♦ Tarptautinis eucharistinis kongresas bus 1997 m. Lenkijoje.

♦ Gegužės 18-21 d. Ukrainoje buvo švenčiamos Brastos unijos 400 m. ir Užgorodo unijos 350 m. sukaktys. Šios unijos davė pradžią Unitų bažnyčiai, priėmusiai katalikybės dogmas, bet pasilikusiai stačiatikių liturgiją.

♦    Statistikos duomenimis, 1994 m. Lietuvoje buvo 3.718.000 gyventojų: 1.960.000 moterų ir 1.758.000 vyrų.

Žalčio pasaka.  Paulius Augius.

♦ Gegužės 12 d. Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija iškilmingai paminėjo savo 130 m. sukaktį. Ta proga buvo išleistas gausiai iliustruotas leidinys „Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija”, kuriame duodama turininga šios įstaigos istorija.

♦    Nukryžiuotojo Jėzaus seselės balandžio mėn. šventė 50 m. sukaktį nuo įsikūrimo Brocktone, MA.

♦    Pop. Jonas Paulius II Clevelando Šv. Jurgio lietuvių parapijai, švenčiančiai šimto metų sukaktį, atsiuntė palaiminimą. Pergamento raštas su palaiminimu bus įrėmintas ir pakabintas Šv. Jurgio bažnyčioje.

♦ Birželio 4 d. Toronto Prisikėlimo parapijos bažnyčioje vysk. P.Baltakis, OFM, kunigu įšventino pranciškoną Julių Liną Sasnauską. Jis yra baigęs Kauno kunigų seminariją, 5 m. kalėjęs Sibire. Pirmąsias šv. mišias aukojo birželio 11 d. toje pačioje bažnyčioje.

♦    Kun. Vincas Valkavičius (William L. Wolko-wicz), Šv. Jurgio par. klebonas Norwood, MA, paruošęs du tomus (pirmasis jau išleistas), renka medžiagą trečiajam „Lithuanian religious life in America”. Šiame tome bus aprašytos Amerikos Vidurio Vakaruose ir kitose vietose veikusios ar tebeveikiančios lietuviškos parapijos.

♦    Marijonų provincijolas kun. Donald Petraitis, MIC, birželio ir liepos mėn. aplankė marijonų vienuolijos skyrius Avellaneda ir Rosario vietovėse, Argentinoje, svarstė ateities veiklos planus.

♦    Šv. Kazimiero kolegija Romoje šiemet švenčia 50 m. įsikūrimo sukaktį.

♦ Vokietijos lietuvių sielovados direktorius prel. Antanas Bunga, buvęs Šv. Ulricho parapijos klebonas Bad Woerishofen, Bavarijoje, už ypatingus nuopelnus buvo apdovanotas aukso medaliu.

♦    Birželio 13 d. Rokiškyje mirė kun. Antanas Gobis, sulaukęs 89 m. amžiaus. Už vokiečių okupacijos metu išgelbėtą ir globotą žydų kilmės mergaitę 1990 m. jam buvo suteiktas Izraelio ordinas.

♦    Aštuntasis lietuvių evangelikų liuteronų išeivijos bažnyčios sinodas, pasirinkęs mintį „Vienas kūnas — daug narių ”, vyko birželio 23-25 d. Čikagoje, Ziono ev. liuteronų bažnyčioje.

♦    Šiais (1995) metais iš spaudos išėjo knyga „Kunigas Alfonsas Lipniūnas”. Ją paruošė Panevėžio katedros klebonas kun. J. Antanavičius, talkinamas R. Gasparaitytės. Knyga išleista, minint kun. A. Lipniūno 90-tąsias gimimo ir 50-tąsias mirties metines.

♦    Kanados Mississaugoje, Anapilio Šv. Jono lietuvių kapinėse, nuo 1994 m. kuriamas Kryžių kalnas. Jau dabar kalnas puošiasi eile meniškų kryžių bei koplytstulpių. Kai kurie jų yra su įvairių progų dedikacijomis: šeimos metų, vysk. P. Baltakio vyskupavimo dešimtmečiui, kun. A. Lipniūno mirties 50 m. sukakčiai ir kt.

♦    Rusų seminaristus ir katalikų teologijos studentus iš Maskvos, apie šimtą jaunuolių, birželio 1 d. priėmė pop. Jonas Paulius II. Priėmime dalyvavo europinės Rusijos apaštalinis administratorius arkiv. Tadeusz Kondrusiewicz, baigęs kunigų seminariją Kaune, ir Sibiro bei Kazachstano vyskupai.

♦ Kun. Vytautas Palubinskas, Apreiškimo parapijos klebonas, liepos mėn. lankėsi Lietuvoje.

♦ Gegužės 13-14 d. Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero jėzuitų bažnyčioje vyko Kauno arkivyskupijos Evangelizacijos centro ir Jėzuitų gimnazijos surengta trečioji arkivyskupijos vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Soli Deo gloria” (Vienam Dievui garbė).

♦ Birželio 8 d. pop. Jonas Paulius II specialioje audiencijoje priėmė pasirengimo 2000-jų metų jubiliejui komiteto narius, vadovaujamus kard. Roger Etchegarey. Jubiliejus turįs būti atžymėtas susitaikymo ir atleidimo ženklais. Komitete yra 31 narys. Jie atstovauja 17 kraštų ir 5 kontinentams. Popiežius pareiškė, kad 2000-jų metų jubiliejus turi pasižymėti ekumenine dvasia, kurioje galėtume pajusti darną su kitais krikščionimis, nesančiais visiškoje vienybėje su mumis.

♦    Ortodoksų Bažnyčios patriarchas Bartholomew I birželio 28 d. susitiko su kard. Camillo Ruini. Susitikimo tikslas — bandyti suartinti ortodoksų ir katalikų tikėjimus po beveik 1000 metų atsiskyrimo. Deja, partriarchas jaučia didelę opoziciją savo Bažnyčioje dėl bandymų užmegzti glaudesnius ryšius su Vatikanu.

♦    Kun. Antanas Lubickas liepos 2 d. paminėjo savo kunigystės 40 m. sukaktį. Kunigu įšventintas 1955 m. Romoje, nuo 1958 m. darbuojasi Argentinoje, rūpinasi „Laiko” laikraščio redagavimu ir spausdinimu.

♦    Kun. Algis Baniulis, SJ, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios statytojas, Klaipėdos universiteto kateketikos katedros vedėjas, buv. Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius, 1995 m. vasarą lankėsi Kanadoje, Montrealyje.

♦ Kun. Algirdas Paliokas, SJ, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos Lemonte kapelionas, rugpjūčio mėn. buvo išvažiavęs į Lietuvą tvarkyti savo dokumentų.

♦    Mažeikiuose bažnyčia bus statoma pagal konkursą laimėjusių architektų R. Kazlausko ir H. Štaudės brėžinius. Bažnyčia turės 900 sėdimų vietų, bokštas — 25 metrų aukščio.