PRADINUKŲ ŽODYNAS. Parengė Jonas Paulauskas ir Gražvydas Kirvaitis. Dailininkas Rimvydas Bartkus. Kaunas, “Šviesa”, 1992. Žodyną galima gauti pas Švietimo tarybos pirmininkę Reginą Kučienę, 8626 S. Mozart, Chicago, IL 60652. Kaina 12 dol. ir 3 dol. persiuntimui.

     “Pradinukų žodyne” pateikti daiktų, reiškinių, veiksmų ir kitų dalykų pavadinimai, kuriuos pirmiausia turi žinoti pradžios mokyklos mokiniai. Pagal reikšmes žodžiai suskirstyti j 100 grupių, kuriose iš viso yra apie pustrečio tūkstančio žodžių. Žodynas pradedamas namų aplinkos pavadinimais, toliau pereinama prie kitų sudėtingo pasaulio reiškinių pavadinimų. Žodžių reikšmės čia ne tik aiškinamos, bet ir iliustruojamos piešiniais. Žodynas įdomus bei naudingas ir mažesniems, ir vyresniems, tinka taip pat nelietuviškų mokyklų mokiniams. Žodyno pabaigoje pridedama visų pateikiamųjų žodžių abėcėlinė rodyklė.

     Žodyno įvade rašoma: “Žodyne, kaip galėsi iš karto pastebėti, žodžiai surašyti tam tikra tvarka — grupėmis. Jų iš viso yra šimtas. Kiekviena grupė turi savo numerį ir pavadinimą. Kiekvienos grupės žodžių reikšmės yra giminingos. O grupės pavadinimas dažniausiai apima savo bendresne reikšme visas vienos grupės žodžių reikšmes. Pavyzdžiui, ketvirtoji grupė vadinasi baldai. Į ją sudėti žodžiai, stalas, lova, spinta, kėdė ir kiti, kurių kiekvienas ir reiškia baldą...

     Reikia manyti, kad daugelis žodžių, sudėtų į šį Žodyną, Tau gerai žinomi ir Tu moki juos taisyklingai vartoti kalbėdamas. Bet pasitaikys ir vienas kitas žodis, kurio nebūsi dar girdėjęs ar kurio reikšmė bus nelabai aiški, todėl nežinosi, kaip jis vartojamas. Žodynas padės išaiškinti tokių žodžių reikšmę ir vartojimą. Tai svarbiausia šio Žodyno paskirtis”.

     Visi žodžiai yra sukirčiuoti. Tai labai svarbu, kad mokiniai jau iš pradžių išmoktų, kaip juos reikia tarti. Visi žinome, kiek kirčiavimo klaidų žmonės kalbėdami daro — ir mažieji, ir suaugusieji... ir bemoksliai, ir baigusieji aukštąjį mokslą.

     Čia įvestas ir toks “guvus berniukas Minčius. Jis įsiterpia patarlėmis, mįslėmis, atkreipia dėmesį į įdomų kai kurių žodžių vartojimą, nesiderinantį su tos grupės, kurioje jie pateikiami, reikšmėmis. Tai pravartu bus ir Tau žinoti ar net išmokti. Minčius nori, kad ir Tu ne vien skaitytum ar žiūrėtum šį Žodyną, bet ir pats sugebėtum rasti kalbos įdomybių, kurių mūsų kalboje yra labai įvairių, vienų už kitą puikesnių. Pavyzdžiui, nurodydamas patį ilgiausią lietuvių kalbos žodį, jis siūlo ir Tau paieškoti daugiau labai ilgų lietuvių kalbos žodžių. Minčius retkarčiais primena, kaip nereikia vieno kito žodžio vartoti. Antai daug kas įpratęs sakyti ‘užsidėti batus ar kojines’. Berniukas iš tokių pasijuokia: jei užsidėsi kojinę, ji nukris; kojines reikia autis arba mautis”.

     Ladas Tulaba. TAI JUMS KALBĖJAU. Vol. I. Ciklo C sekmadienių Evangelijų aiškinimai. Roma, 1992. 400 psl., kaina 10 dol. Galima gauti “Drauge”. įžangoje prel. Tulaba rašo: “Šis tomas turėjo išeiti pirmasis. Išeina paskutinis dėl įvairių ne nuo manęs priklausančių priežasčių. Jį skiriu brangiam prel. L. Mendelio atminimui. Jis buvo mano mokytojas ir daugiau negu brolis. Tai vienas iš didžiųjų lietuvių ir nuostabios veiklos kunigų”.

Į LAISVĘ. 1993 vasaris. Nr. 115(152). Rezistencinės minties ir kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790. Administratorius — Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr„ Bakersfield, CA 93305. Prenumeratos mokestis: JAV ir Kanadoje — 10 US dol., Europoje, P. Amerikoje ir Australijoje - 15 US dol., Garbės prenumerata - 20 dol., Lietuvoje - 15 dol. Redakcija ragina šį žurnalą užsakyti ir savo draugams bei pažįstamiems Lietuvoje, kur dabar jis perspausdinamas atskira laida.

LITUANUS. Vol. 39, No. 1. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St„ Chicago, IL 60629-2913. Žurnalas išeina keturis kartus per metus: pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą.