Spausdinti
ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
 
JEIGU NEBUS MECENATŲ ...-Redaktorius.............................. 1
AČIŪ TAU, VIEŠPATIE! - Dalia Staniškienė.......................... 4
MALDA NŪDIENOS ŽMOGAUS SAMPRATA - A. Švabaitė-Brazauskienė........ 7
ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE 
- Jonas Lauriūnas, SJ. 11, 41, 85, 120, 160, 200, 229, 266, 301, 364
IŠ GYVENIMO PAMOKŲ - Antanas Saulaaitis, SJ...................... 16
“PASIKEISTI IR ATSINAUJINTI” - Chiara Lubich..................... 21
PABENDRAUKIME SU DVASIOS GALIŪNAIS - Juozas Prunskis............. 22
“KA PADARĖTE VIENAM” - Alė Žibūdaitė............................. 24
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI - Vytautas Kasniūnas........................ 39
DIDŽIOJI LIETUVOS NELAIMĖ - Stasė Petkienė....................... 44
VIENOS PARAPIJOS ISTORIJA - Antanas Saulaitis, SJ................ 48
NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEMĖ - Chiara Lubich...................... 54
ATLAIDUMAS - Irena Valantonė..................................... 55
POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II LIETUVOJE - Alė Žibūdaitė............. 57
VASAROS ATGARSIAI - Algirdas Paliokas, SJ........................ 59
ŠVENTOJO KAZIMIERO ŠVENTEI - Arkiv. Audrys Bačkis................ 73
ATLAIDUMAS - Stasė Petkienė...................................... 78
MEILĖS DĖSNIS - ATLEIDIMAS - Donata Zakarevičiūtė................ 82
ATSAKOMYBĖS IR UŽDAVINIŲ SANKRYŽOJE - Kęstutis Trimakas.......... 88
VIENA ŠIRDIS IR VIENA SIELA - Chiara Lubich...................... 94
VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA - Birutė Butkevičienė........... 95
PAVASARINIAI ATLAIDUMO VANDENYS - Gintaras Patackas............. 111
SKRISKITE IŠ KLEVO ŠALIES ... - K. Ambrasas, SJ................. 113
GILESNIS KASDIENYBĖS ĮPRASMINIMAS - Juozas Prunskis............. 118
GYVENIMO PAMOKOS - Antanas Saulaitis, SJ........................ 122
ESAMO MOMENTO SVARBA - Chiara Lubich............................ 127
VELYKOS AUKŠTAITIJOJE - Aldona Kačerauskienė.................... 128
TA ATMINTIS ŠVENTA - Janina Strimaitienė........................ 130
ŽVAIGŽDĖMIS VAINIKUOTAJAI - Algirdas Paliokas, S J.............. 145
JĖZUS SIUNČIAMAS Į PASAULĮ - Chiara Lubich...................... 149
XIX LIETUVIŠKOS ISTORIJOS ŠIMTMETIS - V. Bagdanavičius, MIC..... 150
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ VILNIUJE - Gerarda E. Šuliauskaitė......... 154
JOANA PLIKIONYTĖ IR BRONIUS BRUŽAI - Loreta Šilenkaitė.......... 158
ŠIMTERIOPAI - Antanas Saulaitis, SJ............................. 162
MANO BROLIS - JĖZUITAS - Marija Stankus-Saulaitė................ 166
AR NORĖTUM BŪTI LOZORIUM? - K. J. Ambrasas, SJ.................. 168
BIRŽELIO MĖNUO - Red............................................ 181
GRANDINĖMIS SUKAUSTYTAS BIRŽELIS -Vytautas Kasniūnas............ 183
“DIEVAS - AŠ, KITO NĖRA” - Aldona Kamantienė.................... 184
KAS MYLI DIEVĄ, LAIKOSI JO ŽODŽIŲ - Chiara Lubich............... 191
PASIPRIEŠINIMAS KATEKIZMUI - Kęstutis Trimakas.................. 192
NEŽUDYK - Dijana Kančienė....................................... 196
SAPNAS SUGRĄŽINO PRAEITIN - Saulena Kilikevičiūtė............... 202
DUOTI - NE VIEN ŠYPSOTIS - kun. V. Vaškelis..................... 205
APIE LAIŠKUS IR TAUTOS LOBIŲ SAUGOJIMĄ - Danutė Bindokienė...... 217
KAIP PASILIKTI JO MEILĖJE - Chiara Lubich....................... 220
ŠEŠTASIS DIEVO ĮSAKYMAS - Stasė Dzenuškaitė..................... 221
NEŽUDYK - Dalia Staniškienė..................................... 226
DIEVO IR ARTIMO MEILĖ - Aušra Mongirdaitė....................... 231
MOKINYS, MOKYTOJAS IR KNYGA - Red............................... 253
BRONIAUS BRUŽO KŪRYBA - Loreta Šilenkaitė....................... 255
VIENUOLĖS GALI BŪTI ANGELAI - Antanas Saulaitis, SJ............. 257
BET JŪS MYLĖKITE SAVO PRIEŠUS - Alfredas Guščius................ 262
NUOPUOLIS - Birutė Vilkaitė..................................... 269
NEBIJOK, TIKTAI TIKĖK - Chiara Lubich .......................... 273
RELIGIJOS REIKALINGUMAS ŠIŲ DIENŲ ŽMOGUI 
- Ses. Apolonija Andzevičiūtė................................... 289
NEPAŽĮSTAMOSIOS IŠPAŽINTIS - Tautvyda Marcinkevičiūtė........... 293
NETURĖK KITŲ DIEVŲ, TIK MANE VIENĄ - Aušra Kukulskienė.......... 297
POKALBIO TEOLOGIJA - V. Bagdanavičius, MIC...................... 304
NETARK SAVO VIEŠPATIES VARDO BE REIKALO - Alma Stasiulevičiūtė.. 307
GALYBĖ SILPNUME - Chiara Lubich................................. 311
PARADOKSŲ KARALIUS - Algirdas Paliokas, SJ...................... 325
KAINO IR ABELIO AUKOS - V. Bagdanavičius, MIC................... 329
AMŽINYBĖS POŽIŪRIU - Jolanta Podleskytė......................... 333
PAMILKIME TIESĄ - Stasė Dzenuškaitė ............................ 337
NUODĖMĖS KAINA - Saulena Kilikevičiūtė.......................... 344
PAS KĄ MES EISIME - Chiara Lubich............................... 347
DIEVĄ MYLINTIEMS VISKAS Į GERA - Kun. Jonas Boruta, SJ.......... 361
DIDVYRIŲ AR BAILIŲ VISUOMENĖ? - Saulius Aleliūnas............... 367
GYVENIMAS PAAUKOTAS KITIEMS - Ses. Gerarda Šuliauskaitė......... 370
MEILĖ NIEKADA NESIBAIGIA - Aldona Puišytė....................... 372
SEKMADIENĮ ŠVĘSK - Arvydas Ramonas ............................. 376
MAMYTE, NEŽUDYK - Viltautė Pocienė.............................. 380
NEVOK! - AldonA Kačerauskienė................................... 385
IŠMINTIS IŠ AUKŠTYBIŲ - Chiara Lubich........................... 387
 
ŠEIMA
 
KAI SANTUOKA SUBYRA - Antanas Saulaitis, SJ..................... 240
TEGUL SKAMBA, SKAMBA KANKLIAI - K. Ambrasas, SJ................. 280
ŠEIMA LIETUVIŲ TAUTOSAKOJE - Rita Repšienė...................... 320
 
JAUNIMAS
 
ATLAIDUMAS - Vilma Grabauskaitė.................................. 26
JAUNIMO KELIONĖ PO LIETUVĄ - Giedrė Garlaitė..................... 27
ATLAIDUMO PAMOKOS - Asta Stankūnaitė............................. 62
DABARTINIO LIETUVOS JAUNIMO CHARAKTERISTIKA - Aurimas Šukys...... 98
LIETUVOS JAUNIMO CHARAKTERISTIKA - Birutė Vilkaitė.............. 131
MANO SENELIO GYVENIMO RAMYBĖ - Daiva Kulbokaitė................. 136
KĄ REIŠKIA “ATLEISTI”? - Alė Žibūdaitė.......................... 170
DABARTINIO MŪSŲ JAUNIMO CHARAKTERISTIKA - Giedrė Garlaitė....... 171
VIDUJE ŠAUKIANČIOJO BALSAS - Aurimas Šukys...................... 206
GERBK TĖVĄ IR MOTINĄ - Vilmantė Pociūtė......................... 238
NEŽUDYK! - Jurgita Kairytė...................................... 274
GYVENIMAS - Alė Žibūdaitė....................................... 275
GERBK SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ - Simona Bieliauskaitė................ 312
DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ - Ieva Cicėnaitė........................... 350
 
KNYGOS
 
PREMIJA KUN. K. TRIMAKO KNYGAI - Red............................. 96
ATSIŲSTA PAMINĖTI - Red......................................... 208
DVIGUBAS SOLO - A. Kezys ir Loreta Vaškus....................... 243
NAUJI LEIDINIAI - Red........................................... 314
ATSIŲSTA PAMINĖTI - Red......................................... 353
 
EILĖRAŠČIAI
 
JUOZAS ANDRIUŠKEVIČIUS........................................... 37
JANINA STRIMAITIENĖ.............................................. 77
ANTANAS JASMANTAS............................................... 109
LORETA VAŠKUS................................................... 248
ALDONA PUIŠYTĖ.................................................. 284
ALDONA PUIŠYTĖ.................................................. 313
ALDONA PUIŠYTĖ.................................................. 314
ALDONA PUIŠYTĖ.................................................. 388
 
TĖVYNĖJE.........29, 63, 100, 137, 173, 209, 244, 276, 316, 354, 389
 
KALBA................67, 104, 141, 177, 212, 249, 283, 315, 357, 388
 
ĮVAIRYBĖS....................................143, 179, 213, 250, 286
 
ŠYPSULIAI..................70, 105, 142, 214, 251, 287, 323 358, 392
 
ATGARSIAI....................................................... 285
 
TRUMPAI  visuose numeriuose yra trumpų žinučių iš katalikiškojo pasaulio.