Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Subkategorijos

 • 1988m. 1 Sausis

  Eina metai(eil.) Moterų kunigystės klausimas.Medjurgorje: Dievnamis tarp kalnų. Gyventi vargingai ir būti turtingam. Susitaikymo sakramentas. Lietuviški papročiai: krikštynos. Keturi. Gyvenimo 6M planas.

 • 1988m. 2 Vasaris

  Lietuvos nepriklausomybės šventė. Tikrasis džiaugsmas. 600 metų Dievo rankose. Dievas ir modernieji mokslai. Atsiminimai apie arkyv.Jurgį Matulaitį. Lietuvių išeivijos religiniai uždaviniai. Gyvos krikščioniškos dvasios bruožai. AIDS ir mūsų krikščioniška laikysena. Dantės "Dieviškosios komedijos" X giesmės analizė. Moralinė krizė Izraelyje. Skyrybų klausimu. Ką krikščionybė davė Lietuvai.

 • 1988m. 3 Kovas

  Atgailos ir kryžiaus prasmė. Šventasis Kazimieras. Meilė šalina baimę. Kunigų problema. Dievas yra meilė. Sjirtingos nuomonės ir draugiškumas. Kun. Alfonso Svarinsko pamokslas. Dantės "Dieviškosios komedijos" X giesmės analizė. Ir tokių esama. Ar verta dalyvauti lietuviškose organizacijose? Ar verta dalyvauti lietuviškoje veikloje? Mūsų didįjį dainių minint.

 • 1988m. 4 Balandis
  Keltis naujam gyvenimui. Sąžinė skelbia: Dievas yra! Eutanazija. Velykiniai lietuvių papročiai. Vilniaus katedra. Melskis savo tėvui. Kai tėvai pasensta... Baimė išpažinti religiją.
   
 • 1988m 5 Gegužė

  O Motina. Marijos metai ir Lietuvos laisvė. Krikščionys savo dorybėmis skelbia Dievą. Dovanos ir Charizmos. Lietuviški Sekminių papročiai. Į naują gyvenimą. Akvizitinio Imuniteto Deficito Sindromas. Mylimasis pirmoj vietoj. Jie šitaip auklėja vaikus. Bažnyčia ir pasaulis.

 • 1988m. 6 Birželis
  Lietuvos kankiniai. Pašaukimas ir profesija. Vengti kraštutinumų. Palaimintojo pėdsakais. Evangelija ugdo dvasingumą. Jei kviečių grūdas neapmirs... Lapkritis Lietuvoje. Mėnesiniai Marijos skaitiniai. Prasmingas gyvenimas. Puvimo židiniai. Du vertingi "Nidos" klubo leidiniai.
   
 • 1988m. 7 liepa-Rugp.

  Pagaliau turime kardinolą. Evangelija ugdo dvasingumą. Kristaus asmenybės kontrastai. Žolinės. Mylėkime darbu ir tiesa. Lapkritis Lietuvoje. Iš istorinių versmių. Alkoholis ir šeima. Pozityvūs reiškiniai išeivijos lietuvių tarpe...

 • 1988m. 8 Rugsėjis

  Lituanistinio švietimo problemos. Evangelija ugdo dvasingumą. Jis mums perdavė savo gyvenimą. Lapkritis Lietuvoje. "Laiškų lietuviams" kelionė į Pietų Ameriką. Iš istorinių versmių. Namai ant smėlio. Lietuvybės išlaikymas ir nykimas.  Ar jaunimui naudinga aplankyti Lietuvą? 

 • 1988m. 9 Spalis

  Pokalbis su kardinolu. Būdamas silpnas, esu galingas. Sugrįžęs perrašyk testamentą. Didžioji nelaimė - sunykęs aukos supratimas. Iš mūsų pastoracinės veiklos. "Laiškų lietuviams" kelionė į Pietų Ameriką. Kalbos džiaugsmas. Kaip prisidėti prie pilnutinio išsivystymo. Keturioliktasis lituanistikos seminaras. Šeimos vargai ir džiaugsmai. Kam reikalinga Lietuvių kalba išeivijoje.

 • 1988m. 10 Lapkritis
  Tikėjimo paslaptis. pažinti religiją ir Dievą. Būkite gailestingi. Dvasinis atsinaujinimas. Vėlinės. Teisėtas ir neteisėtas religinis vadovavimas... "Laiškų lietuviams" kelionė į Pietų Ameriką (III) Tebūnie tavo valia. Menas pažinti kitą. Nuožmiai nuspręsta žmogžudystė. Ko reikia, kad lietuvybė išsilaikytų? Ar yra skirtumas?
   
 • 1988m. 11 Gruodis

  Stebuklingos nakties istorija. Tikėjimas be darbų. Depresija ir savižudybė vyresniųjų tarpe. Savaitė ramybės karalienės šventovėje Medjurgorje. "Laiškų lietuviams" kelionė į P.Ameriką. Nazarizmas lietuviškose pasakose ir sen. testamente. Ar jaunimui naudinga aplankyti Lietuvą? Ateities veiklos kalba.