Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

“LAIŠKU LIETUVIAMS” DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS įvyks Jaunimo Centre 1960 m. sausio mėn. 31 d., sekmadieni, 4 val. po pietų. PROGRAMOJE:

V. Adamkavičiaus žodis,
“L. L.” konkurso premijų įteikimas,
Marija Bankevieienė — sopranas,
Blandyčių trio,
Nijolė Jankutė — poezijos skaitymas,
Nerija Linkevičiūtė — sopranas,
Mindaugas Mačiulis — piano,
Nerijus Paulionis — smuikas,
Velbasio baleto studija.

Akompanuoja prof. Vladas Jakubėnas ir Manigirdas Motekaitis.

     Po programos — vaišės ir šokiai.

Subkategorijos

 • 1960m 1 Sausis

   

  Pasaulio ir žmogaus kilmė. Prasminga malda. Dvasinis pradas meilėje. Ranka. Pasiryžimas viską nugali. Mormonai. Šv. Rašto prieštaravimai? 
   
 • 1960m. 2 Vasario

  Pirmasis dešimtmetis. Trumpi sveikinimai. Sukaktuvių diena (eil.) Stiprybė kuklume. Skaitykime! Dešimt metų.  “L. L.” reikšmė išeivijoje. Kame glūdi tautos stiprybė.Grąžino šimteriopai.

 • 1960m. 3 Kovo

  Kristaus auka. Šv. Kazimiero garbinimas Flandrijoje. Neišvengiamai nelaimei aplankius. Šilkiniai pančiai. Perlas žaizdose. Pažinkime Maritainą. Žmogaus laisvė ir Dieve malonė. Lūžis (eil.) Miškai keliasi per upę (eil.), Poilsis (eil.) 

 • 1960m. 4 balandžio

  Kenksmingas optimizmas. Rankos širdies tarnyboje. Vaikų jautulingumas. Šviesioji žmogaus vaikystė. Viešnagė (eil.) Kentėjimų mokykloje. Ku-Klux Klan. Laimė 

 • 1960m. 5 Gegužės

  Motina. Artimo meilė visuomeniniame veikime. Prošvaistės kentėjimu naktį. Religija už geležinės uždangos. Paklauskime savęs. Ryškesnieji vaiko dvasinės plėtros bruožai. Tikroji gražuolė. Laiškas busimajam kunigui. Ar ne laikas pagalvoti?

 • 1960m. 6 Birželio

  Grožis ir jo jtaka žmogui. Aptingęs pesimizmas. Sugrižimas (eil.) Religija už geležinės uždangos. Harmoningas sąlytis su Dievybe. “Protestantiškas” Šv. Raštas? Įvairūs neaiškumai. Argi privalau apleisti motiną? Nauji dokumentai apie genezę. Tėvų rolėms besimaišant.

 • 1960m. 7 LIEP.-RUGP.

  Grožis ir jo įtaka žmogui. Religija už geležinės uždangos. Gyvulys prieš žmogų. Saulė kalnų viršūnėse. Tėvai ir vaikai. Šventajame trejete. Kas yra motina? Čiurlionio galerija.

 • 1960m. 8 Rugsėjo

  Grožis ir jo įtaka žmogui. Žmogaus dvasia modernioje psichologijoje. Pilnutinio gyvenimo ilgesys.Gyvulys prieš žmogų (II). Į dvasinį tautos atgimimą. "Dorovinis persiginklavimas". Popiežiaus neklaidingumas. Velnias išganymo istorijos dramoje.

 • 1960m. 9 Spalio

  Auka (I). Žmogaus dvasia modern. psichologijos šviesoje (II). Žmogaus ryšys su antgamte. Artimo meilės didvyris. Gyvenimo ironija. Tėvai ir vaikų išmokslinimas 

 • 1960m. 10 Lapkričio

  Varpos bręsta piūčiai... Auka (II) Gyvulys prieš žmogų (III) Didieji astronomai ir jų pasaulėžiūra. Auklėjimo išmintis. Šeima — tautos tvirtovė. Rūbai, pagundos, nusikaltimai... Knyga — tavo draugas

 • 1960m. 11 Gruodžio

  Adventas. Auka (III). Tyla, tylėjimas ir žodžiai. Pagarbos ir meilės gyvybei! Eilėraščiai. Šviesa Vakaruose. “Moralinis Atsiginklavimas”. Premijuota poezija.