Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 41 1990m.

Subkategorijos

 • 1990m. 1 Sausis

  "Laiškų lietuviams" sukaktuviniai metai. Dievo apvaizda. Liturginių reformų prasmė. Krikščionis gyvenimo kelyje. "Man reikia apsilankyti tavo namuose" Trys kankiniai budavonės miške. Parsidavėliai ir herojai. Tolerancija kitaip manančiam. Autoportretai (eil.) Kuo dabartinis jaunimas labiausiai domisi.

 • 1990m. 2 Vasaris

  Susirašinėjimas, trunkąs keturiasdešimt metų. Antrasis Kristaus atėjimas. Žemė Lietuvos. Kankinės Vasario šešioliktosios šventas žodis. Ką krikščionių ir žydų biblijos sako apie Dievą. Nemurmėkime. Dievas ar stabai? Kur dingo velniai.

 • 1990m. 3 Kovas

  Auksas ir pelenuos žiba. Dvasinis atgimimas ir Dievo dvasia. Autoportretai (eil.) Palaiminto Jurgio Matulaičio požiūriu. Vienybės pagrindas - meilė. O ką mes padarome artimui? Kaip vertinti krituškus istorikų ir egzegetų... ką daryti su rastu daigtu? Atostogos Amerikos pietuose. Kas tas "Aš". Trys knygos.

 • 1990m. 4 Balandis

  Prisikėlimo giesmė. Bažnyčia moderniame pasaulyje. Aš buvau, kada jis prisikėlė. Marijos vaidmuo šių laikų... Tikras Dievo garbinimas. Kas mums yra Jėzus. Kelionė po egzotiškas salas. Per "Atlaidus" į atlaidus. Tremtinių kaulai į tėvynę

 • 1990m. 5 Gegužė

  Gegužinės nuotaikos. Bažnyčia moderniame pasaulyje. Marijos vaidmuo šių laikų... Kryžiaus prasmė. Mamai. Giesmė motinai. Stebuklų stebuklas. Blogio problema. Misijonierius tarp indėnų. Kelios naujos knygos.

 • 1990m. 6 Birželis

  Šventoji ugnis. Motinos Marijos Kaupaitės tobulybės kelias. Tikėjimo ir lietuvybės įtaka... Ko siekti, kur pasukti? Sveikinimai. Besąlyginė Dievo meilė. Vatikano radijo žinia. Visokių reikia. "Laiškų lietuviams" metinė šventė.

 • 1990m. 7 Liepa-Rugp.

  Kuri mūsų karta yra prarasta.Motinos Marijos Kaupaitės tobulybės kelias. Dvasia stropi, bet kūnas silpnas. Mylimas Kristau! Šventasis Tėvas Jonas Paulius II ir Lietuva. Vasara(eil.) Tautos vėžys. Kaip tamsus kambarys prašvito. Kokią įtaką padarė... Kun. K.Trimako "Ieškančiojo pėdsakai". naujojo testamento spalvingas paveikslas. Saulėgrąžų tvanas.

 • 1990m. 8 Rugsėjis

  Kad skambutis nenutiltų. Motinos Marijos Kaupaitės tobulybės kelias. Vatikanas. Kelias į gyvenimą. Ko bijoti, ko nebijoti. Moters vieta bažnyčioje ir visuomenėje. Tėvo akimis. lemtingų laikų sulaukę. Auksinis vyskupystės jubiliejus. Kas yra krikščionis. Žodžio žydėjimo metas. Tėvo Jono Kubiliaus jubiejaus proga. Tikyba ir lietuvybė mano gyvenime.

 • 1990m. 9 Spalis

  Viešpatie Dieve, mūsų valdove... Žmogaus proveržis į gyvenimo paslaptį. Prisikelti naujam gyvenimui. Vardan tos Lietuvos. Moters vieta Bažnyčioje ir visuomenėje. Tuščias ilgesys? Krikščionis naudotojų visuomenėje. Glaudesnių ryšių rezultatai. Menas parodose ir kataloguose.

 • 1990m. 10 Lapkritis

  Vėlinės (eil.) Žmogaus proveržis į gyvenimo paslaptį. Kuo tikėjo Jonas Basanavičius. Kas mus atskirs nuo Kristaus meilės? Pažaisli - sielos palaima. Šv.Ignacas ir tikinčiojo dvasinis gyvenimas. Tikėjimo ir lietuvybės įtaka mano gyvenimui. Mūsų šeimų pagrindinės problemos. Dvi knygos iš Lietuvos. Žmogus prie žmogaus.

 • 1990m. 11 Gruodis

  Gal nepataikei ateiti. Kalėdų gėlės. Jis mumis rūpinasi. Žmogaus proveržis į gyvenimo paslaptį. Tėvo Hsia Kalėdų mišios. Kas yra atsivertimas ir kodėl jo reikia? moters rolės pasikeitimai... Dvi poezijos knygos ir viena - prisiminimų. Taisyklinga kalba aiškinkime tikėjimo...