Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 28 1977m.

Subkategorijos

 • 1977m. 1 Sausis

  Ir vėl prie kryžkelės... Žaidimo teologija - vaikų darbas? marija Sklodowska Curie. Amerikos spauda bei televizija ir galimybės lietuviams. Šc.Gabrielius naujme įstatyme. Iš dviratininkų kelionių. Šeima gyvenimo audrose. Dailininkė Aldona Variakojienė.

 • 1977m. 2 Vasaris

  Ar ne geriau "principus" pasilikti sau? Amerikos spauda bei televizija ir galimybės lietuviams. Gyvenimo mozaika. Iš dviratininko kelionių. Nebijokime pamatyti savęs... Vasario 16-toji. Aleksandras Fleming. Nuo naktigonės prie vasaros vartų. Anastazija Tamošaitienė. 

 • 1977m. 3 Kovas

   

  Atgaila ir sportas. Krikščionišką toleranciją ugdančios mintys. Keturi Amazonijos lietuviai. iš dviratininkų kelionių. Globalinė žmonijos gerovė. pavydas, ištikimybė ir kailio vanojimas. kaip išsaugojau šeimą. Heideger - egzistencializmo filosofas. Dail.Antanas Tamošaitis.
   
 • 1977m. 4 Balandis

  Susitaikymo sakramentas. Gero viršininko privalumai. A.A.Bronius Krištanavičius, S.J. Įsiskaitykime į nuostabią gamtos knygą. Žmogaus jausmai - "civiliniai tarnautojai". Iš dviratininkų kelionių. Einšteinas - atominės energijos kūrėjas. Vladas Žilius. Ateities spaudos atspalviai.

 • 1977m. 5 Gegužė

  Ir vis motulė prie ratelio... mes norime matyti Jėzų. Amazonės mito prasmė. Aš ir tu. Iš dviratininko kelionių. Charizmatinio sąjūdžio paraštėje. Dviejų veiksmų šeimos drama. Kalbėkime su vaikais lietuviškai. Kodėl mes nekalbame lietuviškai.

 • 1977m. 6 Birželis

   

  Gyvoji atmintis. Ar pašauktųjų mažiau ar daugiau. Jurgis Matulaitis. Kovoje už kiekvieną lietuvį. Vakaras su aktoriumi Jonu Kelečium. Motinos ir tėvo džiaugsmai, vargai, rūpesčiai. PLJS ir VLIKo politinis seminaras. Tinkami draugai mūsų vaikams. Kodėl taip, o ne kitaip.
   
 • 1977m. 7 Liepa-Rugp.

  Atostogos. Dvasinių pašaukimų drama. Valandėlė su įžymybėmis. Iš Milašiaus mistinių įžvalgų. Uošvė į namus - ramybės nebus. Išdykusi mergiotė. Inžinierijos daktaras Arūnas Šlekys. 

 • 1977m. 8 Rugsėjis

  Auklėjimas ir auklėtojai. Šventasis JAV vyras. Iš Milašiaus mistinių įžvalgų. Mąstymai apie lietuvišką dainą. Įspūdžiai po septynerių metų. Vilija Eivaitė. Pona ar žmona? Isaac Newton. Quo vadis, jaunime? Tėvas ir jo vaidmuo šeimoje. Apie vaikų drausminimą.

 • 1977m. 9 Spalis

  Jau pats laikas pasipriešinti. Kodėl niekas nebenori būti kunigu? Rubajatai. Vilnius ir Basanavičius. Mažoji vasaros Bažnyčia. Moteris ir kunigystė. Moki kalbėti - mokėk klausyti. Pianinas ar sesutė. Keiskim, ieškokim, veikim... Thomas Alva Edison. Giedrė Žumbakienė. 

 • 1977m. 10 Lapkritis

  Dėkingumo dorybė. Šv.Komunija rankoje. Didingiausios pasaulio kapinės. Ar tai smulkmenos? Vysk.V.Brizgio jubuliejus. Ir jausmais, ir protu. Moterys ir vedybos. Apie vadovavimo meną. Ar tai pokalbių tema? Nuotaika. Užuojautos žodžiai. Ir sunku, ir lengva. Kas brangiausia? Amžinas moteriškumas. Lituanistikos seminaras jaunimui. Žygis į Vašingtoną. Negi mūsų mergaitės šiurkštėja? Kristus ir eucharistija. Romo Bartuškos nuotraukos.

 • 1977m. 11 Gruodis

  Kalėdos. T.Juozo Venckaus, S.J. auksinis jubiliejus. Krizė ar naujos galimybės? Kelionė po Europą. Kiauliškas elgesys. Organizacijos, tėvai ir jaunimo problemos. "Sauja skatikų" Vieno atsivertimo poetinė istorija.