Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 5 1954m.

Mūsų užsibrėžtas tikslas - padėti po visą pasaulį išsisklaidžiusiems lietuviams orientuotis tikėjimo ir doros dalykuose, susidūrus su nauja, neįprasta aplinka. Ta naujoji aplinka kartais reikalauja vartoti tokias priemones ir tokius metodus, kokių, gal būt, niekas nevartojo, kai gyvenome Lietuvoje. Norime, kad “L. L.” labiau suartintų visur išsisklaidžiusius lietuvius, kad visi, vieni kitų pavyzdžio paskatinti, vis labiau įsijungtų į lietuviškąjį kultūrinį darbą. Marijos metais stenkimės sustiprinti savo religinę ir tautinę sąmonę, kad būtume atsparūs visokiems vėjams ir audroms, kad ne tik išlaikytumėm, bet dar padidintumėm savo dvasines vertybes, kurių iš mūsų laukia Lietuvoje pasilikę broliai.

Subkategorijos

 • 1954m. 1 Sausis

  Redakcijos žodis. Malonės pilnoji. Nenorėčiau būti šventuoju! Palaiminti nesuteptos širdies. Kaip būti gera žmona. Jaunos dienos - neprotingos. Daug daug dainelių, brangioji sese... Kvakeriai (Quakers). Dangaus paguoda (eil.) Balsas iš tyrų.

 • 1954m. 2 Vasaris

  Mūsų tautiniai turtai. Malonės pilnoji (II) Lietuvos Marija (eil.) Vargo mokykla. Jaunimo organozacijų uždaviniai. Pavydas ir neištikimybė. Salvation Army. Bažnytinės kalbos problemos.

 • 1954m. 3 Kovas

  Palmių šakis ir kryžius. Malonės pilnoji (III) Kunigas. Palaiminti persekiojamieji. Šventojo karalaičio pavyzdys. Jis gyveno ne sau. Kaip kalbėtis telefonu. Dvylika klausimų vyrams. Filmai ir knygos.

 • 1954m. 4 Balandis

  Ji labai mylėjo. Prisikėlimo belaukiant. Spaudos atgavimo sukaktis. Malonės pilnoji (IV). Nutautimo problemos. Tikintieji - kunigai? Kaip priimti kunigą? Vaikų auklėjimas. Dar keli žmonių pasisakymai. Iš filmų pasaulio.

 • 1954m. 5 Gegužis

  Mūsų lūkesčių švyturys. Mūsų išeivijos uždaviniai. Partizano motina (eil.) Malonės pilnoji (V) Krikštasuolės svečiai. Kas sudaro auklėjimo turinį? Ar esu savo vyrui padėjusi būti geru tėvu? Ar neerzinu savo vyro? Ar myli savo artimą? Los Angeles arkivyskupo žodis apie tautybę. Iš abituriento dienoraščio. Laiškas motinai. Ką pasėsi, tą ir piausi. Rūpimieji klausimai. Iš filmų pasaulio.

 • 1954m. 6 Birželis

  Birželio 14-oji (eol.) Malonės pilnoji (VI). Orleano mergelė. Liet. tautos dvasios beieškant. Seksualinis vaikų auklėjimas. Kūninis vaiko vystymasis. Mano tėvas. Tu ir aš. Ar jie visi vienodi? Blogas žmogus - auklėtojas? Apie išpažintį. 

 • 1954m. 7 Liepa-Rugpiūtis

  Pasilinksminimų moralė. Estetinė vertybė - grožis. Malonės pilnoji (VII) Liaudies ir liturginis giedojimas Lietuvoje. Lietuviškos knygos kelias. Brazilijos lietuviai. Lietaus lašelis. Vaiko paklusnumas. Faktų nepanaikinsi. Jaunimas ir sportas.

   
 • 1954m. 8 Rugsėjis

  Mokyklos vaidmuo tautos gyvenime. Liturginis giedojimas Lietuvoje. Loginė vertybė - mintys. Gyvenimo ir auklėjimo klausimais. Angelas ar demonas? Atsilikėlė. Klausimai ir atsakymai. Karmeličių dialogai.

 • 1954m. 9 Spalis

  Dievybės aidas žmoguje. Etinė vertybė - gėris. Pirmosios lietuviškos knygos didžiojoje Lietuvoje. Kelionė (eil.) Žiaurus smūgis nesutriuškino. Kūnas ir dvasia šeimoje. Savęs nugalėjimas. Mišri santuoka. Uždrausta literatūra. Pagarba mirusiems.

 • 1954m. 10 Lapkritys

  Nukritę lapai. Religinė vertybė - šventumas. Pirmosios lietuviškos knygos didž.Lietuvoje. Kūnas ir dvasia šeimoje. Mažasis vagilius. Sūnus palaidūnas (eil.) Iš mergaitės dienoraščio. Mandagumo taisyklės prie stalo. Laimė.

 • 1954m. 11 Gruodis

  Marijos metams baigiantis. Malda į mariją. Vilniaus akademija ir jos reikšmė Lietuvai. Ar mokslas priešingas religijai? Ne vien amžius kaltas. Klausimai jaunimui. Kalėdų paslaptis. Ar išpažintis atleidžia bausmę? Ar prisipažinti? Paskutinės Voltaire dienos. 1954m. turinys