“Laiškų lietuviams” konkursas

      Šiam konkursui siūloma pasirinkti temas iš septynių artimo meilės (labdarybės) darbų kūnui ir sielai. Pereitame „Laiškų lietuviams" numeryje buvo šių meilės darbų sąrašas. Konkurse bus dvi dalyvių grupės: suaugusieji ir jaunimas. Jaunimo grupei priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Siunčiant rašinį, būtinai turi būti pažymėta, kad jis yra jaunimo grupei. Jei nebus pažymėta, jis bus priskirtas suaugusiųjų grupei, kur yra didesni reikalavimai.

      Straipsniai būtinai rašomi mašinėle su atitinkamais tarpais tarp eilučių. Straipsnio ilgumas: suaugusiųjų grupėje — 4-9 puslapiai, jaunimo — bent du puslapiai, bet pageidaujama ir ilgesnių. Šį kartą bus priimtina ir beletristinė forma (grožinė proza). Straipsnis pasirašomas tik slapyvardžiu. Į atskirą vokelį įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Šis vokelis įdedamas drauge su straipsniu į Įeitą didesnį voką ir siunčiamas šiuo adresu: „Laiškai lietuviams", 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1996 metų vasario 16-osios dienos. Pavėlavusieji nebus į konkursą priimti.

      Paprastai skiriame penkias premijas, bet jų skaičių bei didumą nustato konkurso vertinimo komisija. Manome, kad šiam konkursui galėsime skirti daugiau premijų ir gal didesnių negu skirdavome iki šiol. Premijos laimėtojams bus įteiktos „Laiškų lietuviams" metinėje šventėje, kuri bus 1996 m. gegužės mėn. 5 dieną Jaunimo centre, Čikagoje.

Nuoširdžiai dėkojame „Laiškų lietuviams" rėmėjams:

300 dol. aukojo dr. J. Petrikas.

40 dol. aukojo K.Sadauskas.

Po 25 dol. aukojo: N. Gailiūnienė, A. Underys.

20 dol. aukojo G. Repčienė.

Po 15 dol. aukojo: kun. E. Statkus, kun. K. Gulbinas.

Po 10 dol. aukojo: V. Sniuolis, J. Ališauskas, I. Rimkūnas, P. Dirda, S. Matulevičius, J. Leiberis.

Po 5 dol. aukojo: A. Malela, J. Nalis, E. Miknius, S. Balutienė, A. Stonys, D. Mieliulis, K. Ratavičius, J. Vaineikis, V. Pleškus, M. Jasiulevičius.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius — dr. Jonas Boguta. Administratorė

— Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.