■    Š.m. kovo mėn 27 d. Romoje mirė kun. Vincas Pupinis, SJ, buvęs Vatikano radijo lietuvių skyriaus direktorius. Jis buvo gimęs 1920 m., kunigu įšventintas L947 m. Tai buvo kilnus, darbštus ir labai pamaldus kunigas.

■    Vokietijos Maltos ordinas atvežė į Lietuvą ligoninėms įvairių medicinos reikmenų už 500.000 dol.

■    “Europos lietuvis” (1933 m. vasario 4 d., Nr. 4) išspausdino ilgoką pasikalbėjimą su kun. A. Saulaičiu apie religinę padėtį Lietuvoje ir Amerikoje.

■    Dėl Bosnijoje vykstančių kovų labiausiai nukentėjo tėvai pranciškonai. Daug šios vienuolijos narių tebelaikoma serbų koncentracijos stovyklose.

■    Pas prezidentą Clintoną kovo 5 d. lankėsi trys vyskupai ir generalinis JAV katalikų konferencijos sekretorius. Aptarė kai kuriuos Bažnyčią interesuojančius klausimus. Baltimorės arkivyskupas William H. Keeler, vyskupų konferencijos prezidentas, pareiškė, kad pasikalbėjimas Baltuosiuose rūmuose buvo atviras ir labai nuoširdus, tęsėsi 45 minutes. Kalbėjosi apie negimusių gyvybių saugojimą, apie dorovės mokymą mokyklose, apie pagalbą neturtėliams, benamiams, alkaniems, pabėgėliams, apie sveikatos rūpesčius. Clintonas pažadėjo turėti ryšį su Bažnyčios atstovais. Buvo aptartos ir Bosnijos bei Haiti problemos.

■    Rytprūsiuose, Šilutės rajone, Mikyčiuose pastatytas paminklinis kryžius, pagerbiant 1944 -1947 m. ten okupantų sovietų nužudytus ir badu numarintus gyventojus. Pastatyta paminklinė siena su įrašytomis tų kankinių pavardėmis. Paminklas pašventintas religinėmis apeigomis.

■    Dr. Ona Labanauskaitė, uoli visuomenininke, talentinga laikraštininke ir vertėja, mirė kovo 3 d. Matulaičio namuose, Putname, eidama 92-uosius metus, ilgai išgulėjusi ligoninėje, ypatingos priežiūros skyriuje. Ji buvo dirbusi su pavasarininkais, katalikėmis moterimis, redagavo “Moterį”, “Pavasarį”, “Jaunimo vadą”, “Liepsnas”, dirbo dienraščių “Ryto” ir “Draugo” redakcijose, išvertė “Kristaus sekimą” ir keletą kitų svarbių religinių veikalų.

■    Lietuvos vyskupams lankant Šv. Tėvą, kard. V. Sladkevičius savo pranešime pažymėjo, kad prieš Sovietų okupaciją Lietuvoje darbavosi apie 1.600 kunigų, o šiandien pasilikę tik apie 670, taigi mažiau kaip pusė. Ramina viltis, kad Kauno kunigų seminarijoj mokosi apie 170 klierikų, o Telšių seminarijoje kunigystei ruošiasi apie 90 auklėtinių.

■    Lietuvoje veikia 18 moterų vienuolijų su beveik tūkstančiu narių. Amerikoje yra keturios lietuvaičių vienuolijos, kurių atstovės savo suvažiavimuose apsvarsto, kaip sėkmingiau padėti Lietuvos seselėms.

■    Maironio albumas išleistas Lietuvoje, minint mūsų tautos dainiaus mirties 60 m. sukaktį. Albume sudėta daug naujos medžiagos. Išleista 10.000 tiražu.

■    Lietuvoje uoliai ruošiamasi sutikti pirmą kartą atvykstantį popiežių. Popiežiaus sutikimo komisijoje, sudarytoje Lietuvos vyriausybės, dalyvavo ir naujasis prezidentas Alg. Brazauskas. Numatomos visos atsargumo priemonės. Bus parūpintas automobilis su aukštais neperšaunamais stiklais, iš kur popiežius laimins susirinkusias minias.

■    Čikagoje Šv. Vardo katedra, saugodama geraširdžius žmones nuo narkomanų ar alkoholikų išnaudojimo, patvarkė, kad katedros įstaigoje galima gauti kuponų po 50 centų, kuriuos Čikagos restoranai iškeis į maistą ar krautuvės į kitus reikmenis.

■    JAV ambasadoriumi prie Šv. Sosto skiriamas Bostono meras Raymond L. Flynn, nuoširdus katalikas.

■    Lietuvos katalikų mokslo akademija, kaip skelbia laikraštis “XXI amžius”, vasario 27 d. suruošė iškilmingą prel. J. Prunskio 85 m. amžiaus ir 60 m. kunigystės minėjimą Vilniuje, susirinkus gausiai dalyvių.

■    Ateitininkų skyriaus “Drauge” redaktorius, didelio pasišventimo ir sugebėjimo krikščioniškos ideologijos mylėtojas Jonas Žadeikis, mirė Čikagoje kovo 17 d. sulaukęs 76 m. amžiaus. Palaidotas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

■    Kai Nobelio premijos laureatas A. Sacharovas buvo atvykęs į Lietuvą užtarti už “Katalikų Bažnyčios kronikas” teisiamųjų ir neturėjo kur prisiglausti, jį priėmė į savo kuklų kambarėlį kun. K. Vasiliauskas. Jis pats yra buvęs komunistų kankinys Sibire. Dabar jis jau prelatas, arkikatedros klebonas Vilniuje, dirba ir vyskupų konferencijos įstaigoje. Gavėnios metu buvo atvykęs į Kanadą vesti rekolekcijų lietuvių parapijose.

■    Toronte, Kanadoje, Prisikėlimo lietuvių parapijos kooperatyvas, minėdamas savo veiklos 30 m. sukaktį, paskyrė pusę milijono dolerių lietuviškai veiklai. Kasmet gausiai aukoja Maironio lituanistinei mokyklai.

■    Škotų jėzuitų gimnazijos mokytojas kun. Ch. Edwards, SJ, iš Glasgovo atvyko į Kauno jėzuitų gimnaziją dėstyti anglų ir vokiečių kalbas.

■    Ateitininkų “Giedros” korporacija šiemet už pasižymėjimą krikščionybės idealų tarnyboje ir už pasišventimą Lietuvos reikalams premiją paskyrė Gintei Damušytei, dabar besidarbuojančiai Lietuvos atstovavime Jungtinėse Tautose. Premija — 1000 dol. Mecenatas — prel J. Prunskis.

■    Žymus liuteronų teologas John Neuhaus, atsivertęs į katalikybę, savo knygoje “The Catholic Moment” (Katalikiškumo momentas) rašo, kad tik katalikai gali žmonijai parodyti tai, ko ji pati neberanda.

■    Jonas Paulius II paskelbė šventąja Klaudiną Thevenet, Jėzaus-Marijos vienuolijos įsteigėją, ir Teresę de Los Andes, jauną Čilės karmelitę, ir patvirtino kultą palaimintojo Duns Scotus, XIII šimtmečio pranciškono.

■    Televizijos aktorė Wendy Phillips, parinkta atlikti vienuolės vaidmenį, nuvykusi į seselių vienuolių namus stebėjo jų elgesį ir klausėsi jų patarimų, kaip tiksliau suvaidinti vienuolę.

■    Šiemet kovo 19 d. sukako 50 m. nuo mirties kun. Antano Miluko, nuostabaus pasišventimo lietuviškos knygos platintojo spaudos draudimo metu. Rusų persekiojamas jis persikėlė į JAV ir čia ypatingai daug pasitarnavo lietuviškuosius spaudinius kurdamas, leisdamas ir platindamas. Buvo išsimokslinęs Šveicarijos universitetuose.

■    Romos Angelicum universitetas, vadovaujamas domininkonų, šiemet švenčia 30 m. sukaktį. Universitetas išsivystė iš domininkonų kolegijos, įkurtos 1727 m. Šiame universitete yra studijavęs ir dabartinis popiežius.

■    Lietuvoje organizuojami kursai katalikams žurnalistams pasitobulinti. Planuojama įkurti mokyklą, kuri ruoštų profesionalus katalikų žurnalistus spaudai, radijui ir televizijai.

■    Kryžių kalne du šiauliečiai, 15 ir 16 metų, kovo 28 d. sužalojo daugelį kryžių, pavogdami apie 50 kg vario ir žalvario. Kryžiai buvo nupjauti arba nulaužti, nutempti į krūmus ir ten susmulkinti. Piktadariai sugauti.

■    Novosibirsko mieste, Sibire, kovo 19 d., per šv. Juozapą, buvo pašventintas kertinis akmuo pirmajai katalikų katedrai tame krašte. Akmuo paimtas nuo šv. Petro kapo to pat vardo bazilikoje, pašventintas paties popiežiaus. Tos diecezijos vyskupas Juozapas Vertas yra jėzuitas, kunigų seminariją baigęs Kaune.

■    Popiežius Leonas XIII mirė 1903 m. liepos 20 d., taigi šiemet sueina 90 m. nuo jo mirties. Jis ypač pasižymėjo socialinėmis enciklikomis, kurios turėjo įtakos ir Lietuvos krikščionims demokratams išryškinti socialinį momentą savo programoje bei savo veikloje.

■    “Kauno dienų” ir žurnalo “Elitas” skaitytojai populiariausiu žmogumi išrinko kun. poetą Ričardą Mikutavičių.

■    Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos choro vedėjas Justas Černius buvo apdovanotas popiežiaus žymeniu “Už Bažnyčią ir Popiežių”. J. Černius taipgi yra lietuvių parapijos vargonininkas. Medalį įteikė Kalėdų naktį Apašt. pronuncijus Mongolijai arkiv. Jonas Bulaitis.

■    Katalikų televizijos studija Kaune jau pradėjo ruošti programas, kurios kovo mėnesį jau pradėtos transliuoti per Lietuvos televiziją. Studijoje dirba trys etatiniai darbuotojai ir keli laisvi pagalbininkai. Katalikų TV laidos tęsiasi po pusvalandį ir duodamas kiekvieno penktadienio vakarą.

■    Lietuvių katalikų mokslo akademija Vilniuje, Menininkų rūmų Baltojoje salėje kovo 20 d. surengė kun. Stasio Ylos mirties dešimties metų sukakties minėjimą su turininga programa, susilaukiant gausių dalyvių.

■    Prof. Zenono Ivinskio minėjimą Liet. katalikų mokslo akademija kartu su Istorijos institutu ruošia gegužės 25 d. Liet. katalikų mokslo akademija palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos aukštosiomis mokslo įstaigomis. Pvz., Vasario 16 d. minėjimą akademija ruošė drauge su Vytauto Didžiojo universitetu.

■    Liet. katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbų XIV tomą labai gražiai surinko akademijos kompiuteriais Kaune. Baigiamas redaguoti ir XV tomas.

Juoz. Pr.