CHIARA LUBICH

    “Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę” (2 Tęs 3,5).

    Mes galėsime geriau suprasti šv. Pauliaus laiškų gilią mintį, sveikinimų ir raginimų prasmę, jei pagalvosime apie šio ypatingo laiško paskirtį.

    Kai kurie Tesalonikos krikščionys, būdami paveikti klaidinančio aiškinimo to, ką apaštalas mokė, liovėsi dirbę, nes tikėjo, kad antrasis Kristaus atėjimas jau čia pat. Iš tikrųjų tie gandai apie antrąjį atėjimą neturėjo pagrindo, todėl apaštalas norėjo priminti tiems krikščionims, kaip reikia ruoštis pasitikti Viešpatį tada, kai jis tikrai ateis. Juk jie negali nenaudingai ir beprasmiškai laukti, verčiau turi gyventi esamą laiką, vykdydami Dievo valią, stengdamiesi stropiai atlikti savo darbą, aprūpindami save, taip pat padėdami ir savo artimui.

    “Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę...” Tais žodžiais apaštalas nurodo, kaip reikia gyventi esamą laiką naudingiausiai. Tai reiškia, kad turime leisti meilei mums vadovauti. Aišku, tai meilei, kuri ateina iš Dievo ir kuri mus įgalina jį mylėti.

    Krikščionių gyvenimas reiškia, kad jie iš tikrųjų tiki, jog Dievas siunčia iš meilės viską, net bandymus ir skausmingus nutikimus. Užtai tą jo meilę turime matyti jo Žodyje, ji turi mums vadovauti visuose darbuose, kad juos galėtumėm atlikti visu uolumu. Tada jo meilės vadovaujami ir vienas kitą galėsime mylėti, ir skleisti tą jo meilę žmonių tarpe. O būdami tikri Kristaus sekėjai, ir pasauliui galėsime liudyti Dievo karalystę.

    Šv. Paulius, kalbėdamas apie Dievo meilę, pabrėžia Kristaus kantrybę. Jėzaus žemiškasis gyvenimas tą jo kantrybę liudija. Jis ištvėrė, kai buvo varginamas, ištiktas sunkenybių, priešiškumo, apleidimo, supratimo stokos. Jėzus buvo visiškai neprisirišęs prie savo valios ir tai leido jam būti tobuloje vienybėje su Tėvo valia, net skausmingiausiais jo kančios momentais ir mirtyje ant kryžiaus.

    Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Matydami Dievo meilę mums, turime veikti ir viską daryti iš meilės jam. Toksai veikimas yra geriausias pavyzdys. Darbas duoda geriausias progas reikšti mūsų meilę Dievui ir artimui. Jei mūsų darbams vadovaus meilė, tai ji galės padaryti didelius socialinius pakeitimus, daug gero galės padaryti mūsų artimui ir visuomenei.

    Visai aišku, kad tokia meilė neįmanoma be pastangų ir aukojimosi. Todėl Pauliaus minima ištvermė ir neprisirišimas prie savęs turi būti mūsų vadovu, kad galėtumėm gyventi pagal Jėzaus pavyzdį.

    Jėzus užtikrina, kad viskas, ką darome iš meilės, pasilieka amžinai. Todėl meilė gali duoti prasmę kiekvienam mūsų gyvenimo momentui.

    Taip gyventi pagal čia mąstomus žodžius mus drąsina, skatina ir teikia džiaugsmo tie viso pasaulio 13 milijonų žmonių, kuriuos tie žodžiai pasiekia, išversti į 80 kalbų ir dialektų, per spaudą, radiją ir televiziją.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius

■ “Skautų aido“ lapkričio mėn. numeryje yra tokia skautų malda:

    Viešpatie Jėzaus Kristau! Tu sakei: Budėkite! Šis tavo žodis yra mano šūkis, aš visada noriu budėti ir elgtis pagal tavo pavyzdį: liesus aš noriu būti žodžiuose ir patikimas veiksmuose. Aš noriu būti ištikimas tavo Bažnyčiai ir brolis visiems žmonėms: pasiruošęs atleisti, norintis padėti ir kantrus, jei pasidarys sunku. Parodyk man teisingą mano kelią, kuris veda į gyvenimą. Tave aš noriu sekti ir stengtis daryti kas geriausia. Tai įvykdyti padėk man ir laimink mane. Amen.