Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 44 1993m.

Subkategorijos

 • 1993m. 1 Sausis

  Į 44-uosius metus. Lietuvos poetams. Jis pasilieka ištikimas. Mano motina. Lietuviai Romoje. Mažas lietuvis. Aš su tais. Ką tėvams daryti... Vaikystės šviesa. Ateik iš nebūties. Tikybos dėstymas vaikų darželyje. Mindaugas. Žmogaus teologija. Jauno kunigo pasiryžimai. Draugystės geismas.

 • 1993m. 2 Vasaris

  Vasario šešioliktoji. Viešpatie, kad regėčiau. Kas mus sutaikins? Dievo meilė ir Kristaus kantrybė. Impresijos. Okultizmas. Pasislinkime arčiau. Ieškant gyvenimo prasmės. Satanizmas.

 • 1993m. 3 Kovas

  Prasmingiausia Gavėnios atgaila. Lietuva. Jėzaus mokslas apie vidinį gyvenimą. Kas tiki - gyvena. Priimkite vieni kitus. Impresijos. Dievui - taip, Bažnyčiai - ne. Lietuvybės išlaikymas ir religija. Nenusilenkęs melui. Kai tyla kankina. Žmonės, kurie ieško Dievo. 

 • 1993m. 4 Balandis

  Kelias į mūsų dvasinę prikėlimą. Krikščioniškoji vertybių skalė. Dievui - taip, bažnyčiai - ne. Dvasios vaisiai. Bus atėjusi valanda. Impresijos. maldingumas ir dvasingumas. Ideali mokytoja. Sektų fenomenas. Rašome laišką.

 • 1993m. 5 Gegužė

  O maloningoji, kilni Marija. Motinos dienai. Motina ir tauta. Žmogus ir laboratorijos žiurkė. Gėlės. Pal. J.Matulaičio turto mokslas... Ideali mokytoja. Eilėraščiai. Dievui - taip, Bažnyčiai -ne. Priimti per mišias komuniją, ar ne? radikalus pasiryžimas. Žingsnis po žingsnio. Keli žodžiai apie žmogiškumą. Barbora Žagarietė. Pavadinimų rašymas su kabutėmis.

 • 1993m. 6 Birželis

  Trys birželiniai vaizdeliai. Dievui -taip, bažnyčiai - ne! Laukimas. Dievo meilė mums. Ignaco pėdsakai Venecijoje. Žingsnis po žingsnio mišiose. Lietuva yra žmonės. Prisimenant vysk. A.Baranauską. 

 • 1993m. 7 Liepos-Rugp.

  Padėkime savo vaikams įsimylėti. "Ir atleisk mums mūsų kaltes...". Žingsnis po žingsnio miošiose. Truputis filosofijos apie kunigą. Gyvenimas bendruomenėje. Evanfelija - geroji naujiena Lietuvai. Vanduo - kieno malūnui? Pajūrio pasakos. Pora žodžių apie žmoniškumą. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika. Taisyklingai aiškinkime tikėjimo dalykus.

 • 1993m. 8 Rugsėjis

  Popiežius Lietuvoje! Truputis filosofijos apie kunigą. Žingsnis po žingsnio mišiose. Impresijos. "Narcisizmas mums buvo svetimas" Romoje mirė kunigas Vincentas Pupinis. Atsisveikinant. Į ką kreipti dėmesį kuriant šeimą. Motinai. Kas užauga mėnulio šviesoje. 

 • 1993m. 9 Spalis

  Katalikų Bažnyčios Katekizmas. Atleisk. Žingsnis po žingsnio mišiose. Truputis filosofijos apie kunigą. Evangelija skelbtina visiems. Impresijos. Ieškant dvasinės atgaivos. Paprastoji širdis.

 • 1993m. 10 Lapkritis
  Redaktorius - jubiliatas. Pakalbintas žmogaus. Kunigystės penkiasdešimtmečiui. Kun. J.Vaišnys,SJ, kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo kelyje. "neužmiršk paties geriausio draugo". Kunigas, kuris rašo laiškus. Kun.J.Vaišnio kunigystė. Kun.J.Vaišnys - skautas. Keli prisiminimai. Šeši pagarbūs įspūdžiai.
   
 • 1993m. 11 Gruodis

  Ganytojiškas laiškas. Kalėdinės mintys. Dievo palaimintas derlius. Taip reikia ginti bažnyčią... Meilė - įstatymo pilnatvė. Uždekite žiburius. Mėlynieji sviediniai. Žingsnis po žingsnio mišiose. Atlaidumas.