUKTI? — P. Daugintis, S.J. ................... 192
SVEIKINIMAI...................................... 197, 204, 205, 212
BESĄLYGINĖ DIEVO MEILĖ — Nina Gailiūnienė ...................... 198
VATIKANO RADIJO ŽINIA — K. J. Ambrasas, S .J. .................. 200
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ — Red. ....................... 216
KURI MŪSŲ KARTA YRA PRARASTA — Danutė Bindokienė ............... 217
DVASIA STROPI, BET KŪNAS SILPNAS — Chiara Lubich ............... 225
MYLIMAS KRISTAU! — Dalia Staniškienė ........................... 226
ŠV. TĖVAS JONAS PAULIUS IR LIETUVA — K.J. Ambrasas, S.J. ....... 230
TAUTOS VĖŽYS - Kun. Jonas ...................................... 233
KAD SKAMBUTIS NENUTILTŲ — Danutė Bindokienė .................... 253
VATIKANAS — K.J. Ambrasas, S.J. ................................ 260
KELIAS Į GYVENIMĄ — Sigitas Tamkevičius ........................ 262
KO BIJOTI, KO NEBIJOTI — Chiara Lubich ......................... 263
MOTERS VIETA BAŽNYČIOJE IR VISUOMENĖJE 
— Konstancija Valiuškienė ................................. 264, 302
LAIMINGŲ LAIKŲ SULAUKĘ — Aleksandras Mauragis .................. 270
AUKSINIS VYSKUPYSTĖS JUBILIEJUS — Red. ......................... 271
KAS YRA KRIKŠČIONIS — Jonas Lauriūnas, S.J. .................... 272
T. JONO KUBILIAUS JUBILIEJAUS PROGA—V. Statkus ................. 275
VIEŠPATIE DIEVE, MŪSŲ VALDOVE... — Sesuo Gerarda ............... 289
ŽMOGAUS PROVERŽIS Į GYVENIMO PASLAPTĮ — Kun. A. Rubšys  294, 327,366
PRISIKELTI NAUJAM GYVENIMUI — Chiara Lubich..................... 297
VARDAN TOS LIETUVOS — Algirdas Nakas ........................... 298
TUŠČIAS ILGESYS? — Jonas Lauriūnas, S.J. ....................... 307
KRIKŠČIONIS NAUDOTOJŲ VISUOMENĖJE — P. Daugintis, S.J. ......... 308
KUO TIKĖJO JONAS BASANAVIČIUS — Silva Laurenčikaitė ............ 330
KAS MUS ATSKIRS NUO KRISTAUS MEILĖS? — Chiara Lubich ........... 333
PAŽAISLI — SIELOS PALAIMA — K. Buožytė-Brundzienė .............. 334
ŠV. IGNACAS IR TIKINČIOJO DVASINIS GYVENIMAS — P. Daugintis,S.J. 337
TIKĖJIMO IR LIETUVYBĖS ĮTAKA MANO GYVENIME 
— Bernadeta Miliauskaitė-Harris ................................ 343
GAL NEPATAIKEI ATEITI — Kun. Jonas ............................. 361
JIS MUMIS RŪPINASI — Chiara Lubich ............................. 365
TĖVO HSIA KALĖDŲ MIŠIOS — J. Pasąualini ........................ 372
KAS YRA ATSIVERTIMAS IR KODĖL JO REIKIA 
— Thomas Weinandy, O.F.M. Cap. ................................. 376
 
JAUNIMAS
 
KUO DABARTINIS JAUNIMAS LABIAUSIAI DOMISI — Ramunė Kubiliūtė .... 28
TIKĖJIMO IR LIETUVYBĖS ĮTAKA MANO GYVENIME — Marius Gražulis ... 201
KAIP TAMSUS KAMBARYS PRAŠVITO — Aras Tijūnėlis ................. 239
KOKIĄ ĮTAKĄ PADARĖ... — Vida Brazaitytė ........................ 241
TIKYBA IR LIETUVYBĖ MANO GYVENIME — Vita Narauskaitė ........... 276
GLAUDESNIŲ RYŠIŲ REZULTATAI — Audra Kubiliūtė .................. 313
MŪSŲ ŠEIMŲ PAGRINDINĖS PROBLEMOS — Edvyna Valkiūnaitė .......... 343
SAVIŽUDYBĖ JAUNIMO TARPE — Romualdas Kriaučiūnas ............... 346
MŪSŲ ŠEIMŲ PAGRINDINĖS PROBLEMOS — Vytas Ramanauskas ........... 347
MOTERS ROLĖS PASIKEITIMAI BAŽNYČIOJE IR VISUOMENĖJE 
— Vaiva Vygantaitė ............................................. 382
 
KNYGOS
 
NAUJA KNYGELĖ VAIKAMS — Alė Rūta ................................ 64
TRYS KNYGOS — Alė Rūta .......................................... 97
PER “ATLAIDUS” Į ATLAIDUS — Alė Rūta ........................... 135
KELIOS NAUJOS KNYGOS — Alė Rūta ................................ 168
VISOKIŲ REIKIA — A.R. .......................................... 204
KUN. K. TRIMAKO “IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI” — Antanas Saulaitis, S.J. 242
N. TESTAMENTO SPALVINGAS PAVEIKSLAS — Vytautas Kasniūnas........ 243
SAULĖGRAŽŲ TVANAS — Audra Kubiliūtė............................. 244
KNYGOS—Red. .................................................... 281
MENAS PARODOSE IR KATALOGUOSE — A.R............................. 314
DVI KNYGOS IŠ LIETUVOS — A.R.................................... 348
DVI POEZIJOS KNYGOS IR VIENA — PRISIMINIMŲ — A.R. .............. 383
 
EILĖRAŠČIAI
 
AUTOPORTRETAI — Zenta Tenisonaitė ............................... 27
ŽEMĖ LIETUVOS — Sesuo Genė Rimkaitė ............................. 47
AUTOPORTRETAI — Zenta Tenisonaitė ............................... 79
PRISIKĖLIMO GIESMĖ — F.G. Klopstokas ........................... 109
GIESMĖ MOTINAI — Pranas Masilionis, S.J. ....................... 159
ŠVENTOJI UGNIS — Leonardas Andriekus, O.F.M. ................... 181
VASARA — Teresė Pautieniūtė .................................... 232
TĖVO AKIMIS — Ona Mikailaitė ................................... 269
ŽODŽIO ŽYDĖJIMO METAS — Ona Mikailaitė ......................... 274
VĖLINĖS — Lacrima............................................... 325
ŽMOGUS PRIE ŽMOGAUS — Teofilija Žemaitytė....................... 356
KALĖDŲ GĖLĖS — Alfonsas Tyruolis ............................... 364
TĖVYNĖJE........ 29, 65, 100, 140, 170, 206, 245, 278, 315, 350, 386
KALBA........... 32, 69, 104, 141, 174, 210, 249, 282, 319, 354, 388
ĮVAIRYBĖS..................... 33, 105, 175, 211, 250, 283, 320, 387
ŠYPSULIAI............ 34, 71, 106, 142, 176, 251, 286, 321, 357, 390
ATGARSIAI.............................................. 70, 140, 285
 
TRUMPAI IŠ VISUR — visuose numeriuose yra trumpų žinučių iš katalikiškojo pasaulio.