Spausdinti
ĮVAIRUS STRAIPSIAI
 
ŽENGIANT Į TREČIĄJĮ TŪKSTANTMETI — Juozas Vaišnys SJ ............. 1
MARIJOS APSIREIŠKIMAS GUADALUPĖJE — B. Miliauskaitė-Harris ....... 4
KAIP PRARANDAMAS IR ATRANDAMAS TIKĖJIMAS — Doloresa Kazragytė .... 6
RYŠKIAUSIOS KOMUNIZMO LIEKANOS — Rožė Poškienė................... 10
POLITINIAI SIAUTULIAI — Antanas Marčiulaitis .................... 15
NETIESI KOVA PRIEŠ TIESĄ — Stasys Yla ........................... 18
MATOMASIS PASAULIS SKELBIA DIEVĄ - Ignas Naujokas ............... 23
ŠVIETIMO TINKLO DĖSNIAMS - 400 METŲ — A. Saulaitis SJ ........... 26
DIEVO VISAGALYBĖ — Chiara Lubich ................................ 28
LAISVĖ IR MES — Algis Paliokas .................................. 37
NUO ATEISTĖS SPALIUKĖS- Paulina B. ir kun. K. Trimakas .......... 41
AUKOJIMASIS VARDAN DRAUGYSTĖS — Antanas Marčiulaitis ............ 45
PASAULIO TVARKA - Ignas Naujokas................................. 48
KAIP PRARANDAMA IR ATRANDMA TAUTYBĖ - N.Vilkytė-Augustinvičienė . 51
LOUIS PASTEUR - Juozas Vaišnys SJ ............................... 54
GYVATĖ PO ERELIO SPARNU — Juozas Vaišnys SJ ..................... 60
SEPTYNI PASKUTINIEJI ŽODŽIAI — J.E............................... 73
KANTRYBĖ — Antanas Marčiulaitis ................................. 78
PROF. DR. JUOZAS ERETAS — Malvina Miliauskaitė .................. 80
TARP LIURDO IR FATIMOS — Aldona Kamantienė ...................... 84
LAISVĖ IR ŽMOGAUS BLOGIO NELAISVĖJE — Algis Paliokas SJ ......... 88
NEAPKENČIAU BAŽNYČIOS — Angelė .................................. 92
SĄŽINĖS BALSAS — Ignas Naujokas.................................. 95
KOMUNIZMO LIEKANOS LIETUVOJE — Robertas Urbonavičius ........... 101
ŽIBURIAI LITURGIJOJE — Algis Paliokas SJ ....................... 109
KOMUNIZMO LIEKANOS — Vidas Kondratas ........................... 113
ĮPROČIAI - Antanas Marčiulaitis ................................ 115
GARSTYČIO GRŪDELIO TIKĖJIMO - Algirdas Paliokas SJ ............. 124
KAIP PRARANDAMAS IR ATRANDAMAS TIKĖJIMAS — Pranas Pučiliauskas . 128
ŠVENTŲJŲ ASMENYBĖS — Ignas Naujokas ............................ 131
TARP LIURDO IR FATIMOS — Aldona Kamantienė ..................... 134
GEGUŽINĖS PAMALDOS — J. Vaišnora MIC ........................... 145
LAIŠKŲ LIETUVIAMS AUKSINIS JUBILIEJUS — Vaclovas Kleiza ........ 151
IR BEDIEVYBĖ, IR TIKĖJIMAS ĮRODO DIEVĄ — Ignas Naujokas ........ 156
LAIŠKŲ LIETUVIAMS AUKSINIS JUBILIEJUS — Laima Krivickienė ...... 162
VIEŠPATS DARO STEBUKLUS — Jovaras .............................. 165
KANČIA, PABUDIMAS, TAPATYBĖ — kun. dr. Kęstutis Trimakas ....... 169
KĄ PASIIMSIME — Robertas Urbonavičius .......................... 171
LAIŠKŲ LIETUVIAMS JUBILIEJUI — Nijolė Jankutė-Užubalienė ....... 181
SVEIKINIMAI Valdas Adamkus ir IL gubernatorius George H.Ryan 186-187
Į TIESĄ PER JĄ SUPANČIAS NETIESAS — Antanas Marčiulaitis ....... 188
JEIGU SANTUOKOJE ATSIRANDA DVASINĖ MEILĖ — Greta Bagdonaitė .... 193
KAIP IŠVENGTI DEPRESIJOS — Dr. Romualdas Kriaučiūnas ........... 198
KAS PADAROMA VAIKO LABUI — Indrė Bartašiūnienė ................. 202
MALDA - KELIAS Į DIEVO PAŽINIMĄ — Ignas Naujokas ............... 207
KĄ PASIIMSIME — Laura Čyžiūtė .................................. 210
PO BALTOJO VILTIES PAUKŠČIO SPARNU — Laima Krivickienė ......... 217
MEILĖS STEBUKLAS LIETUVOJE — Stefa Banikonienė ................. 221
DIEVO PAŽINIMAS — Algirdas Paliokas SJ ......................... 224
AR ATVIRUMAS PADEDA, AR KENKIA — Jurgita Sadeckaitė ............ 229
LAIŠKAS LIETUVIAMS — Jonas Rūkas ............................... 233
TILTAI IR SIENOS — Bruno Markaitis SJ .......................... 237
SEPTYNI KLAUSIMAI — K.J. Ambrasas SJ ........................... 242
KAIP NUGALĖTI DEPRESIJĄ — Marija Balkevičiūtė .................. 243
ŠVIETIMU BESIRŪPINANT — Juozas Masilionis....................... 253
PAREIGA IR ATSAKOMYBĖ — Antanas Marčiulaitis ................... 257
AMŽINYBEI PO GIMTINĖS DANGUMI — Valerija Vilčinskienė ....„..... 261
ATVERKIME SAVO ŠIRDŽIŲ DURIS — Dalia Staniškienė................ 264
NELAIMĖ IR DIEVO APVAIZDA — kun. dr. Kęstutis Trimakas ......... 267
ATLEISK — Antanas Marčiulaitis ................................. 271
PER GROŽĮ Į GROŽĮ — Ignas Naujokas ............................. 273
VAIKO LABUI — Domas Mačiūnas ................................... 277
KUR TIKRASIS TIKĖJIMAS? — Algirdas Paliokas SJ ................. 289
KAS PADAROMA VAIKO LABUI — Nijolė Sabonytė ..................... 296
KELIAUJU PO LIETUVĄ — Antanas Marčiulaitis ..................... 299
KĄ PASIIMSIME IR KĄ PALIKSIME — Marytė Mikėnienė ............... 302
BIBLIJOS PASLAPČIŲ TYRINĖTOJAI — Nijolė Jankutė ................ 306
KAIP IŠVENGTI DEPRESIJOS — Nijolė Rutkauskienė.................. 310
KAM ESAME PAŠAUKTI? — Algirdas Paliokas SJ ..................... 325
KELIAS Į ŽMONIŲ ŠIRDĮ — Alma Gaivenytė.......................... 330
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR ŽYDAI - Ses. Ona Mikailaitė ............... 334
TYLA - KELIAS Į DIEVĄ — Ignas Naujokas ......................... 344
PASLAUGUMAS — Antanas Marčiulaitis ............................. 348
DVIESE — Vidmantas Martikonis .................................. 352
GYVASIS KALĖDŲ PRASMINGUMAS — Bruno Markaitis SJ................ 361
PASAULIO ATJAUNINIMAS — Algirdas Paliokas SJ ................... 366
PO JUBIILIEJAUS — Egidijus Šlepetys ............................ 369
GIMNAZIJA — Andrėja Androšiūnaitė .............................. 370
MANO VASARA —- Grytė Suchovaitė ................................ 372
KĄ PASIIMSIME — Grytė Suchovaitė ............................... 374
DVI DIDELĖS NOSYS — Grytė Suchovaitė ........................... 378
T.J. DANYLOS TIKĖJIMAS — Vysk. J. Boruta SJ .................... 380
RENKUOSI PARTNERĮ VISAM GYVENIMUI — Vanda Ibianska ............. 384
 
Kiekviename šių metų numeryje buvo šie nuolatiniai skyriai: KALBA, TĘVYNĖJE, ŠYPSULIAI, TRUMPAI. Kai kuriais metais tai viename, tai kitame numeryje pasirodydavo ir šie skyriai: JAUNIMAS, ŠEIMA, KNYGOS, ATGARSIAI, ĮVAIRYBĖS.