35-asis “Laiškų lietuviams” konkursas

     Šiam konkursui buvo atsiųsta daugiau kaip šimtas straipsnių. Į suaugusiųjų grupę buvo priimta 83, o j jaunimo 23. Keli straipsniai nebuvo priimti, nes kai kurie pavėlavo net tris savaites. Beveik visi straipsniai buvo iš Lietuvos, tik keturi iš JAV ir vienas iš Italijos. Turint tokią krūvą rašinių, Vertinimo komisijai buvo nelengvas darbas. Pasitarę nusprendėme duoti daugiau premijų, bet mažesnes, kad būtų galima patenkinti didesnę dalį dalyvių. Tad suaugusiųjų grupę, pagal komisijos balsų skaičių, suskirstėme į keturias klases, o jaunimo — į tris.

Suaugusiųjų grupė

     I    klasė — po 100 dol.: Aldona Kamantienė(Downers Grove, IL) ir Dijana Kančienė (Obeliai).

     II    klasė — po 50 dol.: Dalia Staniškienė(Cleveland), Tautvyda Macinkevičiūtė(Kaunas), Stasė Dzenuškaitė(Vilnius), Aušra Kukulskienė(Varėnos raj.), Alma Stasiulevičiūtė(Vilnius), Alfredas Gusčius(Vilnius), Arvydas Ramonas(Roma, Italija), Jolanta Podleskytė (Vilnius).

     III    klasė — po 40 dol.: Viltautė Pocienė(Alytus), Linas Maksvytis(Kauno raj.), Elena Šidlauskienė(Telšiai), Aldona Elena Puišytė(Kaunas), J. Kazlauskas(Zapyškis), Konstancija Valiuškienė(Barrington, R.I.), Vytautas Čepliauskas(Kaunas).

     IV    klasė — po 300 dol.: Algirdas Narbutas(Žagarė), Algimantas Malkevičius(Kaunas), Viktoras Bakanauskas(Merkinė), Anelė Švabaitė-Brazauskienė(Kaunas), Henrikas Sinkus (Kalvarija, Marijampolės raj.).

Jaunimo grupė

     I    klasė — 50 dol.: Aurimas Šukys(Kauno Jėzuitų gimnazija).

     II    klasė — po 40 dol.: Aurelijus Zykas(Kaunas), Jurgita Kairytė(Šilalė), Saulius Aleliūnas(Panevėžys), Vilmantė Pociūtė(Alytus), Darius Banikonis(Kaunas).

     III    klasė — po 30 dol.: Jurgita Lukavičiūtė(Vilnius), Simona Bieliauskaitė(Vilnius), Marijus Kemundis(Kauno raj.), Ieva Cicėnaitė(Vilkaviškis), Giedrius Vanagas(Širvintos).

     Lietuvoje gyvenantiems laimėtojams yra pranešta, kad premijas gali atsiimti nuvykę pas kun. A. Gražulį (Didžioji 34, Vilnius, tel. (2) 22-17-15) ir nusinešę iš mūsų gautą pranešimą. Sveikiname visus laimėtojus! Kai kurie rašiniai nėra blogi ir tų, kuriems laimė šį kartą nenusišypsojo. Kai kurie nepremijuoti rašiniai gal tiks spaudai. Duosime po 10 dol. honoraro. Prašome bendradarbiauti ir toliau. Siuntinėsime “Laiškus lietuviams” visiems, kurie pageidaus.

     Pirmiau mūsų konkursuose dalyvaudavo žymiai daugiau moterų negu vyrų, šį kartą buvo maždaug pusiau. Labai prašytume konkurso dalyvius ateityje nesivėluoti ir laikytis nustatytų taisyklių. Ateityje jau nepriimsime ranka rašytų straipsnių, reikės būtinai rašyti mašinėle. Ranka parašyti straipsniai labai vargina ir vertintojus, ir spaudos darbuotojus. Kas neturi mašinėlės, gali pasiskolinti ar paprašyti, kad kiti perrašytų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas —Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.