“Laiškų lietuviams” konkursai

     33-iasis konkursas jau seniai baigėsi. Gavome daugiau kaip 50 straipsnių. Beveik visi iš Lietuvos. Tik gaila, kad kai kurie autoriai iš Lietuvos nesuprato konkurso taisyklių, arba manė, kad į jas galima nekreipti dėmesio. Matyt, kad tokie konkursai Lietuvoje nėra įprasti. Apie konkurso rezultatus parašysime ateinančiame numeryje. Tuoj skelbsime ir 34—ąjį konkursą. Jam parinkome tokias temas: 1. Atlaidumas, 2. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika, 3. Į ką kreipti dėmesį kuriant šeimą,. 4. Kaip sucementuoti šeimą, kad nesuirtų. Konkurso taisyklės bus beveik tos pačios kaip praėjusiame konkurse. Bus dvi dalyvių grupės: suaugusieji ir jaunimas. Jaunimo grupei priklausys moksleiviai ir studentai. Baigusieji aukštąjį mokslą arba sukūrę šeimas jau priklauso suaugusiųjų grupei.

Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams

35 dol. aukojo O. Jankevičiūtė.

30 dol. aukojo Ž Vaičiūnienė.

Po 20 dol. aukojo: V. Šoliūnas, R. Banionis, J. Petrauskienė.

Po 15 dol. aukojo: R. Boris, N. Alvikienė, L. Bidušienė, D. Polikaitis, P. Michelevičius, K. Dičiūnienė.

Po 10 dol. aukojo: J. Žemaitis, M. Bichevičius, O. Rugelis, B. Kūkalis, N. Gabienė, J. Klimaitienė.

Po 5 dol. aukojo: S. Galisienė, O Peterienė, B. Morkūnas, E. Sniegaitis, T. Vaitkūnas, A. Čepulis, V. Knyvaite, T. Alenskas, V. Grybauskas, J. Bujauskas, A. Stukas, J. Zabarskas, B. Martick, M. Barienė, A. Kaminskas, P. Macnorius, O. Remeikienė, S. Baltūsienė, A. Baleišis, J. Gasperas, L. Stasiūnas, J. Balutis, V. Damušienė, V. Miknis, kun. D. Kenstavičius, M. Matuzas, E. Sirutis, P. Nekrošius, K. Orentienė, J. Juknelis, V. Statkus, Čėsna-Taft, B. Zdanys, M. Kardauskaitė, M. Kapočius, B. Kruopis, M. Norkūnas, T. Merkevičius, kun. V. Katarskis, J. Kliorys, M. Jonelis, S. Viliūnas, D. Pareigienė, K. Sadauskienė, F. Rajeckas, M. Krasauskas, E. Ribokienė, S. Lukas, A. Samušis, J. Valaitis, O. Kreivėnienė, A. Jokūbaitienė, R. Andrijauskienė, P. Zaranka, K. Baltramaitis, T. Rūta, P. Petkelis, A. Lietuvninkas, P. Šošė, P. Abromaitis, I. Smieliauskienė, B. Valavičius, A. Stulpinas, R. Petronienė, I. Laučienė, L. Milukienė, kun. J. Pakalniškis, J. Starkus, C. Surdokas, V. Sniuolis, B. Kušlikis, A. Matulionis, K. Keblys, J. Petraitis.

Po 3 dol. aukojo: E. Bielkevičienė, G. Žukauskas, E. Šilgalienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris -1,50 dol.