Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 24 1973m.

 

     Jau žengiame į dvidešimt ketvirtuosius "Laiškų Lietuviams" gyvavimo metus. Peržvelgę šį ilgoką laikotarpį, pamatysime, kad išorinis žurnalo veidas nuolat buvo keičiamas, bet vidujinis visuomet pasiliko tas pats. Išorinį veidą vis keičiame dėl to, kad tas pats, nors ir kaip gražus būtų, per ilgesnį laiką nusibosta. Ir šiais metais jauna dailininkė Jūratė Eidukaitė nupiešė naują viršelį ir naujas skyrių vinjetes. Vidujinis jo veidas buvo aiškiomis linijomis nubrėžtas jau nuo pirmojo numerio, tik ilgainiui vis ryškėjo ir brendo. Pagrindinis šio žurnalo tikslas, kaip jau ne kartą esame rašę, visuomet buvo ir yra tas pats — padėti po pasaulį išsisklaidžiusiems lietuviams religinės ir tautinės kultūros klausimuose.

Subkategorijos

 • 1973m. 1 Sausis

  "Laiškų lietuviams" veidas. Žvilgsnis į meną. Utopija ar chaosas? Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Paauglių auklėjimo problema. Lietuvių jaunimo žvilgsnis į spaudą. "Didžiųjų klausimų" labirinte. Šamo ežero sekliai.Teatras.

 • 1973m. 2 Vasaris

  Dabartinė 16-tosios Vasario prasmė. Utopija ar chaosas? Žvilgsnis į meną. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Vaikų darbštumas. Mūsų jaunimas dabartyje. Proginės mišių maldos. Pasimatymas brolio Mykolo gatvėje. Ne tie varpai. "Didžiųjų klausimų" labirinte. Debussy ir Menotti.

 • 1973m. 3 Kovas

  Prasmingiaussia gavėnios atgaila. Utopija ir chaosas. Broliai, sesės lietuviai. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Kur tavo brolis? "Didžiųjų klausimų" labirinte. Dabarties kankiniai. Naujas eilėraščių rinkinys. Tinkami jaunimui skaitiniai. 

 • 1973m. 4 Balandis

  Prisikėlimas. Tu, Viešpatie, sau, o aš sau. Iš Afrikos poezijos. Sudiev, guvusis misijonieriau! Su T.J.Bružiku Lietuvos parapijose. Žvilgsnis į meną. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Kelionė per audringą žurnalistinį gyvenimą. Tušti pažadai. Nijolės Jankutės dovanos jaunimui. Jaunimui tinkami skaitiniai. Brazilijos vakarą.

 • 1973m. 5 Gegužis

  Motinystės suniekinimas. Mano tikėjimo svyravimas. Žvilgsnis į meną. Tauta krikščioniškosios pasaulėžiūros požiuriu. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Lietuvis kunigas Vorkutos kasyklose. Knyga apie Jurgi Krasnicką. Diena stovykloje.

 • 1973m. 6 Birželis

  Birželiniai apmąstymai. Kaip tikėjimas prarandamas ir atrandamas. Kristaus šviesa žmogaus klystkeliuose. Tauta krikščioniškosios pasaulėžiūros požiuriu. Jėzuitai nepriklausomojoje Lietuvoje. Žvilgsnis į meną. Tikėjimas yra gyvenimo jėga. Šių dienų Abraomas, šių dienų Izaokas. Mūsų giminystės vardai.

 • 1973m. 7 Liepa-Rugp

  Kam pirmenybė? Eilėraščiai. Tikėjimo praradimo ir atradimo klausimu. Žvilgsnis į meną. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Šventasis senelis. A.A. Kan. Mykolą Vaitkų prisimenant. Paauglys bėga iš namų. Kada žmogus sensta? Lietuvybės estafetė. Liūnės Sutemos "Badmetis". 

 • 1973m. 8 Rugsėjis

  Pavyzdžio reikšmė. Tikėjimo praradimas ir atradimas. Šventas raštas ir teologai. Tikėjimo keliu. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Keli patarimai fotografams. Lankant karuselę. Motina - ateities kūrėja. Ar gali vaikas tingėti? Švietimo tarybos premiją laimėjusi knyga. nuotaikinga D.Brazytės apysaka. Kiekviena proga galima melstis. 

 • 1973m. 9 Spalis

  Vilnius - architektūros pažiba. Kaip netikėjimas prarandamas. Vilnius amžių rūkuose. Vilniaus sukaktį minint. Moteris bažnyčioje. Dialogas su Dievu. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Vilnių apdainavęs poetas. Vaikas neturi apetito. Hipių kultas - nesubrendimas. 

 • 1973m. 10 Lapkritis

  Ką upė rudenį kalbėjo. Moteris Bažnyčioje. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Tikėjimas ir meilė. Rekolekcijos Milforde. Kūdikis susipažysta su pasauliu. Bijokime paviršutiniškumo. Jaunimo organizacijos ir naujos gyvenimo sąlygos. Juozo Slavėno "Baltijos balsas". 

 • 1973m. 11 Gruodis

  Kantrybės ir krikščioniškos meilės. Charizmatinis sąjūdis. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Gyvenimo mozaika. Pirmieji žodžiai Dievui (eil.) Prof.A.Salio įnašas lietuvių kalbos mokslui ir praktikai. Viščiukas be galvos. Tik suaugusiems! jauna lietuvaitė - teatro žvaigždė. Jis ir ji šeimos židiny. Laimės žaižaros.