Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 9 1958m.

  ŠIAIS metais įvedame naują skyrių — "Idėjos ir žmonės". Čia rašysime apie žymius žmones, o ypač apie jų nemirštamas idėjas, prisiminę Maironio žodžius: "Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmonės".

    Taip pat į šį skyrių nutarėme dėti ir diskusinius straipsnius, nes visos diskusijos priklauso nuo skirtingų idėjų ir nuo skirtingų žmonių. Tikėjimo ir doros dalykuose negali būti jokių diskusijų, nes visa tai yra Kristaus apreikšta ir Bažnyčios saugojama ' bei aiškinama. Bet yra klausimų, kuriuos įvairiai supranta tos pačios ideologijos žmonės ir net tos pačios Bažnyčios atstovai. Manome, kad bus naudinga kartais dėti tokius diskusinius straipsnius ir išklausyti įvairias nuomones. Tokie straipsniai gali praplėsti žmogaus akiratį ir duoti progos giliau pažvelgti į painius gyvenimo klausimus. Aišku, kad su tokių straipsnių nuomonėmis ir teigimais ne visuomet Redakcija sutiks, už jų mintis atsako tik pats autorius.

Subkategorijos

 • 1958m. 1 Sausis

  Širdies perlai - laiškai. Grįžimas (eil.) Destruktyvioji emocija. Meilė yra auka. Ar galima meluoti? Dėl L.Dambriūno žodžio. Redakcijos žodis. Dailininkas V.K. Jonynas. Faktai ir normos.

 • 1958m. 2 Vasaris

  Motinos vaidmuo lietuvybės išlaikyme. Vlada Stančikaitė. Knygos- mūsų draugės. Tėvų langelis (eil.) Lankai ir strėlės šeimoje.Atminties lavinimas.Vieno muziko sielos paslaptis. Ar galima nesakyti tiesos? Jėzuitai pašto ženkluose. Naujas filmų rūšiavimas.

 • 1958m. 3 Kovas

  Muzika-gyvenimo palydovė. Kazimieriniai metai. Visuomenė ir šeima. Saviaukla meilei. Viduramžių religinė tolerancija ir inkvizicija. Popiežių žodis ir laiko tekmė. 

 • 1958m. 4 Balandis

  Religija, tauta,politika, valstybė. Gyvoji krikščionybė. Muzika - gyvenimo palydovė. Skara. Vytautas Valaitis. Viduramžių inkvizicija. Anglikonė gyvenimo klystkeliuose. Logikos pratimėlis politikos klausimu. 

 • 1958m. 5 Gegužis

  Gegužio 13-osios proga. Kan. Juozas Tumas — Vaižgantas. Atgailos dvasia.Musulmonai garbina Mariją. Krikščionybės kelias Lietuvon. Religija ir valstybės forma. Dorumas. Motinos vaidmuo šeimoje. Laimingiausia mokslininko diena.

 • 1958m. 6 Birželis

  Religija ir politika. Krikščionybės kelias Lietuvon. Akys ir žvilgsniai. Kas yra pasaulėžiūra? Žmogaus veiksmai. Liurdas pašto ženkluose. Grąžinkime tėvui autoritetą ! Mūsų vaikų kelias. Ar jau nėra problemų? Pasiaukojimas ir tarnavimas.

 • 1958m. 7 Liep.-Rugp.

  Klerikalizmas politikoje. Krikščionybės kelias Lietuvon (III). Ar kančia beprasmė? Poetas svetimame krašte (eil.) Žmogaus laisvos valios trukdymai. Neišgydytos žaizdos. Netekėjusi motina rašo. Rusų mokslininko odisėja. Ar Kristus leidžia skirtis? "Daktariškas melas" 

 • 1958m. 8 Rugsėjis

  Politinis krikščionių pasyvumas. Krikščionybės kelias Lietuvon. Ar kančia beprasmė? pasaulėžiūrų rūšys. Įstatymai. Neapykantos tamsa. Žūstančios sielos išgelbėjimas. Moteris, iš kurių knygų suka filmus. Popiežiaus žodis dabartinio laiko tėkmėje. 

 • 1958m. 9 Spalis

  Nuosmukis Kultūrinis ar Moralinis? Ar kančia beprasmė ? Angelai sargai. Pasaulėžiūros ribos. Krikščionybės kelias Lietuvon.  Sąžinė.Kas yra tiesa? Jaunimo dvasios vadovas. Pabaltijo žurnalisto žygis. 

 • 1958m. 10 Lapkritys

  Gyvojo Dievo sūnus. Kentucky perlas. Krikščionybės kelias Lietuvon. Ambicija. Žvilgsnis į dabartinę rusų psichologiją. Pora neaiškumų. Šventieji pašto ženkluose.

 • 1958m. 11 Gruodis

  Naująjį popiežių pasitinkant. Gyvojo Dievo sūnus. Ar kančia beprasmė? Kalėdų naktis (eil.) Užgimimo žvaigždės spinduliuos (eil.) Krikščionybės kelias Lietuvon. Klasių kova ar solidarumas? Pijus XII - religinio atgimimo šauklys. Dr.Vincas Kudirka. Piligrimė į karaliaus rūmus. Problemos, lietuviškumas, meilė... 1958m. turinys.