Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 49 1998m.

Subkategorijos

 • 1998m. 1 Sausis

  Artyn prie 50-ojo tomo. Į Jubiliejimius metus. nuolankumas - meilės pienas. kristus ir tikėjimas. Ko išmokau Amerikose. Daukantas Maironio muziejaus sodelyje. Naktis be mėnulio -Alzheimerio liga. mirtino ligonio slauga. Ramybės dekalogas. Kur iškeliavo pasaka? Kaip atskirti dvasias?

 • 1998m. 2 Vasaris

  Mintys švenčiant Vasario 16-ąją. Keturi Jaunimo Centro raidos etapai. Pradžia. Mano draugai vyskupai. Atverti širdį. Prelato Juozo Prunskio veiklos epizodai. Jėzaus paaukojimas. Socialinės problemos Lietuvoje.

 • 1998m. 3 Kovas

  Gavėnia. Mano krikšto vaikai. Uolumas, darbštumas, pamaldumas. Artimo meilė. Vyskupai. Bevardės tiesos ieškotojas. 

 • 1998m. 4 Balandis

  Tikėjimo kelionė. Kelios šventos vietos. Dievo ieškotojas. Jėzuitų ordino kelias į Lietuvą. Dievas nužengia į žmonių tarpą. Bažnyčia. tenai, kur gyveno išganytojas. Artimo meilė.

 • 1998m. 5 Gegužė

  Motina sūnaus atsiminimuose. Telhard de Chardin. Kelionė į vaikystę. Gėlės ir evangelizacija. Tikėjimas Dievu ir evangelija. Prof.Paulius Rabikauskas SJ. Kai akmenys krinta iš rankų. Taikos diplomatas. Jaunimo mintys. Amžinybės spindesys.

 • 1998m. 6 Birželis
  Tėvas ir tėvynė. Inkai autobuse. Abejingumas ir jo pasekmės. kaip žiūrėti į Lietuvos ateitį. pasaulio ir krikščionybės vizija. Pagundos ir malda. Lietuvos ateitis. Santuoka ir šeima. Dar apie tarptautinius žodžius.
   
 • 1998m. 7 Liepa-Rugp.

  Ir Dievas ilsėjosi. Iš imigranto užrašų. Kaip nugalėti. Šventė, sujungusi širdis draugystei. Negali mylėti neduodamas.. koks turėtų būti šių dienų kunigas. Ganytojas ir jo avidė. Nuostabus gailestingumas. Žydų šventės. kas padeda ir kas kliudo. Santuoka ir šeima. Vizija, mūs laiškai.

 • 1998m. 8 Rugsėjis

  Kur surasti aukso širdį? Žmogus darbą puošia. Santuoka ir šeima. Tavo kryžius.  Šventosios dvasios teologija. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. Kas myli, tam atleidžiama. Kas padeda ir kas kliudo. Ką man reiškia tėvai, mokykla, draugai.

 • 1999m. 9 Spalis

  Ar tai tik "Jėzuitiška kazuistika"? Mus vienija viena būtis. "Jie tik buvo šalia".  Kas padeda ir kas kliudo. Apkalbos. Dievo karalystė. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. Jaunimo mintys moralės klausimais.

 • 1998m. 10 Lapkritis

  Šiapus ir anapus. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą. Kaip nesuklupti. Kaip aš žiūriu į Lietuvos ateitį. Pokalbiai po laukine kriauše. Išminties ir teisybės mokytojas. Nesusidėvinčios piniginės. Kas padeda ir kas kliudo sugyventi.

 • 1998m. 11 Gruodis

  Kalėdos. pakelkite galvas. Koks turėtų būti šių dienų kunigas.  Ką draudžia penktasis Dievo įsakymas. Palaiminti, kai jus šmeižia. ištikimybė mažmoniuose. Dvi atgaivintos bažnyčios. Jaunimo mintys moralės klausimais.