Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 17 1966m

Subkategorijos

 • 1966m. 1 Sausis

  Ar jie numestini? Įtakingiausias teologas. Meilė gyvenimo ir literatūros šviesoje. Vaikų namai. Sausio mėnuo šeimoje. Moters puošimasis. A.Jasmanto Gruodas. Iškarpos iš anapus. Lietuvių taikos korpas. Žygis į jungtines tautas.

 • 1966m. 2 Vasaris

  Žmogus nori aukoti. Ką skaitytojai galvoja. Apie pakeistas apeigas. Vasario 16 gimnazija. Poetiškas realistas. Pagirti veikiantieji. Meilės sąvokos beieškant. Ar žydai išteisinti? Kai vyras neprimuša... Gavėnios tradicijos. Auklėjimo klausimais.

 • 1966m. 3 Kovas

  Problema laukia sprendimo. Žmonija auga. Bažnyčia svarsto. Ritmas ir piliulės. Teologinis požiūris. Lozoriaus prikėlimas. Pedro Prado. Pagarba šeimai. Antanas Nakas. Kad muzikos garsai. Meilės sąvokai aiškėjant. Didž.savaitė, velykos. Atsakymo laukiantieji. Vytautas Endziulaitis. Kodėl sensti, jaunime?

 • 1966m. 4 Balandis

  Esam žmonės - apsispręsti. Ar žmogus gali sukurti gyvybę? Susitikimas su Čiurlioniu. Psichoterapija. Meilės sąvoka. Jaunimo atsakomybė. Nenaudok lengvų ginklų. Kas kaltas? Besirūpinant vaikais. Pas Arso kleboną. Katalikai ir protestantai. Kunigas ir kardinolas Los Angeles. Vėžys ir virusai.

 • 1966m. 5 Gegužis

  Meilė ir lytis - kurlink. Apie jaunimo pasimetimą. Apklaussinėjus žinduolius. Reklamos parduoda sapnus. Žais.berniukų miražas. Toliau ieškant "kodėl". labiausiai nesuprasta auklėjimo sritis. Vytas Valaitis. D.Sadūnaitė - eilėraščiai. Meilei gimstant. "Delfino ženkle". Apie paukštytes... Vaikus auklėjant. Jaunimo gyva atsakomybė.

 • 1966m. 6 Birželis

  Pašaukimai ir jaunuomenė. Jaunimo metų proga. Psichoterapija-II. Tartum pasakoje... Vl.Šlaito eilėraščiai. Man nepatinka... Evoliucija ir Šv.Raštas. “AGONIJA”, “KĄ LAUMĖS LĖMĖ”, “AUKSO ŽĄSIS” (rec.) Man rūpi... Jungtuvių sukaktis. Atsakomybė mylėti. Moteris- kitu keliu. Bendro darbo vaisiai.

 • 1966m. 7 Liepa-Rugp.

  Siekiant sugyvenimo ir vienybės. Vienybės atstatymas. Interviu apie ekumenizmą lietuvių tarpe. Ekumeninio judėjimo bruožai. Vienijimosi pastangos. Bendras pavojus jungia. Praktiškos galimybės. Sugyventi - neišvengiama, vienytis - sunku. Kas yra ekumeninis sąjūdis. Meilei bręstant. Subrendimo požymiai. Neveltui žemėj gyvenu.

 • 1966m. 8 Rugsėjis

  Atveriame tau savo širdžių ryžtą. Iš Kristaus semiamės... Vienybės atstatymas (II) Žvilgsnis į rytus. Erotinei meilei mirštant. Šių dienų jaunimo ieškojimai... ir Kristus. Ar vaikai..problema? Jei esi 16 metų... Tavo draugas - vyras. Bronzos blokas. Mintys iš dienoraščio. 

 • 1966m. 9 Spalis

  Visa - Lietuvai - Kristui. Pašaukimų krizė. Veiklos gairės. Tėvų ir dvasiškių įtaka. Be mūsų Dievas nedarys. Visi turi rūpintis. Pašaukimų reikalu. Šeši tremtinio atodūsiai (eil.) Meilės kančia. 4 šeimos kolonos. Vedybos ar vienuolynas? Jaunuolius ruošiant. Šaltiniai ar krutika? Ar iš viso reikėjo rašyti? Trūkumus atskleisti būtina. Enciklika apie taiką. Muzikos vieta Bažnyčioj. "Dievo avinėlis". Lietuvos džiaugsmai ir rūpesčiai. Negadink meilės skausmo. Gėrimas, rūkimas...

 • 1966m. 10 Lapkritis

  Buriantis aplink altorių. Gyvenantiems... už mirtį. Mirtis... už gyevenimą. Kai išsilies žvakė. Vyro ir moters psichologija. Šviežiai iš Maskvos. Meilė ir vienatvė. Vis yra svarbesnių darbų. Tėvų ar vaikų kaltė? Kai močiutė gyvena drauge. Jaunimo pareiškimas. Gyvieji turi galimybę. Knyga apie konvertitą. Ne dramblio kaulo bokšte. Žinios iš Lietuvos.

 • 1966m. 11 Gruodis

  Įžiūrėjau išmintį ir tiesą. Kūnas ir dvasia meilėje. Kaip į nežinomą šalį. K.Grigaitytės eilėraščiai. Šviežiai iš Maskvos. Vaiduokliai. Vietoj botago su mazgu. Kai mus stebi jaunimas. Medicininė pagalba. Kai ant tavęs barasi. Mišrios vedybos. Šv.raštas ir revoliucija. Amžiaus sukaktis. "Šventoji auka" (rec.) Mėsa ir fizika Lietuvoj.