Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Statistics

Lankytojai
28261
Įrašai
8963
Nuorodos
9
Įrašų peržiūrėjimai
13912448

Vol. 2 1951m.

 

ŽENGIAME Į ANTRUOSIUS METUS, džiaugdamiesi iki šiol pasiektais laimėjimais, dėkodami skaitytojams, platintojams ir bendradarbiams už moralinę bei medžiaginę paramą ir trokšdami, kad ateinančiais metais “Laiškai Lietuviams” būtų dar labiau visų mėgiami.

     Tikrai yra ko džiaugtis, kad tas prieš metus kukliai pasirodęs laikraštukas taip įsidrąsino, jog savo tiražu pralenkė daugelį kitų, jau nuo seniai einančių lietuviškų laikraščių. Jis tuoj paplito po visą pasaulį, po visus žemynus, kur tik yra lietuvių. Ne tik Amerikoj ir Europoj, bet ir Azijoj, Afrikoj, Australijoj jis turi skaitytojų.

Subkategorijos

 • 1951M. 1 SAUSIO

  Žengiame į antruosius metus. Jei Kristus ateitų. Katalikas ir modernieji laikai. Opus klausimas. Besiruočiančiai ištekėti. Ateikite visi, kurie vargstate. Ar gimdymas yra nuodėmė?

 • 1951M. 2 VASARIO

  Mindaugas ir Lietuvos krikštas. Kunigas - žmogus. Ar ilgai seksime vaikučiams pasaką apie gandrą. Modernaus kataliko vaizdas. Neužmiršk Lietuvos! Marksizmo filosofija. Malda už Tėvynę.

 • 1951M. 3 KOVO

  Velykos. Šv.Juozapas XX amžiuje. Komunizmo įvertinimas. Vai, riejamės tai riejamės...Pavargusi širdis. Ar galima kalbėti apie lytinius dalykus? Nesiskųsk, kunige! Savi ir svetimi papročiai. Reporteris pas teologijos profesorių.Neregimi apaštalai.

 • 1951M. 4 BALANDŽIO

  Geresnių laikų viltis. Vienybėje su bažnyčia. Bobulės vargai. Pašnekesys su vedusiųjų pora. Atsakykite Jūs! Išvykstančiam į kariuomenę. Kaip elgtis lytinius nenormalumus pastebėjus? Ar gyvuliai turi protą? Agnus Dei.

 • 1951M. 5 GEGUŽĖS

  Aukso širdis. Pasaka apie nežinomą motiną. Duona, vynas ir kryžius. Mišrios moterystės. Kaip sugyventi. Dėkok Dievui, kad nesi graži. Tėviškė jauno žmogaus pasaulyje. Nepraraskime savo turtų.  Dievo šešėlis. 

 • 1951M. 6 BIRŽELIO

  O tėvas? Pasisekimas Nepasisekime. Prie šeimos židinio. Kurią pasirinkti? Susitikimas prie laikrodžio. Masonai ir katalikų bažnyčia. Laiškas iš Urugvajaus. 

 • 1951M. 7 LIEPOS

  Brangus lietuvi - paremk Vasario 16 gimnaziją. Žvaigždė miglose - poezija. Pasaka apie garnį. ieškant sužieduotinio. Jis buvo geriausias tėvas. Ku-Klux Klan'o baltos kaukės. Kada susilpnėjo žmogaus valia.

 • 1951M. 8 RUGPIŪČIO

  Senos paslaptys. Taip buvo visados ir per amžius. Prie šeimos židinio. Pašaukimas. Kelionė į pažadėtąją žemę. Mūsų talkininkai. Kaip laimėti draugų ir būti įtakingam. Kas mane nustebino Amerikoje.

 • 1951M. 9 RUGSĖJO

  Katalikai ir Demokratija. Prie šeimos židinio. Nenusisekusi moterystė. Meilės krašte apsilankius. Pušis ir berželis. Keletas trumpų paaiškinimų. Mergytė ir blynai.

 • 1951M. 10 SPALIŲ MĖN.

  Valdovo meilė. Kaip žmonės praranda tikėjimą. Prie šeimos židinio. Pasilik lietuvaitė!. Didysis moters paskyrimas. Garbė būti darbininku.  Paprastumas - grožis: apie rožančių.

 • 1951M. 11 LAPKRIČIO MĖN.

  Šventieji, kurių nerasi knygose. Tremtinio laiškas tremtiniui. Nelaimingas mišinys. kaip žmonės praranda tikėjimą. Ar atspėsi šią mįslę? Didysis moters paskyrimas. Kur eini, Viešpatie?

 • 1951m. 12 GRUODŽIO

  Ką pasirinksime? Kalėdos (eil.) Du laišku ir dar šis tas. Didysis moters paskyrimas. Prie Nekaltosios paveikslo. Ar Kristus mirė ir prisikėlė? 1950-1951m. turinys