Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 40 1989m.

Subkategorijos

 • 1989m. 1 Sausis

  Į keturiasdešimtuosius metus. neramios Jėzaus dienos. Jis atjaučia mūsų silpnybes. Didelis galvosūkis. Prie Alvito ežero (eil.) Moteris prie šulinio, Marija ir mes. Mielas pone Jėzau, pasakyk man ką daryti? Tikra draugystė. Sportas ir mokslas. Menininkas - Dievo atspindys ar žmonių tarnas?

 • 1989m. 2 Vasaris

  Vasario šešioliktosios patriotizmo žvaigždei sužibus. Palaimintojo Jurgio Matulaičio meilė tėvynei. Jo žodžiai nepraeis. Apsireiškusios žodžiai ir ženklai. Tremtiniai (eil.) Parapija išeivių gyvenime. Mielas pone Jėzau, pasakyk man ką daryti? Ko reikia, kad lietuvybė išsilaikytų?

 • 1989m. 3 Kovas

  Mūsų tautos religinė ateitis. Ir pragaro vartai jo nenugalės. Krukščionis gyvenimo kelyje. Kristaus Karaliaus tvirtovės Marijos žemėje. Paskolintas vakaras. Siekite to, kas aukštybėse. Pasaka apie ketvirtąjį išminčių. Pavyduliavimas šeimoje. Jurkaus Jankaus žodingumas, psichologija.

 • 1989m. 4 Balandis

  Šiaurės pašcaistė (eil.) Ir pragaro vartai jos nenugalės. Ar išmintinga pasilikti žmogumi be Dievo? Krikščionis gyvenimo kelyje. Konkreti artimo meilė. Sniego bareljefai. Katalikų visuomenė kun. A.Greeley kūryboje. Naikinamoji "rūšis". Mergaitės grožis ir žavumas. Sportas ir mokslas. Albino Baranausko naujas romanas. Kauno Arkikatedra-bazilika.

 • 1989m. 5 Gegužė

  Atsakingiausios pareigos. Ir pragaro vartai jos nenugalės. Atsargumas dvasiniame gyvenime. Ar išmintinga pasilikti žmogumi be Dievo? Ar žingeidumas yra dvasinė ubagystė? Krikščionis gyvenimo kelyje. Laiškai, laiškai... Trys elegijos. Lietuvos atgimimas išeivijoje. Mano pasaulėžiūra. Įrėmintas skausmas. Lietuvos madonų šventovė. 

 • 1989m. 6 Birželis

  Birželio 15-oji. Ir pragaro vartai jos nenugalės. Ateizmo Dievai. Atšalimas nuo tikėjimo. Labiausiai apleistasis, Susitaikinkite su Dievu. "Naujojo amžiaus" sąjūdis. Krikščionis gyvenimo kelyje. Draugų įtaka. 

 • 1989m. 7 Liepa-Rugp.

  Vincas Kudirka ir "Varpas". Ir pragaro vartai jos nenugalės. Kas ne prieš mus, tas su mumis. Religinių patyrumų ir pergyvenimų ugdymas. Kas yra Jėzus Kristus? Krikščionis gyvenimo kelyje. laisvė, teisės ir pareigos. Jiezno bažnyčios istorija.

 • 1989m. 8 Rugsėjis
  Vilniaus vaikai. Mano Dievas - meilės Dievas. Pasaulio istorijos prasmė. Tėvo namuose. Kristaus sekimas. Žmogaus vargo mažinimas "Caritas" šviesoje. Vasaros pabaiga. Rasinis klausimas. Mane stebina ir džiugina. Tamsioje Lietuvos padangėje šviesos žiburys. Po aukštaisiais, po giedraisiais.
   
 • 1989m. 9 Spalis

  Apie tautos dvasingumą. Tikėjimo akimis žvelgiant į mūsų tautos kančias. Regėjimas. Medjurgorjės dovanos. Išganymo dovana. Teizmo ir ateizmo sankirtis. Ar ne per daug. Nuodemė - nesubrendimo apraiška. Komunizmas miręs - ne Dievas. Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kokie auklėtojai (mokytojai) jaunimui patinka? Kuo domisi jaunimas.

 • 1989m. 10 Lapkritis

  Ieškokime - gal surasime. Tikėjimo akimis žvelgiant į mūsų tautos kančias. "Atėjau įžiebti ugnies". Turtas: prakeikimas ar palaima? Draugas, draugystė, draugiškumas - Dievo dovana. "Mažėjančio" pasaulio provokacija. Jėzus deda visuotinės bažnyčios pagrindus. Mandagumas - ar man? Br.Railos "Kryžkelės". Tėvo Borevičiaus jau nebėra.

 • 1989m. 11 Gruodis

  Ramybė ir džiaugsmas žemės gyventojams. Jėzus deda visuotinės bažnyčios pagrindus. Šventoji dvasia ir mes. Nuteistosios kalba teisme. Dievo žodžio klausymas. Kristaus gimimo rytmetį. Moteris ir bažnyčia. Kur dingo kaimynų bendravimas ir draugystė? Vizija. Kam skirtas pasaulis... Kokie auklėtojai jaunimui patinka? Kaip išauginti nusikaltėlį.