Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 20 1969m.

 

■    Palydint 1968-uosius

     Palydint 1968 metus, prisimena juose žmonijai atsiskleidę žiedai, atsivėrusios žaizdos — įvykiai, ją sukrėtę ar pradžiuginę.

     Politikoj:Raudonosios Armijos invazija laisvėjančioj Čekoslovakijoj šiurpiai paliudijo sovietų imperializmo nagus nesušvelnėjus.

     Religijoj-moralėj:problematiškiausias tebelieka popiežiaus Pauliaus VI "Humanae vitae" enciklika paskelbtas draudimas naudoti dirbtines gimimų kontrolės priemones ir dalinis nesutikimas pačioj Katalikų Bažnyčioj, net kai kurių kraštų hierarchijoms bendraraščiais skelbiant teisę rimtai ir pagrįstai kitaip įsitikinusiems elgtis pagal savo sąžinę.

     Medicinoj:širdies perkėlimai iš ką tik mirusio į gyvą žmogų atskleidė platesnes galimybes žmogaus gyvybei pratęsti.

     Šalpos srity:daugelio indiferentiškumas badaujantiems užblokuotoj Biafroj parodė, kiek maža yra tikro humanizmo pas žmones.

     Astronautikoj:trims amerikiečiams laimingai aplankius žemės palydovę planetą, 1968 m. istorijon įrašomi kaip kelionės į mėnulį metai.

■    Pasitinkant 1969-tuosius...

     Problemos lieka, nebent jos kaip nors išrišamos. 1968 m. paliko eibes neišrištų problemų, kurias teks rišti šiais metais. Svarbiausios — daugiausia žmonių liečiančios — yra pasaulinės ir bažnytinės...

Subkategorijos

 • 1969m. 1 Sausis

  Lietuvių katalikų orientacija šių dienų gyvenime. Žygiai Lotynų Amerikai gelbėti. Kūno ir dvasios konfliktas XX amž. Kas darosi su Katalikų Bažnyčia: Ar ji protestantėja, ar...krikščionėja? Evangelikų-katalikų ratelio dalyviai. Jeigu žmogus nesutinka su kito galvosena. Jaučiu, kad įvylio skaudumas neatbuks. Įtampa lietuvių parapijoj. Atsiliepimai į jauno Amerikos lietuvio laišką. Jei tik savo vyrą galėčiau pakeisti. Vienuolynai ieško sau vietos.

 • 1969m. 2 Vasaris

  Lietuva ir rašytojas... Knyga ir skaitytojas. Užbaigus Laisvės kovos metus. Laisvas žmogus eina... Bažnyčios pokalbis su visais. Kūno ir dvasios konfliktas. Garabandale - stebuklingi apsireiškimai? Popiežius, kurija, teologai, olandų katekizmas. Kardinolas Bea. Knygų serija krikščioniui. Salė pakvipo lašiniais. Gyvenimėli, ir kada tu pablogėsi. Sutuoktuvės — jungas ar draugystė? Opera, prieš kurią pats karalius supasavo.

 • 1969m. 3 Kovas

   

  Mintys ant kalno šeštadienio popietę. Malda XX amžiuje, galinčiame tapti Velykų sekmadienio rytu. Pasauliečiai, kunigai, Šv.liaudis. 
  Vieni kitus sveikinti. Bendrai melstis. Kartu Kristų liudyti. Palikimas (Trijų paveikslų drama, I) Prof.P.Skardžiaus sukaktis. Pietų Amerika 1968 m.: Brazilija, Argentina,Kolombija. V. Noreikos koncertams praėjus . Prisirišimas, pasitikėjimas, pagarba. Kodėl būti lietuviu.
   
 • 1969m. 4 Balandis

  Tolerancijas ir ištikimybė principams, kryžiuojantis pažiūroms ir nuomonėms. Tokie trys ryto jausmai. Su manim... būsi rojuj (eil.). Palikimas (drama). Nesusikalbame. Padėk man. Vaikai išmoksta tai, ką išgyvena. Kartu ugdyti kažką gaivinančiai skirtingo. JAV 1968 metais. Pageidavimai pamokslininkams. Tikėjimų sumaišymas ar tarpusavė meilė? Medžiai geriau už sviedinį Interviu su A. Fortikari.

 • 1969m. 5 Gegužis

  Eilės Marijai iš Lietuvos. Žvilgsnis į JAV LB Tarybą. Visuomenės sandoros sąlygos. Eikite ir Jūs į mano vynuogyną. Akmens lūpose (eil.) Palikimas (drama). Tegul jie patys išsinaikina. Visi mes broliai. Vaikai ir televizija. Sol.Noreikos koncertai ir išeivija. Prasibrovę pro Geležinę Uždangą. Nuomonių skirtumai Florencijoje. "Tiesos" informacija ir kt. 

 • 1969m. 6 Birželis
  Apie lietuvio vyskupo paskirtį. Klumpakojis su giltine. Sąžinės laisvė. Be pradžios ir be pabaigos. Pakrikštytojo didybė Kristuje. Vaikai ir jų tėvai.  Gairės pozityviom diskusijom. Kaip jiedu vedę sugyvens? Ar pirkti kariškus žaislus? Pirmoji Komunija. Sekminių atsišaukimas. Nauji skaičiai apie JAV katalikus. Negrų reikalavimai... 
   
 • 1969m. 7 Liepa-Rugp.
  Apie kultūrą ir lietuvišką kultūrą. Iš ciklo "Donelaičio kapas" (eil.) Povatikaninė Bažnyčios padėtis. Kelias namo (eil.) Vakar, šiandien, rytoj. Brolio šventinimai kunigystėn. Lietuvių Jaunimo Žygis už tikėjimo laisvę. Dvikalbiškumo problema. Kunigai kaitoj, Celibato problema. Vatikanas giria olandus. Protestantai... Dar apie ekumenizmą. Genys margas, tautos dar margesnės.
   
 • 1969m. 8 Rugsėjis

   

  Apie kultūrą ir lietuvišką kultūrą. Jėzuitai atvyksta į Vilnių. Povatikaninė bažnyčios padėtis. Detroito sinodo nutarimai. Įtampa Bažnyčioj ir individualus sprendimas. Sutuoktuvių pagrindas — meilė. Kitam kerštaujančiai supykus. Jaunoji karta kalba eilėmis. Vyras ir žmona. Jei grįžčiau į Rusiją, išeičiau iš proto. Po šešerių metų. Himnas velniui?
   
 • 1969m. 9 Spalis
  Bažnyčios vienybė Vatikano II dinamikoje. Vakar musmirės - šiandien LSD. Tautinis ugdymas likiminiame mūsų kelyje. M. Montessori ir vaiko slėpiniai. Tikroji ir nuduotoji meilė. Eilėraščiai. “Liepsnos ir apmaudo ąsočiai” (rec.)Sekso nuodai naujoje generacijoje.
   
 • 1969m. 10 Gruodis
  Bažnyčios vienybė Vatikano II dinamikoje. Eglė (eil.) Meilės himnas. Kryžiai (eil.) Religinis menas. Kaip ten su siela? Idėjos ir idealai šių laikų seminaristų tarpe Interview su prof. A. Sužiedėliu. Nemokšos vedybiniame gyvenime. Ar tiki Prancūzijos jaunimas? Kai nesubrendę veda. Gavai limoną — tai pasidaryk limonadą. Dialogas tolerancijos pavėsyje. Susipažinimui: vaikų skaitiniai Lietuvoje