Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Subkategorijos

 • 1964m. 1 Sausis

  J.F.Kennedy - Prezidento žodis. Gyvenimui tekant. Tikinčiojo santykiai su netikinčiuoju. Vinco Krėvės svyravimai ir pusiausvyra. fotografijos menas. Krikščionys pasaulyje. Argi tėvai netutėtų žinoti? nauja suknelė Marytei. Žmonos ir vyro rauda.

 • 1964m. 2 Vasaris

  Dėmesys lietuviškai šeimai. Dirbame, nes esame broliai. Kantrybė. V.Krėvės svyravimai ir pusiausvyra. Popiežiaus kelionė. Neturiu laiko(eil.) Kodėl autoritetas šeimoje nyksta. Tik jie pripildo gimnaziją klegesiu ir prasme. Sielovada ar psichoterapija? Puiki knyga vaikams.

 • 1964m. 3 Kovas

  Naujos istorijos pradžia. Kad Tėvynėj... Suvažiavimas pusiaukėlėje. Demokratija šeimoje. O.Milašius. Kantrybė priešvedybinėje ir vedybinėje meilėje. A.Kurauskas. Kiek uošviai kalti, kad jaunavedžiai nesugyvena. Kaip lietuvybę vaikuose ugdyti.

 • 1964m. 4 Balandis

  Auka, solidarumas, amžinas įprasminimas. Kokį aš noriu matyti kunigą? Jungtinės tautos neatlieka savo pareigų. Suvažiavimas pusiaukelėj. Lunaris(eil.) Kantrybės ugdymas šeimoje. "Myte, pagirdėk" Lietuviškos šeimos paskirtis. Kultūros reformos pradžia. 

 • 1964m. 5 Gegužis

  Motinystė. Žiūrint į kunigą pasauliečio akimis. Mūsų kovų dvasia. Kietas ar lankstus principingumas? Kodėl Pijus XII tylėjo. Visos Bažnyčios atsakomybė. Pabudimas(eil.) Siela, kuri kyla... Mylėti, apaštalauti. Jaunimas kryžkėlese. Naujo darbo pradžia. "Keturkojis ugniagesys"

 • 1964m. 6 Birželis

  Sibiro tremtiniai ir mes. Jaunoji karta ir lietuviškumas. Trompetė ir vargonai. Gėris sklinda... Sergu - laikykit mane išteisintu. Tautinės gyvybės išlaikymas šeimoje. Amžinų kovų laukuose. "Vynuogės ir kaktusai" ir "Diagnozė". Apie modernią mergaitę. Laiškas draugei.

 • 1964m. 7 Liepa-Rugp.

  Suvažiavimo pasisakymas. Lietuviškos spaudos atsakomybė visuomenei. Neturtas aukso šalyje. Gyv.liturgijos dvasia. Mokslininkės pažiūros į moters pašaukimą. 44 virtuvės. Kaip išsijudinti iš apatijos? Siūlome rekolekcijas. "Mindaugo nužudymas". 

 • 1964m. 8 Rugsėjis

  K.Donelaitis Rudens gėrybės. Donelaičio "Metų" žmogus ir pasaulis. Apaštalavimo keliais ir takais. Žibuntas Mikšys. Negi mes, moterys, esame tokios nelaimingos? Religija slopinama. Įsijaustas žvilgsnis praeitin.

 • 1964m. 9 Spalio

  Į mokslą ir kūrybą. Liturginis atsinaujinimas. Mokslo Akademijos paskaitų ištraukos. Pasisakymai apie spaudą. Auka šeimoje...rutina...Frosinonės provincija. Žvilgsniai ir šypsenos apie Vatikano suvažiavimą.

 • 1964m. 10 Lapkritis

  Šeimyniškas pokalbis. Kokį noriu matyti kunigą. Henri Perrin, kunigas - darbininkas. Mintys nakties pamainoj. Katiliškio šventadienis ir Andriušio purienos. Kas mums įdomu spaudoje. Lietuvių kalbos ugdymas. Liturginio atsinaujinimo galimybės.

 • 1964m. 11 Gruodis

  Kas yra Kalėdos. Tiek žmogus, kiek kitiems gero duoda. Pusė žmonijos alkana. Mylėjimo psichologija. Henri Perrin, kunigas - darbininkas. Donelaičio metai. jaunimą reikia informuoti apie Lietuvą. Sūdna diena ir mišių prasmė. Kodėl Jėzuitų ordinas buvo panaikintas. Tėti, duok man dolerį! Dievas mokslininkų lūpose. Meilės intryga.