Atsiųsta paminėti

Ladas Tulaba. TAI JUMS KALBĖJAU. Mintys dvasiniams pamokymams įvairiomis progomis. Vol. 4 Kudirkos fondo leidinys. Roma 1992. Spaudė “Draugo” spaustuvė. 406 psl., kaina nepažymėta.

     Apie šią knygą autorius pratarmėje taip rašo: “Siame tome talpinama mintys pamokslams, kuriuos ruošiau ir sakiau įvairiomis progomis ir skirtingu laiku. Galės būti medžiaga pamokslams, bet taip pat dvasiniam pasiskaitymui ne tik kunigams, bet ir pasauliečiams. Be to, turės istorinę vertę asmenų ir laiko atžvilgiu.

     Pirmoje dalyje gvildenamos mintys apie Sakramentus: Krikšto, Atgailos, Moterystės, Švenčiausio Sakramento — Pirmosios Komunijos proga ir Kunigystės — primicijų proga.

     Antroje dalyje randama mintys apie mirtį laidotuvių proga.

     Ketvirtoje dalyje — mintys bei pamokslai įvairioms progoms ir įvairiomis temomis”.

     Tikrai čia yra daugybė pamokslų įvairiausiomis progomis ir įvairiausiomis temomis. Kunigai ar paskaitininkai, pakviesti kalbėti kokia nors ypatinga proga ir nežinantieji, ką pasakyti, čia ras daug naudingų minčių ir laukiamos pagalbos.

MARIJA KREIPIASI Į SAVO MIELUOSIUS SŪNUS-KUNIGUS. Pirminis pavadinimas buvo: Marija kalba savo mieliesiems kunigams. Nekomercinis leidinys. Lietuviškas vertimas iš 12-ojo angliško leidinio, apimąs 1987, 1988, 1989 ir 1990 metų Marijos pranešimus.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 10 tomas. 1988-1989 m. Išleido Lietuvos Kronikos Sąjunga, 6825 S. Talman Ave., Chicago, IL 60629. Spaudai paruošė Aleksandras Pakalniškis, Jr. Viršelis ir iliustracijos — seselės Mercedes. Kieti viršeliai, 327 psl., kaina 10 dol.

METMENYS. Kūryba ir analizė. Nr. 62. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Administracija: Aleksas Vaškelis, 3113 W. Vina dėl Mar Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. Išeina dukart per metus. Pavienio nr. kaina — 8 dol.

Į LAISVĘ. Rezistencinės minties ir politikos žurnalas. Nr. 113 (150). Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redakcija: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462. Administracija: J. Prakapas, 14 Thelma Dr „Bakersfield, CA 93305