Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 34 1983m.

Subkategorijos

 • 1983m. 1 Sausis

  Žvelgiant į 1983-iuosius metus. Tap Skilės ir Charibdės. Mintis parapijos metams. Siekiant dalyvauti palaiminimuose. Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Jei tave veda į nuodėmę... Liepk man eiti pas save... Kuraičio palikimas lietuvių šviesuomenei. Trys gyvenimo vaizdeliai. Iccho Meros "Sara".

 • 1983m. 2 Vasaris

  "Aušros" šimto metų sukaktį minint. Mūsų tautiniai turtai. Ne viešpatauti, o tarnauti? Atsimintini kritikos dėsniai. Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. kuraičio palikimas lietuvių šviesuomenei. Trys gyvenimo vaizdeliai. Per anksti išleista knyga. Pažadai išsipildo. 

 • 1983m. 3 Kovas

  Pasniko prasmė. Malda į Šv.Kazimierą (eil.) Tikėjimas išgelbėjo. Tiesos saulė ir pelėdos akis. Pasilik su mumis, nes artinasi valanda... Pasaulio sekuliarizacija. Tėvą Andrių Rudaminą prisimenant. Senelio palaiminimai. Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Kuraičio palikimas lietuvių šviesuomenei. Vakaro komedija - rytmečio drama.

 • 1983m. 4 Balandis

  Velykos. Žmogaus priešai. "Gaila man minios". "Dėl tavo žodžio užmesiu tinklus". Pasakos. 50 metų nuo Tumo-Vaižganto mirties. Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Aš buvau išžaginta. Šių metų studentai. Kuraičio palikimas lietuvių šviesuomenei. Širdies lobis: Pūkelevičiūtės apsakymai. Nemarus mirtingasis. "Laiškų lietuviams" metinė šventė.

 • 1983m. 5 Gegužė

  Atsimindami motinas. Mūsų priešas pasaulis. Tegu pirmas sviedžia akmenį... Gal mes irgi DonKichotai? Sėjėjas išėjo sėti... Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Širdies maloningumas. Kuraičio palikimas lietuvių šviesuomenei. Mano pažiūra į mišrias vedybas. Atskiri ar susiję pasauliai? Praradimai ir atradimai Vilniuje.

 • 1983m. 6 Birželis

  Sekminės. Priešo talkininkai mumyse. Dievo reikia labiau klausyti... Visi kviečiami. Kristaus prisikėlimas ir išaukštinimas. Įspūdžiai iš "laiškų lietuviams" kelionės. Iš darbininko į pensininką. Trylikos klubas. Tėvas iš Amerikos. Ar galima išlikti lietuviu, nekalbant lietuviškai? Prof.prel. Pranas Kuraitis.

 • 1983m. 7 Liepa-Rugp.

  Vasara. Kam žmogui kovoti? Kodėl tu, Dieve, mums toks tolimas? Jei kas mane myli... Viešpatie, kad regėčiau... Siekiant gyventi tikra krikščioniška meile. Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Kodėl krikščionybė? Motinos vardinės. Ar nauda, ar našta būti lietuviu svetimam krašte?

 • 1983m. 8 Rugsėjis

  Tinginystė ir puikybė. Priešo strategija. Ar bus sunaikintos ištisos tautos? Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Kristaus ir kiekvieno žmogaus gundymai. Ar Krišna nėra sekimas Kristumi? Tu girdi nebylio žodį. Mylėk savo artimą. Krikšto tėvas sudėjo dantis. Niekas tokios neims. Ar nauda, ar našta būti lietuvaite svetimoje šalyje? Lietuvos jaunimo laiškas.

 • 1983m. 9 Spalis

  Kas ta katedra? Moteris - kovotoja. Saugokitės godumo. Lepanto pergalė. Štai kodėl nesiveržiave prie tavęs, Dieve. Skandinavijoje. Siekiant dalyvauti palaiminimuose. Nebūkite susirūpinę. Arabų turgus. Aš viengungis... ji viengungė... Kiek vienas kitam galime pažadėti. Šviesa tarp medžių.

 • 1983m. 10 Lapkritis

  Mirtis ir amžinybė.Adventas. Garbė ir grobis. Palaiminti teisieji ir persekiojamieji. Kas mus labiau naikina? Palaiminti... Nebijokite ir nesirūpinkite. Didelis ir menkas žmogus. Vaikiško vyro kelias į vyrišką gyvenimą.

 • 1983m. 11 Gruodis

  Kalėdų mintys. Dėjimasis su priešu. Ar pasinaudojome šventaisiais metais? Ar yra skaistykla? Tarnauti vienam valdovui. "Jie nebeturi vyno". Už negalinčius melstis. Didelis ir menkas žmogus. Dail.Regina Ingelevičienė. Jis apvylė mano vienuolišką meilę.