Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 4 1953m.

  “Laiškai Lietuviams”, pradėdami ketvirtuosius metus, padidėja iki 32 puslapių ir pasipuošia klasikinio meno iliustracijomis.
    Mūsų užsibrėžtą liniją gražiai parodo viršelyje ir pirmame puslapyje esąs “Laiškų Lietuviams” simbolis — iš Gedimino stulpų aukštyn kyląs kryžius. Teprimena jis kiekvienam, kad mūsų tautiškumas turi būti krikščioniškas, o mūsų tikėjimas lietuviškas.

Subkategorijos

 • 1953M. 1 SAUSIO

  Ketvirtieji metai. Naujas žemės žmogus. Tikėjimas. Vaiko Dievas. Service is my business. Menas ir dorovė. Kai užaugsiu didelis. Senieji katalikai. Kalendoriaus istorija.

 • 1953M. 2 VASARIO

  Vasario 16-osios vaizdai. Vienintelė tikėjimo atrama? Šv.Petro kapas. Vaiko malda. Blaivumas. Svajonės apie vedybas. Faktai ir idėjos. Rytų bažnyčios atskilimas.

 • 1953M. 3 KOVO

  Adomas ir Kristus. Liūtas prieš Dievo rykštę. Mistinis Kristaus kūnas. Sapnas apie tikrovę. Kristaus šeimos fvasia. Kodėl kentėti dėl kito kalčios? Kas mergaitėm patinka? Etiketas. Rusijos krikščionybė. Šv.Jono apreiškimas.

 • 1953M. 4 BALANDŽIO

  Prisikėlimas. Kristaus mistinis kūnas. Džiaugsmas ir liūdesys religijos šviesoje. Pranciškus Ksaveras Japonijoje. Besiruošiančiai išsiskirti. Liuteronai.

 • 1953M. 5 GEGUŽĖS

  Motina sūnaus atsiminimuose. Žmogaus laisvė ir bažnyčia. Motina-kūrėja. Tie nemalonūs įstatymai. Apie šį bei tą. Kelionė į Urugvajų. Dievas ar amžinoji materija? Presbiterijonai. Kanos stebuklas.

 • 1953M. 6 BIRŽELIO

  Heroizmas ar davatkiškumas? Šv.Petras amžių bėgyje. Ne pasaka (eil.) Pirmoji motinos pamoka. Kam jie yra dėkingi. Štai, pagaliau!... Religinis žvilgsnis į sportą. Gimtoji nuodėmė. Episkopalai. Kelionė į Uragvajų (II).

 • 1953M.7-8 LIEPOS-RUGPIŪČIO

  Duona ir ginklai. Naujo vardo paslaptis. Tiesa, laisvė ir fanatizmas. Iš kur gyvybė? Religija ir žmonių baimė. Renkantis pašaukimą. Gyviesiems (eil.) Nekeik tamsos, bet uždek žiburį. Kelionė į Urugvajų. Metodistai. Jis ar mama?

 • 1953M. 9 RUGSĖJO

  Beturčiai dvasioje. Tikroji religijos sąvoka. Vedybų klausimu. Primicijos tremtyje (eil.) Modernus žmogus ir krikščionybė. Pasižvalgius Kalifornijoje. Baptistai. Žydai.

 • 1953M. 10 SPALIŲ

  Vėlinių vakarą. Romiųjų žemė. Šventasis suvalkietis. Malda ir išsiblaškymai. Kasdienės duonos... Auklėjimas ar laisvė? Vaiko Dievas ir religija. Jei tu skaitei (eil.) Pasisekimo paslaptis. Adventistai. Nepasisekęs Dievo kūrinys?

 • 1953M. 11 LAPKRIČIO

  Pasauliečių kunigystė. Palaiminti, kurie liūdi. Memento mori (eil.) Modernus žmogus ir krikščionybė. Laiškas nežinomam tėvui. Mašinizmo akivaizdoje. Skundai prieš mamą. Atsakingumas už gyvenamąjį metą. Jehovos liudininkai.

 • 1953M. 12 GRUODŽIO

  Betliejaus vizijos. Lietuviškoji kultūra. Veidas ar kaukė? Kražių skerdynės. Lysenko ar Mendelis? Christian science. Faktai ir idėjos. Iš filmų pasaulio.