■    Lietuviai pranciškonai šiais metais turi 15 klierikų noviciate Kennebunkporte, ME, ir 11 klierikų Kauno kunigų seminarijoje.

■    Niujorke katalikai sudaro 43.4%, Čikagoje 38,6%, Philadelphijoje 37%, Miami — Ft. Lau-derdale — 34%

■    Arkivysk. Tadas Kondrusevičius pakvietė vysk. Paulių Baltakį ateinančią vasarą aplankyti St. Petersburgo, Maskvos ir Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenes.

■    Lietuvos atstovas prie šv. Sosto K. Lozoraitis gavo ir antrą paskyrimą — ambasadorium prie Maltos ordino.

■    Kun. dr. Bernardinas Grauslys, OFM, kilęs iš Kretingos apskr., mokslus baigęs Romoje ir Milane, lietuvių pranciškonų vienuolyne ėjęs įvairiausiais pareigas, mirė 1994 m. sausio 25 d. Kennebunkporte, ME.

■    Amerikos žemyne, dabartiniame La Isabela miestelyje, Dominykoje, 1494 m. sausio 6 d. kun Bernardo Boyl, Ameriką pasiekęs su antrąja Kristupo Kolumbo ekspedicija, aukojo pirm .sias Mišias Naujajame pasaulyje. 500 metų sukaktis buvo iškilmingai paminėta tame pačiame miestelyje šių metų sausio 6 d. Iškilmėms vadovavo Dominykos sostinės Santo Domingo kard. Lopez Rodriguez, o koncelebracinėse Mišiose dalyvavo daugybė Centrinės ir Pietų Amerikos vyskupų.

■    1993 m. gruodžio 8 d. vysk. VI. Michelevičius Šiauliuose pašventimo naują švč. M. Marijos Nekalto prasidėjimo šventovę. Šventovei patalpas, buv. valstybinės įmonės “Nuklonas” kultūros rūmus, perleido naujai kuriamai parapijai tos įmonės dir. V. Slanimas. Parapijos klebonu paskirtas kun. A. Vainoras.

■    Kun. Jonas Kukta, S.J., paskutiniuoju metu dirbęs Palūšės parapijoje, mirė 1993 m. gruodžio 6 d. Savo buv. mokytojo laidotuvėms vadovavo kard. V. Sladkevičius, dalyvaujant Lietuvos jėzuitų provinciolui kun. J. Borutai, jo padėjėjui čikagiškiui kun. A. Saulaičiui ir daugybei kitų kunigų.

■    Lietuvos ir Latvijos jėzuitus 1993 m. gruodžio pradžioje aplankė generalinis vyresnysis kun. P. H. Kolvenbachas. Spaudos konferencijoje pažymėjo, kad labai svarbi jėzuitų apaštalavimo forma yra švietimas. Pasidžiaugė atsikūrusia Kauno jėzuitų gimnazija, sakė matąs galimybių atkurti panašias švietimo įstaigas ir kitose Lietuvos vietovėse.

■    Naują liturginį giesmyną, parengtą kun. Kazimiero Senkaus, 60 tūkstančių egz. tiražu išleido Vilkaviškio vyskupijos kurija. Giesmyno išleidimą finansiškai parėmė Vokietijos Rottenburgo-Stuttgarto ordinariatas.

■    Kanados Londono vysk. John M. Sherlock, D. D., yra labai palankus Lietuvai ir lietuviams. Jis buvo vienas pirmųjų, kuris su dideliu dėmesiu sekė įvykius Lietuvoje ir į tai reaguodavo: rašė laiškus Kanados min. pirm., vyskupų konferencijai. Lietuvai kritiškais momentais jis ragino vyskupijos parapijas aukoti šv. Mišias už Lietuvą ir pridėti tikinčiųjų maldose maldelę, prašant, kad Lietuvos žmonės išlaikytų gresiančius pavojus ir liktų ištikimi Kristui.

■    Kun. Edmundas Putrimas, ketverius metus su puse išbuvęs Vasario 16 gimn. kapelionu, grįžo į Kanadą. Naujuoju kapelionu nuo vasario 1 d. paskirtas kun. Gediminas Tamošiūnas iš Kaišiadorių vyskupijos.

■    Vokietijos vyskupų delegatas lietuvių sielovadai prel. Antanas Bunga neseniai atšventė 75 m. amžiaus sukaktį.

■    Katalikai yra didžiausia religinė grupė Kanadoje, sudaranti apie 47%. Unitai sudaro apie 18%, kitą dalį sudaro arti tuzino įvairių kitų religijų žmonės.

■    Nuo pernykščių metų Kalėdų proga Lietuvos vaikus pradėjo lankyti “Kalėdų Senelis”, o nebe “Senis Šaltis”, kaip buvo įprasta (ir privaloma) komunistų valdomuose kraštuose.

Juoz. M.