Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 1 1950m.

Nutarėme juos pavadinti “Laiškais lietuviams”. Vadinas, jie yra skiriami kiekvienam lietuviui, nesvarbu kurioj pasaulio šaly jis begyventų.   Kas juos rašys, patys matysite, nes po laišku paprastai pasirašoma. “Laiškus lietuviams” leis Čikagos Tėvai Jėzuitai, bet jie nemano tik sau monopolizuoti jų rašymo, todėl kviečiame bendradarbiauti visus: kunigus, rašytojus, visuomenininkus, poetus. Šių laiškų tikslas — užmegsti ryšius su visame pasaulyje išblaškytais lietuviais, padėti jiems geriau orientuotis naujose aplinkybėse ir lengviau išrišti įvairias religines-dorines problemas.

Subkategorijos

 • 1950m 1 Vasario

  Mielas tautieti. Mūsų viltis. Šeimos džiaugsmai ir vargai. Jaunuoliškoji komedija. O, kaip aš noriu Tau pasakyti. Trumpa ir įdomu. Mintys vasario 16-tai. Šventieji lietuviai.

 • 1950m 2 Kovo

  apie Lietuvos globėją Šv. Kazimierą. Darbai, o ne skambūs žodžiai. Meilė— antroji tėviškė ir šeima. Tolstant nuo Lietuvos. Dievo planai moterystėje. Tikėjimas-svarbiausia pareiga. Ką manyti apie eutanaziją. Celibatas ir Dievo planai. Žvanga, žvanga pinigėliai bažnyčiose...

 • 1950M. 3 BALANDŽIO

  Velykiniai varpai - eilės. Tikėjimo esmė. Dievo planai moterystėje II. Ar nesigaili savę? Apsivilsi ir gailėsiesi. Jis taip mylėjo. Dievas ir pažanga. Dangus skelbia Dievo didybę.

 • 1950M. 4 GEGUŽĖS

  Jos ašara. Tremtinio laiškas motinai. Dievo planai moterystėje III. Dangus skelbia Dievo didybę.Ar bučiuotis yra nuodėmė? Jis taip mylėjo. Laiškas vienuolio motinai. Išpažintis pačiam Dievui. Tikėjimas ir geri darbai

 • 1950M. 5 BIRŽELIO

  Mūsų laikų herojė. Gyvybės šaltinių išniekinimas. Nenusimink! Lietuvių Jaunimo Globėjas. Pasauliečio laiškas pamokslininkui. Kur yra laimė. Bažnyčia ir higiena.

 • 1950M. 6 LIEPOS

  Mažasis milžinas. Mamyte, pagalvok ir Tu... VIEŠPATIE - poezija. Mes negalime turėti vaikų. Kokią vesti? Šoksime ar ne? Žodis moksleiviui apie mendelizmą. Nuodėmingos mintys. Fariziejiška Sąžinė.

 • 1950M. 7 RUGPIŪČIO

  Laiškas iš šventojo miesto. Gyvoji Krikščionybė. Prie šeimos židinio. Mendelizmas. Perpildyta žemė. Presbytero Aristobulo Pamokslas.Kas čia per biznis? Meilės “liga”. Ar niekintina visa, kas žemiška?

 • 1950M. 8 RUGSĖJO

  Laiškas iš Romos. Šventieji metai Romoje. Šv.Tėvo diena. Ar mūsų vardai pagoniški. Laiškas iš Pietų Amerikos. Ne tik vaikai. Kalba Tėvas Lombardi! Alkoholis. Kūnų deginimas.

 • 1950M. 9 SPALIO

  Cicero varpai - poezija. Darbo palaima. Ar aš turiu likti lietuvis? Kalbu daugelio vardu: leiskite išsiskirti! Alkoholis ir moralė. Draugavimas su mergaitėmis. Kas yra koketavimas ir flirtas. Žmogaus laisvė ir atsakingumas.

 • 1950M. 10 LAPKRIČIO

  Marijos dangun ėmimo dogma. Ar rašytis į parapijas? Kodėl nesiskirti? Apie evoliuciją. Atsakyk į svarbiausią klausimą. Lietuviški kryžiai. Žodis tėvams. Besiblaškanti siela. Ar nusidedi nežinodamas?

 • 1950M. 11 GRUODŽIO

  Žvaigždės paslaptis. Rytų Bažnyčia ir naujoji dogma. Gera ir bloga spauda. Leisk man tau pasiskųsti. Galima išsiskirti, bet...  Darvinizmas. Prieš vedybinis darugavimas. Bažnyčia ir naujos dogmos.